طراحی، ساخت و ارزیابی شیر کنترل الکترونیکی برای پمپ هیدرولیک تراکتور مسی فرگوسن مدل 285

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مکانیک بیوسیستم،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

تراکتورهای ساخت داخل دارای سامانه کنترل عمق مکانیکی هستند و در زمین های ناهموار عمق شخم غیر یکنواختی ایجاد می‌کنند. در این تحقیق یک شیر کنترل الکترونیکی از نوع چرخان طراحی، ساخت و با به کارگیری آن، سامانه کنترل الکتروهیدرولیکی طراحی، ساخت و بر روی تراکتور نصب گردید. این سامانه دارای حسگر عمق شخم، PLC، موتور پله ای و درایور آن، شیر کنترل و صفحه نمایشگر می باشد. در این سامانه، عمق شخم با استفاده از حسگر عمق اندازه گیری و شیر کنترل که با موتور پله ای کنترل می شود، برای کنترل سامانه اتصال سه نقطه استفاده گردید. نتایج آزمایش های کارگاهی نشان داد که سامانه کنترل الکتروهیدرولیکی در حالت پایداری، تغییرات عمق را به خوبی در محدوده 2± سانتی متر کنترل کرد. نتایج مزرعه ای نیز نشان داد که میانگین عمق شخم در سامانه الکتروهیدرولیکی با اختلاف معنی‌داری بیشتر از عمق شخم در سامانه مکانیکی بود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design, Development and evaluation of Electronic control valve for hydraulic pump of MF 285 Tractor

نویسنده [English]

  • norooz moradasgharloo
Department of Agricultural Machinery, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The depth control systems used in Iranian tractors are mechanical and they produce variable tillage depth in uneven field surface. In this research a rotary type electronic control valve was designed and constructed. By using this valve, electro-hydraulic tillage depth control system was developed and installed on the tractor. The control system was composed of: a depth sensor, a Programmable Logic Controller (PLC), a stepper motor with deriver, a control valve and a Programmable Terminal (control panel). In this system, the tillage depth was measured by utilizing a depth sensor and the control valve which is controlled by the stepper motor was used to 3-point linkage control. The laboratory results showed that the depth variations were controlled well by the developed system within ±2 cm in the steady state. Also the field data indicated that the mean tillage depth of electro-hydraulic depth control system was greater than that of the mechanical depth control system with significance difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electro-hydraulic
  • tillage
  • depth control
  • PLC
  • stepper motor
Al-Janobi, A.2000. A Data-acquisition System to Monitor Performance of Full Mounted Implements. Journal of agricultural engineering research, 75, 167-175.
Anthonis,  J., Mouazen, A. M., Saeys, W. & Ramon, H. 2004. An automatic depth control system for online measurement of spatial variation in soil compaction, part 3: design of depth control system. Biosystems Engineering, 89(1), 59–67.
Ayers, P.D., Varma, K.V. & Karim, M.N. 1989. Design and analysis of electro-hydraulic draft control system. Transaction of ASAE, 32(6), 1853-1855.
Chancellor, W. & Zhang, N. 1989. Automatic wheel-slip control for tractors. Transaction of ASAE, 32(1), 17-22.
Fallahi dahaki, H ., Hamedi, H. & Keshavarz bahagigat, A. (2010) Applicable Reference Of Hydraulic and Pneumatic Comprehensive Guide to Automation Studio. Tehran. Soha danesh.(In Farsi)
Ismail, S.M., Singh, G. & Gee-Clough, D.1981. A preliminary investigation of a combined slip and draught control for tractors. Journal of Agricultural Engineering Research, 26(1), 293-306.
Kiani, S. 2012. Automatic on-line depth control of seeding units using a non-contacting ultrasonic sensor. International Journal of  Natural and Engineering sciences, 6(2),  39-42.
Lee, J., Yamazaki, M., Oida, A., Nakashima, H. & Shimizu, H. 1998. Electro-hydraulic tillage depth control system for rotary implements mounted on agricultural tractor - design and response experiments of control system. Journal of Terramechanics, 35(4), 229–238.
Lee, J., Yamazaki, M., Oida, A., Nakashima, H. & Shimizu, H. 2000. Field performance of proposed foresight tillage depth control system for rotary implements mounted on an agricultural tractor. Journal of Terramechanics, 37(2), 99–111.
Pranava, P.K., Tewari, V.K., Pandey, K.P. & Jha, K.R. 2012.  Automatic wheel slip control system in field operations for 2WD tractors. Computer and Electronics in Agriculture, 84, 1–6.
Saeys, W., Engelen, K., Ramon, H. & Anthonis, J. 2007. An automatic depth control system for shallow manure injection, Part 1: Modeling of the depth control system. Biosystems Engineering, 98(2), 146–154.
Scarlett, A.J. 2001. Integrated control of agricultural tractors and implements: a review of potential opportunities relating to cultivation and crop establishment machinery. Computer and Electronics in Agriculture, 7, 269–284.