دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 197-392 

مقاله پژوهشی

طراحی، ساخت و شبیه‏ سازی عملکرد ماشین نوین کودپاش هلیسی کود دامی

صفحه 197-205

10.22059/ijbse.2016.58769

جلیل تقی زاده طامه؛ علی جعفری؛ حسین موسی زاده؛ نازیلا طربی


امکان سنجی سامانه تخمین تراکم محصول در مزرعه با روش اپتیکی(نوری)

صفحه 215-220

10.22059/ijbse.2016.58771

محمد آینه زاد کاوری؛ محمد حسین آق خانی؛ محد حسین عباسپورفرد