به کارگیری نرم‌افزار تصمیم‌یار جهت بررسی صحت تطابق سامانه تراکتور-گاوآهن و تاثیر کاربرد آن بر مصرف انرژی عملیات شخم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی-دانشیار

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی-استاد

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-دانشیار

چکیده

هدف این مطالعه تعیین میزان صحت تطابق سامانه تراکتور-گاوآهن در عملیات شخم شالیزارها و بررسی تاثیر به کارگیری نرم‌افزار تصمیم‌یار بر میزان مصرف انرژی عملیات بود. با نرم‌افزار تصمیم‌یار مورد مطالعه، تراکتور و گاوآهن متناسب با توجه به پارامترهای متداخل و موثر برای عملیات شخم هر مزرعه انتخاب‌ و میزان مصرف انرژی در آن تعیین شد. این نرم‌افزار جهت بررسی صحت تطابق سامانه تراکتور-گاوآهن در اجرای عملیات شخم مورد استفاده قرارگرفت. برای این منظور، مشخصات تراکتور و گاوآهن به کار رفته در 40 مزرعه شالیزاری این شهرستان جمع‌آوری شد. نرم‌افزار تصمیم‌یار نشان داد که 65% از سامانه‌های تراکتور-گاوآهن مورد استفاده در مزارع مورد مطالعه نامناسب بوده‌ و همچنین 100% آن‌ها در مزارع با مساحت کمتر از 3 هکتار دارای تطابق ناصحیح بودند. از طرفی مالکیت تراکتور و گاوآهن نقش مهمی در رعایت تطابق صحیح آن‌ها دارد. در بخش دیگری از تحقیق، برای بررسی میزان تاثیر استفاده از نرم‌افزار تصمیم‌یار، نتایج حاصل از برآورد مصرف انرژی با سایر مزارع مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با استفاده از این نرم‌افزار، در مصرف انرژی عملیات شخم به میزان 38/21% صرفه‌جویی می‌گردد. به طور کلی می‌توان دریافت که انتخاب و تطابق تراکتور و ادوات زراعی در شالیزارها اغلب نامناسب و غیرمنطقی بوده و سبب افزایش مصرف انرژی، کاهش سودآوری اقتصادی و بازده کار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applying the Decision Support Software for evaluation of Tractor-Plow system matching and effect on energy consumption in plowing operation

نویسندگان [English]

  • Rasool Loghmanpoor Zarini 1
  • Asadollah Akram 2
  • Reza Alimardani 3
  • Seyed Reza Tabatabaei Koloor 4
چکیده [English]

The aims of this study were about determining of amount of accuracy in tractor-moldboard plow system for tillage operation on paddies and also survey on efficacy of decision support software application on amount of energy use. For this purpose, decision support software was developed by visual basic 6.0. For survey in amount of efficacy of applying the decision support system on paddies tillage operation, amount of energy use in those paddies compare with other paddies. Results showed that 21.38% of energy use in tillage operation was slaking by using of decision support system for selection of tractor-moldboard plow systems. In other section of study, developed decision support system was applied for determining of amount of accuracy in tractor-moldboard plow system for tillage operation on paddies. For this purpose, properties of used tractor-moldboard systems on paddies collected from 40 samples. Decision support system showed that 65% of total samples had inappropriate tractor-moldboard plow systems. Also, 100% of them were inappropriate for paddies less than 3 hectares. In other hand, owning of tractor and moldboard plow was important and effective in appropriate matching of them. Developed decision support system is usable for aims of researching, learning and managing about agricultural machineries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Support System
  • Paddy
  • Tractor-Plow system
  • Mechanization
Almasi, M., Kiani, Sh. &Loveimi, N. (2009) Fundamentals of Agricultural Mechanization, Tehran. (In Farsi)
Behrouzi-lar, M., Rafiee, Sh., Mobli, H &Jafari, A. (2010) Agricultural Mechanization, (Vol. 1), Shooshtar. (In Farsi)
Sharifnasab, H. (2004).Developing of Tillage Machinery Expert System, Ph.D. dissertation, University of Tehran, Karaj. (In Farsi)
Loghmanpourzarini, R. (2014) Develop Decision Support Software for proper matching of tractors and farm machinery and time management of farm operations (case study Sari Township), M.Sc. dissertation, University of Tehran, Karaj (In Farsi).
Edwards, W.& Hanna, M.(2010)Farm Machinery Selection. From http://www.extension.iastate.edu/agdm. Acceded 5 October 2011.
Grisso, R. &Perumpral, J.(2006)Spreadsheet for matching tractors and implements. ASABE, 061085.
Isik, A.&Sabanci, A.(1993)A computer model to select optimum size of farm machinery and power for mechanization planning. Agricultural Mechanization in Asia;Africa and Latin America, 24(3): 68-72.
Mehta, C.R., Singh, K. &Selvan, M.(2011) Decision Support System for selection tractor-implement system used on Indian farms. Journal of Terramechanics; 48: 65-73.
Murthy, N.R. (1999) Software for agricultural machinery management-selection of optimum power. Journal of Institution of Engineers,79(2): 39-42.
Sahu, R.K.&Raheman, H.(2008) A decision support system on matching and field performance prediction of tractor–implement system. Computers and Electronics in Agricultural, 60:76–86.
Singh, M., Singh, P. & Singh, S.(2008) Decision support system for farm management. World Academy of Science Engineering Technology, 29:346–9.
Teylor, R., Schrock, M. & Wertz, K.(1991)Getting the most from your tractor. From http://www.oznet.ksu.edu/library/ageng2/mf588.pdf. Acceded 5 June 2003.
Kitani, O. (1999). CIGR handbook of agricultural engineering:Energy and biomass engineering. (Vol. 5). St Joseph, MI: ASAE.
Ramedani, Z., Omid, M., Fahimi, F. &Mirzaee, F. (2012) A comparative study on energy inputs and yield of canola production under different environmental conditions. Journal of Agricultural Technology, 8(3): 811-824.
Loghmanpourzarini, R., Akram, A., Mahdavidarvari, S. H. (2014). Determine the relationship between of energy consumption and economic productivity in different types of production technology and machinery ownership status for melon production in Iran. In: Proceedings of 3th Conference on Emerging Trends in Energy Conservation, 18-19 Jan., University of Tehran, Iran.