امکان سنجی سامانه تخمین تراکم محصول در مزرعه با روش اپتیکی(نوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی

چکیده

با توجه به روند رو به رشد جمعیت جهان، تأمین غذای بشر به یک مسئله مهم در سطح جهان تبدیل گردیده است. بنابراین نیاز به استفاده از فناوری‌های جدید به منظور بهینه کردن تولید محصولات کشاورزی وجود دارد. به­منظور افزایش عملکرد مزرعه­ای ماشین­های برداشت، ورود یک حجم ثابت از توده محصول به سیستم تغذیه ضروری است. در این پژوهش امکان‌سنجی تخمین تراکم گندم رقم روشن با استفاده از روش غیرمخرب تولید ولتاژ حاصل از نور رسیده به سلول­های فتوولتائی مورد بررسی قرار گرفت. برای اعمال تیمارها و انجام آزمایش‌های ایستا، سامانه­ای طراحی و ساخته شد. آزمایش ‌ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل تعداد ساقه در متر مربع (300، 350 و 400)، فاصله بین صفحات متراکم­کننده سنبله­های گندم (12، 21 و 30 سانتی­متر)، لامپ­های LED (Lux2/21 و Lux274) و زمان انجام آزمایش‌های (بعدازظهر و شب) بود. نتایج نشان داد اثر فاصله بین صفحات، شدت نور لامپ، تعداد ساقه در متر مربع و زمان اندازه گیری بر روی ولتاژ در سطح احتمال 1% معنی­دار است. تمام اثرات متقابل به جز (فاصله بین صفحات×تعداد ساقه در متر مربع) و (فاصله بین صفحات×شدت نور لامپ×تعداد ساقه در متر مربع) روی ولتاژ اندازه­گیری شده تاثیر معناداری در سطح احتمال 1% داشتند. بنابراین با توجه به نتایج اخذ شده امکان تخمین تراکم گندم با استفاده از سامانه وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of crop density estimation system by optical method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aynezad Kaveri
  • Mohammad Hosein Aghkhani
  • Mohammad Hossein Abbaspour-fard
چکیده [English]

In this study, the possibility of estimating wheat density was investigated by using a non-destructive method of output voltage of the light received by the photovoltaic cells. For the static tests, treatments and procedures, a system was designed and built. An experiment with different density on the wheat crop was carried out. The components of optical system clouding: photocells, LED lights and plates. To evaluate the effects of variables, randomized block design with factorial treatment arrangement was used. For optical method independent variables included number of stem per unit area (300, 350 and 400), plates distance (12, 21 and 30 cm), light intensity of LED lamps (274 Lux and 21.2 Lux) and testing time (afternoon and night). All experiments were performed in triplicate. The result showed that, testing time and light intensity had greater effect on the voltage value, so that the use of lamp with 274Lux and 30cm distance from photocell and testing time in afternoon had highest voltage. These results can be used to build a system on the harvest machine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density estimation
  • Photocell
  • Capacitance plates
  • Light wheat
  • Harvest machine
Armin, M., Noormohammadi, Gh., Zand, E., Baghestani, M. A. & Darvish, F. (2007). Competition effect of wield oat on two wheat genotypes contrasting in their competitive ability. Journal Iranian of Agricultural research, 5, 9-18. (In Farsi)
Ehlert, D., Hammen, V. & Adamek, R. (2003). On-line sensor pendulum-meter for determination of plant mass. Precision agriculture, 4, 139-148.
Ehlert, D., R. Adamek, and H. J. Horn. (2009). Laser rangefinder-based measuring of crop biomass under field conditions. Precision Agric., 10, 395-408.
Maertens, k., Reyns, P., De-clippel, J. & D. Baerdemaeker. (2003). First experiments on ultrasonic crop density measurement. Journal of Sound and Vibration, 266, 655-665.
Saeys, W., lenaerts, B., craessaerts, G. & D. Baerdemaeker. (2009). Estimation of the crop density of small grains using LiDAR sensors. Biosystem Engineering, 102, 22-30.
Sudduth, K. A., Birrell, S. J. & Krumpelman, M. J. (2000). Field evaluation of a corn population sensor. In: Proceedings of 5th International Conference on Precision Agriculture. ASA, CSSA, and SSSA.