طراحی، نصب و ارزیابی سردخانه کنترل خودکار اتمسفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

یکی از راه‌های افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی نگهداری آن‌ها در شرایط اتمسفر کنترل شده می باشد. بدین منظور سردخانه ای مجهز به سامانه برودتی با شرایط اتمسفر کنترل شده طراحی و نصب شد که امکان تزریق CO2، O2 و  N2را به­صورت خودکار و با استفاده از سامانه فرمان پی­ال­سی را داشت. گاز­های مورد نیاز برای تزریق توسط سه کپسول 10 کیلویی تامین می­شد. تشخیص غلظت هر یک از گازهای داخل مخزن توسط حسگرها و عمل تزریق گاز به درون مخزن توسط شیرهای برقی انجام شد. در پایان، سامانه خودکار تزریق و کنترل گازها با اعمال سه ترکیب گاز و سه دمای سردخانه مورد ارزیابی فنی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سامانه تزریق گاز با خطای میانگین 55/17 درصد، قابلیت تنظیم ترکیب گازهای درون محفظه سردخانه را دارا می باشد. میانگین خطای سامانه برودتی نسبت به مقدار دمای تنظیمی 87/19 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design, installation and evaluation a automatic atmosphere controlled cold storage

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Saeidi Rad
  • Soodabeh EinAfshar
  • Saeid Zarif Neshat
  • Samad Nazarzadeh Oghaz
چکیده [English]

One way to increase the shelf life of agriculture products is using of controlled atmosphere storages. In order to obtain the controlled gas components, an equipped cold store with cooling system and atmosphere controller system designed and constructed. The injection of CO2, O2 and N2 were controlled automatically into the store by programable logic control (PLC). The store was a laboratory refrigerator with 780 litters' capacity. Three 10 kg capsules were feeding the gases of CO2, O2 and N2. Three sensors were sensing the concentration of CO2 and O2 and air pressure in the store and three electrical value were controlled the injection of CO2, O2 and N2. Finally, the gas injection controlled system was evaluated in three components of CO2, O2 and N2. The results showed that the gas injection controlled system was performed with 17.55 average error percentage. The average error of cooling system related to the adjusted temperature was 19.87%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Increasing of shelf life
  • Agricultural product
  • Co2 Injection
  • PLC
Antmann, G., Ares, G., Lema, P., and Lareo, C. (2008). Influence of modified atmosphere packaging on sensory quality of shiitake mushrooms. Postharvest Biology and Technology, 49:164- 170.
Arthey, D. and  Dennis, C.  (1991). Controlled atmosphere and modified atmosphere packaging. In: vegetable processing. PP.133-134, 149. USA: VCH Publisher, New York.
Exama, A., Arul, j. , Lenchi, R. and Li, Z. (1993). Suitability of various plastic films for modified atmosphere packaging of fruit and vegetables. Journal of Food Science. 58(6) 1365-1370.
Fabio Donato, S. , A. Genena , D. Dantela and H. Moreira. (2008). Study of banana trigger ripening for small scale process. Brazilian archives of biology and technology, Vol. 51, N. 5.
Fellows, PJ. (1990). Controlled and modified atmosphere storage. In: Food Processing Technology.PP. 396-371. Ellis Horwood London.
Kader, A. A., (1986). Bio chemical and physiological basis for effects of  controlled and modified atmosphere on fruits and vegetables. Food Technology, 40(5): 99-104.
Lopez, Briones, G., Varoquaux, p. Bureau, G., Pascat, B. (1993).  Modified atmosphere packaging of common mushroom. International Journal of Food Science & Technology, 28(1):57-68.
Mittal, G.S. (1997). Process controls in the food industry:Problems and solutions. In Computerized Control Systemsin the Food Industry, 1-11. New York, NY: Dekker MarcelInc