ساخت و آزمون آزمایشگاهی ماشین کاشت مخلوط ذرت و لوبیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دکترا، طراحی، ادوات خاک ورز، انتقال مواد

چکیده

یکی از مشکلات عمده کشت مخلوط استفاده از ماشین­های کشاورزی برای انجام عملیات کاشت دو یا چند گیاه به صورت همزمان می­باشد. در پژوهش حاضر در راستای رفع مشکلات استفاده از ماشین­های کشاورزی در انجام عملیات کاشت ذرت و لوبیا به صورت همزمان، کارنده­ای طراحی و ساخته شد تا بتواند با به کارگیری از اصول صحیح در فرایند کشت مخلوط، به طور مستقیم دو نوع بذر با شکل و اندازه مختلف را با نسبت دقیق و الگوهای کاشت مختلف بکارد. جهت آزمون ماشین کشت مخلوط در پنج سطح مختلف فاصله بین بذور (5/5، 5/8، 11، 13 و 16 سانتی­متری) برای واحد کارنده ذرت و پنج سطح مختلف فاصله بین بذور (10، 12، 15، 5/18 و 5/21 سانتی­متری) برای واحد کارنده لوبیا و با سرعت ثابت 4 کیلومتر بر ساعت، طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار استفاده شد. در این پژوهش شاخص­های چندتایی، نکاشت، دقت و کیفیت تغذیه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی آزمایشگاهی واحد­های کارنده ذرت و لوبیا نشان دادند که افزایش فاصله بین بذرها روی خطوط کشت باعث کاهش شاخص­های چندتایی، نکاشت، دقت و افزایش شاخص کیفیت تغذیه می­شود. این شرایط برای واحد کارنده ذرت در ارزیابی آزمایشگاهی مربوط به فاصله 16 سانتی­متری بین بذرها و برای واحد کارنده لوبیا در فاصله 5/21 سانتی­متری بین بذرها به وجود آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development and laboratory evaluation of a mixed planting machine for corn and bean

نویسندگان [English]

  • ALIREZA MANDANI 1
  • S. Hosein Karparvarfard 2
چکیده [English]

The main problems in mixed culture are using the agricultural machines for plant two or more crop simultaneously. In the present study to remove difficulties of using agriculture machinery In planting operation for corn and bean Simultaneously, a planter was designed and developed to direct planting of two different types of seeds having different shapes and sizes with precise proportion and different planting patterns using correct principles of mixed culture. For evaluation of mixed planting machine, the tests were done in a completely randomized design with 5 different distances between seeds (5.5, 8.5, 11, 13 and 16 cm) for corn planting unit and 5 different distances between seeds (10, 12, 15, 18.5, and 21.5 cm) for bean planting unit at the constant speed of 4 Km/hr with three replications. Results of corn and bean planting unit in laboratory evaluation showed that, in line with increasing the distance between seeds on the planting lines multiple, miss and precision indexes were decreased, while quality of feed index was increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • Corn
  • planting
  • Precision index
  • Quality of feed index
Chen, C., Westcott. M., Neill. K., Wichman. D. & Knox, M. (2004). Row configuration and nitrogen application for barley-pea intercropping in Montana. Agronomy. Journal. 96, 1730-1738.
Dahmardeh, M., Ghanbari, A., Siahsar, B. & Ramroudi, M. (2010). Effect of Planting Ratio and Harvest Time on Forage Quality of Maize in Maize-Cowpea Intercropping. Iranian Journal of Field Crop Science, 41(3), 633-644. (In Farsi)
FMO. (1976). Fundamentals of machine operation. Tractors. John Deere service publications. Deere & Company, Molline, Illinois.
Gao, Y., Duan, A., Sun, J., Li, F., Liu, Z., Liu, H.  & Liu, Z. (2009). Crop coefficient and water-use efficiency of winter wheat/spring maize stripintercropping. Field. Crops. Res. 111, 65-73.
Kachman,S. D. & Smith J. A. (1995).Alternative measures of accuracy in plant spacing for planters using single seed metering. Transaction of the ASAE. 38(2):379-387.
Keating, B .A. & Carberry. P. S. (1993). Resource capture and use in intercropping: solar radiation. Field. Crops. Res. 34, 273–301
Koocheki, A., Hooseini, M. & Hashemi Dezfouli, A. (1995). Sustainable agriculture systems. Jahade Daneshgahi Mashhad press. (In Farsi)
Koocheki, A., Lalehgani, B. & Najibnia, S. (2009). Evaluation of productivity in bean and corn intercropping. Iranian Journal of Field Crops Research, 7(2), 605-614. (In Farsi)
Mansouri-Rad, D. (2007). Farm machinery and tractors. Bu- Ali Sina University press. Vol1. (In Farsi)
Mazaheri, d. (1994). Mixed agronomy.Tehran university press. (In Farsi)
Ofori, F. & Stern, W. R. (1987). Cereal–legume intercropping systems. Adv. Agron. 41: 41–90.
Poggio, S. L. (2005). Structure of weed communities occurring in monoculture and intercropping of field pea and barley. Agric. Ecos. Environ. 109: 48–58.
Stepanoff, A. J. (1969). Gravity Flow of Bulk Solids and Transportation of Solids in Suspension, John Wiley & Sons Inc.
Tsubo, M. & Walker, S. (2002). A model of radiation interception and use by a maize–bean intercrop canopy. Agric. For. Meteorol. 110, 203–215.
Tsubo, M., Walker, S. & Mukhala, E. (2001). Comparisons of radiation use efficiency of mono-/inter-cropping systems with different row orientations. Field Crops Res. 71, 17–29.
Vandermeer, J. H. (1989). The Ecology of Intercropping, Cambridge University Press. pp: 297.
Xin, N. Q. & Tong,P. Y. (1986). Multiple cropping system and its development orientation in China (a review). Sci. Agric. Sinica. 4, 88–92.