اثر شرایط استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی‌های کیفی پکتین حاصل از پوست نارنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

نارنج از جمله محصولات بومی ایران است که به فراوانی در صنعت غذا، دارو و مواد آرایشی- بهداشتی مورد استفاده قرار می­گیرد. پوست این میوه منبع غنی از پکتین است و عموما بعنوان ضایعات دور ریخته می­شود. در این مطالعه، از روش سطح پاسخ و طرح باکس- بنکن، برای بهینه سازی و بررسی اثر متغیر­های مستقل (دما، زمان و pH) بر بازده تولید پکتین و درجه استریفیکاسیون پکتین استخراجی استفاده شد. سپس درصد گالاکتورونیک اسید، خواص امولسیفایری، ویسکوزیته و طیف FT-IR پکتین حاصل از شرایط بهینه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، بازده استخراج و درجه استریفیکاسیون پکتین حاصل از شرایط مختلف استخراج، به ترتیب در دامنه 5/27-5 و 5/46-6/6 درصد متغیر است. بالاترین بازده پکتین در دما C 95، زمان 90 دقیقه و pH برابر با 5/1، 78/28 درصد پیش بینی شد که از طریق آزمایشات اعتبارسنجی، تائید گردید. پکتین استخراجی در شرایط بهینه استخراج دارای درجه استریفیکاسیون 6/24 درصد، بازده گالاکتورونیک اسید 5/75 درصد، فعالیت امولسیفایری برابر با 6/45 درصد و پایداری امولسیون مناسب بوده و همچنین محلول آن در غلظت های پایین (کمتر و مساوی 1 درصد حجمی/ وزنی) دارای رفتار نیوتنی است، اما با افزایش غلظت از نیوتنی به سودوپلاستیک تغییر رفتار می­دهد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of acid extraction conditions on yield and quality characteristics of pectin from sour orange peel

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeid Hosseini 1
  • Faramarz Khodaeian 2
  • Mohammad Saeid Yarmand 3
چکیده [English]

Sour orange is one of native fruits of Iran, which are widely used in the food industry, medicine and cosmetics. Sour orange peel is rich source of pectin and generally discarded as waste. In this research, response surface methodology (RSM) with Box–Behnken design was employed to optimize and to study the effects of the independent variables (temperature, time and pH) on the yield of pectin and degree of esterification of pectin extracted. percent of galacturonic acid, emulsifying properties, the viscosity and FT-IR spectra of the pectin from optimal conditions. The results showed, extraction efficiency and the degree of esterification of pectin extracted from various conditions are variable at range 5-27.5 and 6.6-46.5, respectively. The highest yield of pectin (28.78) was obtained in temperature of 95◦C, time of 90 min and pH of 1.5. Pectin extracted in optimal conditions was with degree of esterification of 24.6%, yield of galacturonic acid of 75.5%, the emulsifying activity of 45.6% and suitable emulsion stability and also the flow behavior is Newtonian in low concentrations (≤ 1 %w/v), but behavior is changed with increasing concentration of Newtonian to pseudoplastic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pectin
  • Sour orange peel
  • Degree of esterification
  • Emulsion
  • viscosity
Ahmmed, R. (2013). Extraction, characterization and utilization of pectin from jackfruit (Artocarpus heterophyllus L.) Waste. Ms.c. dissertation, University of Bangladesh, Mymensingh.
Bagherian, H., Ashtiani, F. Z., Fouladitajar, A. & Mohtashamy, M. (2011). Comparisons between conventional, microwave-and ultrasound-assisted methods for extraction of pectin from grapefruit. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 50(11), 1237–1243.
Basanta, M. F., Ponce, N. M. A., Rojas, A. M. & Stortz, C. A. (2012). Effect of extraction time and temperature on the characteristics of loosely bound pectins from Japanese plum. Carbohydrate Polymers, 89(1), 230–235.
Blumenkrantz, N. & Asboe-Hansen, G. (1973). New method for quantitative determination of uronic acids. Analytical Biochemistry, (54), 484–489.
Braga, M. E. M., Moreschi, S. R. M. & Meireles, M. A. A. (2006). Effects of supercritical fluid extraction on Curcuma longa L. and Zingiber officinale R. starches. Carbohydrate Polymers, 63(3), 340–346.
Canteri-Schemin, M. H., Fertonani, H. C. R., Waszczynskyj, N. & Wosiacki, G. (2005). Extraction of pectin from apple pomace. Brazilian Archives of Biology and Technology, 48(2), 259–266.
Chan, S. Y. & Choo, W. S. (2013). Effect of extraction conditions on the yield and chemical properties of pectin from cocoa husks. Food Chemistry, 141(4), 3752–3758.
Chen, Y., Zhang, J. G., Sun, H. J. & Wei, Z.-J. (2014). Pectin from Abelmoschus esculentus: Optimization of extraction and rheological properties. International Journal of Biological Macromolecules, 70, 498–505.
Dalev, P. G. & Simeonova, L. S. (1995). Emulsifying properties of protein–pectin complexes and their use in oil‐containing foodstuffs. Journal of the Science of Food and Agriculture, 68(2), 203–206.
Ebrahimzade, M. A. & Azadbakht, M. (2006). Pectin extraction and comparison of yield, degree of esterification and galacturonic acid in citrus peel. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 16(54), 52-59. (In Farsi)
Huang, Y. T., Wang, G. F., Chen, C. F., Chen, C. C., Hong, C. Y. & Yang, M. C. M. (1995). Fructus aurantii reduced portal pressure in portal hypertensive rats. Life Sciences, 57(22), 2011–2020.
Kalapathy, U.  & Proctor, A. (2001). Effect of acid extraction and alcohol precipitation conditions on the yield and purity of soy hull pectin. Food Chemistry, 73(4), 393–396.
Khodaiyan, F., Razavi, S. H. & Mousavi, S. M. (2008). Optimization of canthaxanthin production by Dietzia natronolimnaea HS-1 from cheese whey using statistical experimental methods. Biochemical Engineering Journal, 40(3), 415–422.
Kontogiorgos, V., Margelou, I., Georgiadis, N. & Ritzoulis, C. (2012). Rheological characterization of okra pectins. Food Hydrocolloids, 29(2), 356–362.
Kostalova, Z., Hromadkova, Z., Ebringerova, A., Polovka, M., Michaelsen, T. E. & Paulsen, B. S. (2013). Polysaccharides from the Styrian oil-pumpkin with antioxidant and complement-fixing activity. Industrial Crops and Products, 41, 127–133.
Li, D., Jia, X., Wei, Z. & Liu, Z. (2012). Box–Behnken experimental design for investigation of microwave-assisted extracted sugar beet pulp pectin. Carbohydrate Polymers, 88(1), 342–346.
Li, W., Cui, S. W. & Kakuda, Y. (2006). Extraction, fractionation, structural and physical characterization of wheat β-D-glucans. Carbohydrate Polymers, 63(3), 408–416.
Liu, L., Cao, J., Huang, J., Cai, Y. & Yao, J. (2010). Extraction of pectins with different degrees of esterification from mulberry branch bark. Bioresource Technology, 101(9), 3268–73.
Ma, S., Yu, S., Zheng, X., Wang, X., Bao, Q. & Guo, X. (2013). Extraction, characterization and spontaneous emulsifying properties of pectin from sugar beet pulp. Carbohydrate Polymers, 98(1), 750–753.
Mahmoodi, M., ShamsiMeimandi, M., Foroumadi, A. R., Raftari, Sh. & AsadiShekari, M. (2005). Antidepressant effect of sour orange flowers extract on lipopolysaccharide-i. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 4, 244-51. (In Farsi)
Maran, J. P., Sivakumar, V., Thirugnanasambandham, K. & Sridhar, R. (2013). Optimization of microwave assisted extraction of pectin from orange peel. Carbohydrate Polymers, 97(2), 703–709.
Maran, J. P., Sivakumar, V., Thirugnanasambandham, K. & Sridhar, R. (2014). Microwave assisted extraction of pectin from waste Citrullus lanatus fruit rinds. Carbohydrate Polymers, 101, 786–791.
McClements, D. J. (2004). Food emulsions: principles, practices, and techniques (2th ed.). Florida: CRC press.
Mollea, C., Chiampo, F. & Conti, R. (2007). Extraction and characterization of pectins from cocoa husks: A preliminary study. Food Chemistry, 107, 1353–1356.
Pagan, J. & Ibarz, A. (1999). Extraction and rheological properties of pectin from fresh peach pomace. Journal of Food Engineering, 39(2), 193–201.
 
Pagan, J., Ibarz, A., Llorca, M., Pagan, A., Barbosa-Canovas, G. V. (2001). Extraction and characterization of pectin from stored peach pomace. Food Research International,  34, 605–612.
Ptichkina, N. M., Markina, O. A. & Rumyantseva, G. N. (2008). Pectin extraction from pumpkin with the aid of microbial enzymes. Food Hydrocolloids, 22(1), 192–195.
Qiu, L., Zhao, G., Wu, H., Jiang, L., Li, X. & Liu, J. (2010). Investigation of combined effects of independent variables on extraction of pectin from banana peel using response surface methodology. Carbohydrate Polymers, 80(2), 326–331.
Samavati, V. & Manoochehrizade, A. (2013). Polysaccharide extraction from Malva sylvestris and its anti-oxidant activity. International Journal of Biological Macromolecules, 60, 427–436.
Samavati, V., & Yarmand, M. S. (2013). Statistical modeling of process parameters for the recovery of polysaccharide from Morus alba leaf. Carbohydrate Polymers, 98(1), 793–806.
Santos, J. D. G., Espeleta, A. F., Branco, A. & de Assis, S. a. (2013). Aqueous extraction of pectin from sisal waste. Carbohydrate Polymers, 92(2), 1997–2001.
Seixas, F. L., Fukuda, D. L., Turbiani, F. R. B., Garcia, P. S., Carmen, L. de O., Jagadevan, S. & Gimenes, M. L. (2014). Extraction of pectin from passion fruit peel (Passiflora edulis f. flavicarpa) by microwave-induced heating. Food Hydrocolloids, 38, 186–192.
Towle, G. A. & Christensen, O. (1973). Pectin. In Whistler, R. L. & BeMiller, J. N. (Ed.) Industrial Gums and Their Derivatives. 429–461.
Wai, W. W., Alkarkhi, A. F. M. & Easa, A. M. (2009). Optimization of pectin extraction from durian rind (Durio zibethinus) using response surface methodology. Journal of Food Science, 74(8), C637–C641.
Wai, W. W., Alkarkhi, A. F. M. & Easa, A. M. (2010). Effect of extraction conditions on yield and degree of esterification of durian rind pectin: An experimental design. Food and Bioproducts Processing, 88(2), 209–214.
Xu, Y., Zhang, L., Bailina, Y., Ge, Z., Ding, T., Ye, X. & Liu, D. (2014). Effects of ultrasound and/or heating on the extraction of pectin from grapefruit peel. Journal of Food Engineering, 126, 72–81.
Yapo, B. M., Robert, C., Etienne, I., Wathelet, B. & Paquot, M. (2007). Effect of extraction conditions on the yield, purity and surface properties of sugar beet pulp pectin extracts. Food Chemistry, 100(4), 1356–1364.
Yin, X., You, Q. & Jiang, Z. (2011).Optimization of enzyme assisted extraction of polysaccharides from         Tricholoma matsutake by response surface methodology. Carbohydrate Polymers, 86(3), 1358–1364.