ارزیابی فاکتورهای عملکردی سمپاشی الکترواستاتیک در سطوح رویی و پشتی برگ به کمک پردازش تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 مرکز تحقیقات کشاورزی تبریز

چکیده

سموم مورد استفاده در کشاورزی در عین ضرورت کاربرد، موجبات آلودگی زیست‌محیطی را نیز فراهم می‌کند. این نهاده، کم و بیش بخش قابل توجهی از اقتصاد کشت را به خود اختصاص می‌دهد. لذا نحوه استفاده از این سموم، به طوری که بیش‌ترین درجات تاثیر و کم‌ترین هدررفت را موجب گردد، بسیار قابل اهمیت است. لذا در این پژوهش، سمپاشی الکترواستاتیک و فاکتورهای عملکردی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و به صورت آزمایش فاکتوریل، با سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای مورد بررسی شامل فاصله هد الکترواستاتیک تا هدف (در سطوح 2، 5/2 و 3 متر)، سرعت دورانی موتور سمپاش (در سه سطح 5288، 3997 و 2256 دور در دقیقه) و دبی محلول خروجی از نازل (در سطوح 121، 308 و 403 میلی‌لیتر در دقیقه) بودند. همچنین به منظور بررسی میزان بادبردگی ذرات باردار سم، آزمایش فاکتوریل با فاکتورهای باردارسازی (در دو سطح)، سرعت باد (در دو سطح) و فاصله از هد (در سه سطح) انجام شد. ارزیابی تصاویر اثرات ذرات سم بر کاغذهای حساس به آب، با استفاده از جعبه ابزار پردازش تصویر نرم‌افزار متلب و کدنویسی یک الگوریتم پردازش تصویر انجام گرفت. سپس فاکتورهایی مانند قطر میانه حجمی، درصد پوشش سطحی و نسبت یکنواختی نشست ذرات مورد محاسبه و بررسی آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل شده نشان داد که معنی‌داری فاکتورهای مورد بررسی در سطوح رویی و پشتی برگ، در برخی موارد متفاوت هستند. همچنین اثر باردارسازی ذرات بر درصد پوشش سطحی از نظر آماری با احتمال 99 درصد معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating functional factors of electrostatic spraying for the upper and rear surfaces of the leaves using image processing

نویسندگان [English]

  • Hossein Haji Agha Alizadeh 1
  • Hasan PoorVosooghi 2
  • Amir Abbas Bakhtiari 1
چکیده [English]

The necessity to use pesticides in agriculture, provides environmental pollution at the same time, and significant part of the agri-economy is allocated to this reseon. Therefore, it is important issues to use of pesticides, with the highest degree of effectiveness and minimal loss. In this study, electrostatic spraying and its functional factors were evaluated. The applied experimental design was completely randomized factorial test with three replications. Investigated Factors include the distance electrostatic head to the target (three levels), the engine rotational speed sprayer (at three levels) and the discharge of soluble from the nozzle outlet (at three levels). As well as to determine the amount of drift for charged toxin particles, factors factorial experiment with the electric charging factor (two levels), the wind speed (two levels) and the distance from the head (at three levels) was performed. Assessment of pesticides particle images effects on water sensitive paper, was conducted using image processing toolbox of MATLAB and coding an image processing algorithm. The results showed that significance of examined factors were different depend on the upper and rear surfaces of leaves, in some cases. Also in surface coverage percent factor, electric charging of particles statistically significant with a probability of 99%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • surface coverage percent
  • volume median diameter
  • ratio of deposition uniformity
  • Drift
Daneshjo, M.A., Abbaspoor-Fard, M.H., Aghkhani, M.H. & Ariyan, M. (2008) Development and evaluation of suitable software in the sprayer and toxin density and droplet size. Journal of Plant Protection (Agricultural Science and Technology), 22(2), 171- 181. (In Farsi)
Fallah Jedi, R. (2005) Sprayer calibration routine in Iran (First edition). Office of Educational Technology Services, Karaj. (In Farsi)
Gupta, C.P. (1992) Farmer driven electrostatic low volume sprayer. Final report. U.S. Agency for international development.
Jahannama, M.R. & Salehi, H. (2011) Patterns of spray attraction and deposition due to electrical charging. Sharif Mechanical Engineering Journal, 3-27(1), 3-14. (In Farsi)
Kirk, I. W., Hoffmann, W.C. & Carlton, J.B. (2001) Aerial electrostatic spray system performance. Transactions of the ASABE, 44, 1089 – 1092.
Marcal, A. R. S., & Cunha, M. (2008) Image processing of artificial targets for automatic evaluation of spray quality. Transactions of the ASABE, 51, 811 -821.
Matthews, G. A. (2000) Pesticide Application Methods. 3rd ed. Blackwell science, London.
Sasaki, S. R., Teixeira, M. M., Fernandes, H. C., Monterio, P. M. B., Rodrigues D. E. & Alvarenga C. B. (2012) Effect of space on droplets electrical charge during electrostatic spraying. International Conference of Agricultural Engineering - CIGR-AgEng: agriculture and engineering for a healthier life, Valencia, Spain, 8-12 July 2012.
Shafiei, A. (2005) Principles of Agricultural Machinery (Second edition). Tehran University. (In Farsi)
Zhao, S., Castle, G.S.P. & Adamiak, K. (2008) Factors affecting deposition in electrostatic pesticide spraying. Journal of Electrostatics, 66(11-12), 594-601