ساخت و ارزیابی سامانه‌ی کنترل خودکار راه‌انداز قفل دیفرانسیل تراکتور مسی فرگوسن 399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز

2 استاد گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش سامانه­ای طراحی و ساخته شد که ضمن فراهم کردن ایمنی، بدون نیاز به دخالت راننده مکانیزم قفل دیفرانسیل را به طور خودکار در شرایط مختلف کاری کنترل کند. این سامانه از یک برد کنترل اصلی به همراه نمایشگر و صفحه­کلید تشکیل شده که داده­های ورودی را پس از دریافت از حسگر­های نصب شده روی چرخ­ها و میل­فرمان، آنالیز کرده و با توجه به شرایطی که برای آن تعیین شده کنترل عملگر را که یک جک هیدرولیکی است، فعّال می­کند. آزمایش مزرعه­ای به منظور بررسی تأثیر عوامل دنده (در دو سطح دنده­ یک و دو)، روش حرکت تراکتور (در دو سطح حرکت روی شیار شخم قبلی و حرکت روی زمین شخم نخورده) و حالت قفل دیفرانسیل (در دو سطح معمولی و تحت کنترل سامانه­ی ساخته شده) بر لغزش چرخ­های محرک و مصرف سوخت تراکتور MF399 با گاوآهن سوار برگردان­دار سه خیش در سه تکرار اجرا گردید. برای بررسی داده­ها از آزمایش فاکتوریل 2×2×2 در قالب بلوک­های کامل تصادفی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که پارامتر­های روش حرکت و حالت دیفرانسیل تأثیر معنی­داری در سطح احتمال %1 و دنده در سطح احتمال %5 بر لغزش چرخ­های محرک داشتند. همچنین فاکتور حالت دیفرانسیل تأثیر بسیار معنی‌داری بر مصرف سوخت نشان داد، به­طوری که با درگیر شدن قفل دیفرانسیل تحت کنترل سامانه، مصرف سوخت به طور متوسط 25 تا 40 درصد کاهش یافت. تمامی نتایج حاکی از آن است که استفاده­ی مداوم از سامانه کنترل قفل دیفرانسیل برای کاهش مصرف انرژی و افزایش بازدهی و ظرفیت مزرعه­ای تراکتور لازم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

DESIGN, DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A DIFFERENTIAL LOCK CONTROL SYSTEM FOR MF-399 TRACTOR

نویسندگان [English]

  • Saadat Kamgar 1
  • Mohammad Loghavi 2
  • Ali Rezaei 3
  • Mohsen Jalili 3
چکیده [English]

In this research was designed a differential lock control system. The system was test and evaluated after fabrication and its accuracy and precision was determined. A field experiment with three replications was conducted to investigate the effect of gear ratio, the method of tractor movement during plowing and differential position on drive wheel slippage and fuel consumption of MF399 tractor with mounted three-bottom moldboard plow. For data analysis, a 2×2×2 factorial experiment with randomized complete block design was used. The results of analysis of variance of test data showed highly significant effects of plowing method, differential position and their interaction and significant effect of gear ratio on drive wheel slippage. Also, differential position showed highly significant effect on fuel consumption, such that with differential lock engagement under system control, the fuel consumption was reduced 25 to 40 percent on the average. The overall results indicate that continuous employment of this type of differential lock control system for reduction of energy consumption and increasing tractor efficiency and field capacity is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tractor
  • Wheel slip
  • Differential lock
  • Tractive efficiency
  • Differential lock control system
Baloch, J. M., A. N. Mirani, S. B. Bukhari and S. N. Mirani. (1991). ‘Power requirements of tillage implements’. AMA. 22(1), 34-39.
Borgman, D. E. (1974). FMO: Fundamentals of Machine Operation: Tractors. John Deere Service Publications, 304 pages.
Borgman[A1] , D. E., Hainline, E. & Long, M. E. (1981). Tractors. Deere Publications, 303 pages.
Focher, F. 1925. Differential lock. United States patent, No: 1546064.
Ghobadian, B & Rostami, K. S. 2005. Design, Developement and Evaluation of a mechanical control mechanism differential lock. Iranian Journal of Agriculture Science. 11(1), 71-84. (In Farsi)
Goering, C. E. 1979. Engine And Tractor Power. ASABE Publishing. 496p.
Hattori, M. 1980. Control system for a differential lock mechanism. United States Patent, No.:4218938.
Hauck[A2] , D., Kucera, H. & Hufman, V. 1984. Traction horsepower demonstration. ASAE paper No. 84-1061.
Ismaili Alibany, M. A. 2006. Power transmission in road machines. Mandegara Publishing. 128p. (In Farsi)
Jewett, T. N. 1982. Locking differential control system. United States Patent, No.:4347760.
Karimi, M. M. 2007. Relation the impact of speed on traction required moldboard and chisel plows. M.s.c thesis in Mechanics of Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture, University of Shiraz, Iran. (InFarsi)
Kyrtsos, C. 2002. Temperature based differential lock control. United States Patent, No.: 6361466.
Liljedahl, J. B., Carleton, W. M., Turnquist, P. K. & Smith, D. W. 1979. Tractors and Their Power Units. 3th (ed.) John Wiley & Sons. New York, USA.
Louckes, T. N. 1973. Locking type differential gear mechanism. United States Patent, 3732752.
Masoumi, A. & Loghavi, M. 1994. Evaluation and comparison of traction performance of two common tractors in Iran. Iran Agr. Research, 13(2). 
Momeni Abkharaki, D., Ghobadian, B., Hemmat, A. & Minaei, S. 2004. Design and development semiautomatic differential lock for MF285 tractor. Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources. 8(4): 213- 222. (InFarsi)
Monroe, G., Bashford, L. L. & Jenane, C. 1996. Reduction of fuel consumption through improved tractive efficiency. Agric. Eng. Res., P: 131-138.
Neisch, J. C. & Orchard Lake, M. 1972. Differential Control. United States Patent, No.: 3706351.
Orbach, A. & Schubert, W. L. 1996. Differential lock control system for agricultural vehicles. United States Patent, No.:5505267.
Saverio, G. B. 1990. Auto Technology, Theory & Service. New York: Delmar publishers Inc, USA.