کاهش اثرات زیست‌محیطی تولید چغندرقند با افزایش کارایی کشاورزان به‌کمک ‌روش تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری، گروه ماشین ها

2 استاد گروه ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یکی از روش‌های مهم در دستیابی توسعه‌ی پایدار می‌باشد. در این مطالعه تلاش شده است با روش تحلیل پوششی داده‌ها و شناسایی واحدهای کارا در تولید چغندرقند، روش‌هایی برای کاهش اثرات زیست‌محیطی ارایه شود. با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، شاخص نهایی برای تولید یک تن چغندرقند در منطقه برای گروه‌های تأثیر گرمایش جهانی، اسیدیته، هوپرورش خشکی، تخلیه منابع فسیلی و تخلیه منابع آبی به ترتیب برابر 138/0، 359/2، 055/2، 191/0 و 970/2 محاسبه گردید. در بین گروه‌های تاثیر مورد بررسی، تخلیه منابع آبی بیشترین اثرات زیست‌محیطی و گرمایش جهانی کمترین اثر زیست‌محیطی را داشته‌اند. روش تحلیل پوششی داده‌ها قادر است با شناسایی واحدهای ناکارا و ارایه الگوی مناسب از نظر مقیاس یا میزان مصرف نهاده‌ها، این شاخص‌ها را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. نتایج نشان می‌هد توانایی مدل CCR در کاهش شاخص‌های مورد مطالعه از مدل BCC بیشتر می‌باشد که نشان از نامناسب بودن مقیاس تولید واحدها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Decreasing Environmental Burden by improving efficiency of sugar beet production using data envelopment analysis approach

نویسندگان [English]

  • Majid Namdari 1
  • Shahin Rafiee 2
  • Soleiman Hosseinpour 3
چکیده [English]

Environmental impact assessment is an important approach to achieve sustainable development. This study has investigated the environmental impact of sugar beet production. In addition data envelopment analysis was applied for detecting efficient units and decrease environmental impacts. In this study final environmental index of impact category consist of global warming, acidification, eutrophication, depletion of fossil resources and water resources were 0.138, 2.359, 2.055, 0.191 and 2.970, respectively. Based on these results, depletion of water resources had the greatest environmental impact. Global warming among other groups had minimal environmental impact. Data envelopment analysis can decrease burden of these impacts by converting present farms to target units. Results demonstrated CCR model decrease impact categories more than BCC model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Cycle Assessment
  • Global warming
  • acidification
  • Depletion of resources
  • Hamadan
Abeliotis, K., Detsis, V. & Pappia, C. (2013). Life cycle assessment of bean production in the Prespa National Park, Greece. Journal of Cleaner Production, 41, 89-96.
ISO 14044. (2006). Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines. International Organization for Standardization
Khoshnevisan, B., Rafiee, S., Omid, M. & Mousazadeh, H. (2013). Comparison of GHG Emissions of Efficient and Inefficient Potato Producers Based on Data Envelopment Analysis. Journal of Agricultural Engineering and Biotechnology, 1(3), 81-88.
Mirhaji, H., Khojastehpour, M. & Abbaspour-Fard, M. H. (2013). Environmental impact study of wheat production in Marvdasht area of Iran. Journal of Natural Environment (Iranian Journal of Natural Recourses), 66(2), 223-232. (In Farsi with English Summary)
Mirhaji, H., Khojastehpour, M., Abbaspour-Fard, M. H. & Mahdavi Shahri, S.M. (2012). Environmental impact study of sugar beet (Beta vulgaris L.) production using life cycle assessment (case study: South Khorasan region). Journal of Agroecology, 4(2),112-120. (In Farsi with English Summary)
Mohammadi, A., Rafiee, S., Jafari, A., Dalgaard, T., Knudsen, M. T., Keyhani, A. & Mousavi-Avval S.H. (2013). Potential greenhouse gas emission reductions in soybean farming: A combined use of life cycle assessment and data envelopment analysis. Journal of Cleaner Production, 54, 89-100.
Mouron, P., Nemecek, T., Scholz, R. W. & Weber, O. (2006). Life cycle management on Swiss fruit farms: relating environmental and income indicators. Ecological Economics, 58, 561-578.
Nabavi-PeleSaraei A. & Amid, S. (2014). Reduction of greenhouse gas emissions of eggplant production by energy optimization using DEA approach. Elixir Energy and Environment, 69, 23696-23701.
Nabavi-PeleSaraei, A., Abdi, R., Rafiee, S. & Taromi, K. (2014). Applying data envelopment analysis approach to improve energy efficiency and reduce greenhouse gas emission of rice production. Engineering in Agriculture, Environment and Food, 7(4), 155-162.
Nejati-Moghaddam, Z. & Buzarjomehri, K. (2013). Impact assessment of agricultural inputs on environment. In: Proceedings of Conference of Agriculture and National Production with Focused on Land Use. 28 February, Ghom, Iran, pp. 1-16. (In Farsi)
Nikkhah, A., Taheri-Rad, A., Khojastehpour, M., Emadi, B. & Payman, H. (2014). Environmental Impacts of Peanut Production in Astaneh Ashrafiyeh of Guilan Province. Journal of Agroecology, 6(2), 373-382. (In Farsi with English Summary)
Qasemi-Kordkheili, P. & Nabavi-Pelesaraei, A. (2014). Optimization of energy required and potential of greenhouse gas emissions reductions for nectarine production using data envelopment analysis approach. International Journal of Energy and Environment (IJEE), 5(2), 207-218.
Renouf, M. A., Wegener, M. K. & Nielsen, L. K. (2008). An environmental life cycle assessment comparing Australian sugarcane with US corn and UK sugar beet as producers of sugars for fermentation. Biomass and Bioenergy, 32,1144–1155.
Soltani, A., Rajabi, M. H., Zeinali, E. & Soltani, E. (2010). Evaluation of environmental impact of crop production using LCA: wheat in Gorgan. Electronic Journal of Crop Production, 3(3), 201-218. (In Farsi with English Summary)
Vázquez-Rowe, I., Villanueva-Rey, R., Iribarren, D., Moreira, M. T. & Feijoo, G. (2012). Joint life cycle assessment and data envelopment analysis of grape production for vinification in the Rías Baixasappellation (NW Spain). Journal of Cleaner Production, 27, 92-102.