جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی حاصل از فرآورده لبنی سنتی (ریچال ماستی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 کارشناس معاونت غذا و دارو

3 استاد تمام دانشگاه ایروان

چکیده

در این مطالعه، مقداری ریچال از ماست سنتی و سبزیجات محلی در مشک تهیه گردید. در شرایط استریل نمونه­برداری و کشت در محیط­های اختصاصی، جدا و خالص‌سازی سوش­ها لاکتیکی انجام پذیرفت. در ادامه برخی خواص بیوشیمیایی، آنتی­باکتریایی، همچنین شرایط رشد در دما، زمان و نحوه تلقیح در محیط­های مختلف بررسی شد. در این مطالعه 30 کلنی جدا و خالص‌سازی شدند که همگی گرم مثبت، تعداد 28 کلنی کاتالاز منفی، 26 کلنی هموفرمنتاتیو، 1 کلنی هترو فرمنتاتیو، 20 کلنی آئروتولورنت و 10 کلنی بی­هوازی اجباری بودند. 13 کلنی دارای پایداری حرارتی بودند. بهترین محیط برای رشد سویه‌ها محیط Lacto Agar و Milk Agar بودند و تمام کلنی‌ها شیر را تخمیر کردند. خواص ضدباکتریایی سویه‌ها بر روی سه باکتری باسیلوس تورینجینسیس، باسیلوس سوبیتلوس و سالمونلا تایفی­موریوم مورد ارزیابی قرار گرفت که همگی دارای خواص آنتی­باکتریایی بوده ولی سالمونلا مقاومت بیشتری از خود نشان داد. با توجه به نتایج این پژوهش و خوراکی بودن ریچال به نظر می‌رسد این باکتری‌های لاکتیکی پتانسیل بالقوه­ای جهت استفاده به عنوان استارتر در صنایع لبنی را دارند. در نهایت کلنی­ها با استفاده از محیط کشت 60 درصد گلیسرول و 40 درصد شیر تخمیر شده در لوله‌های اپندرف و در شرایط استریل برای مطالعات بعدی فریز گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and characterization of lactic acid bacteria in traditional dairy products (Richal Masti)

چکیده [English]

In this study, some of the Richal that consist of traditional Yoghurt, local herbs and salt were prepared, then, put in Mashk. Sample was prepared at aseptic condition. After growth of bacteria on special culture media, the bacteria on the media were isolated and purification. In continue, some testes as biochemical, antibacterial properties, inoculation variant and growth conditions in different medias, temperature and time, were investigated. 30colony were isolated and purified. All the strains were Gram-positive, 28 colonies catalase-negative, 26 colonies homo fermentative, 1 Colony hetero fermentative, 20 colonies aerotolerant, 10 colonies obligate anaerobic. In Sherman test, thermal stability of 13 colonies was determined. All strains were grown on different media broth, Agar and fermented milk that best growth on Agar medias were Lacto Agar and Milk Agar. The strains versus on 3 food spoilage included S.tуphimurium, B. subtilis, В. Thuringensis were assessed which all of them have shown antibacterial properties on the bacteria of salmonella was resistance than other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactic Acid Bacteria
  • Richal Masti
  • Traditional dairy products
Aboutalebi, H., Heydari Nasrabadi, M., Tajabadi Ebrahimi, M., Shabani, M. & Zahedi, F.( 2010). The Healing Effect of Lactobacillus plantarum Isolated from Iranian Traditional Cheese on Acetic Acid Induced Gastric Ulcer in Rats.Razi Journal of Medical Sciences, 17 (77), 7-16.(In Farsi)
Afrc, R. F. (1989). Probiotics in man and animals. Journal of Applied Bacteriology, 66(5),365-378.
Afrikian, E.( 2012). Studies of lactic-acid bacteria in Armenia with emphasis on radioprotective properties. The Environmentalist journal, 32(2), 256-268.
Akabanda, F., Owusu-Kwarteng, J., Tano-Debrah, K., Glover, R. L., Nielsen, D. S. & Jespersen, L. (2013). Taxonomic and molecular characterization of lactic acid bacteria and yeasts in nunu, a Ghanaian fermented milk product.journal of Food microbiology, 34(2),277-283.
Azadnia, P. & Khan Nazer, A. H. (2009). Identification of lactic acid bacteria isolated from traditional drinking yoghurt in tribes of Fars province. Iranian Journal of Veterinary Research, 10(3),235-240.(In Farsi).
Coconnier, M. H., Lievin, V., Hemery, E. & Servin, A. L. (1998). Antagonistic activity against Helicobacter infection in vitro and in vivo by the human Lactobacillus acidophilus strain LB. Applied and Environmental Microbiology journal, 64(11), 4573-4580.
Fontana, C., Cocconcelli, P. S. & Vignolo, G. (2005). Monitoring the bacterial population dynamics during fermentation of artisanal Argentinean sausages. International journal of food microbiology, 103(2),131-142.
Haidari, Z., Ghaemi, N. & Faezie Ghasemi, M.(2007). Evaluation of bactericide activity by LAB isolated from dairy product in  insitu media .Journal bioscience of Lahijan branch, 1(3)13-22.(In Farsi)
Hamidi, M., Mosavi Nasab. S., Ahmadi, N., basati, G., avlad, G. & zargar, M. (2013). Synthesis of antimicrobial peptides in bacteria. journal of ilam university of medical sciences, 20 (5) ,149-157.(In Farsi).
Hassani, M., Farajnia, S., Hesari, J. & Mossavi,  M. H. (2001). Isolation and determination of functionally important properties of two strains of lactobacillus isolated of traditional Lighvan cheese.In: food congress 18th,15-17 november.,Mashhad University, Mashhad, Iran.(In Farsi)
ISIRI., Institute of  Standards and Industrial Research of  Iran.(2004). ISIRI  Number 4046. Milk and milk products- Yogurt- Specification and test methods,from http://www.isiri.org/portal/files/std/4046.doc
ISIRI., Institute of Standards and Industrial Research of Iran.(2009). ISIRI Number 695. Milk and milk products- Yogurt- Specification and test methods,from http://www.isiri.org/portal/files/std/695.pdf
Karimpour, F. (2014). Study of Iranian Traditional Fermented Dairy Beverage “Richal” and Investigation of Its Production Possibility.ph. D. dissertation, Thesis in food bioprocessing, University of Yeravan, Armenia.         
Karimpour, F., Tkhruni, F.N., Karapetyan, K.J. &  Razavi, S. H.( 2013). Certain probiotic properties of lactic acid bacteria from the Iranian dairy product “Richal”. Life Science Journal, 10(6s),508-512.
Karimpour., F. Tkhruni, F.N., Razavi, S.H. & Karapetyan, K. J. (2011). The characteristic of microflora of iranian traditional dairy beverage.In: The First international Scientific-Research Conference of Iranian students: 16-17 September.,Yerevan University,Armenia. 
Nithya, K., Senbagam, D., Senthilkumar, B., Udhayashree, N. & Gurusamy, R. (2012). Characterization of bacteriocin producing lactic acid bacteria and its application as a food preservative. African Journal of Microbiology Research, 6(6),1138-1146.
Patil, M. M., Pal, A., Anand, T. &  Ramana, K.V. (2010). Isolation and characterization of lactic acid bacteria from curd and cucumber. Indian Journal of  Biotechnology, 9,166-172.
Rahimzadeh, G., Bahar, M. A., Amir Mozafari, N. & Salehi, M. (2011). Antimicrobial activity Kefir on Pseudomonas aeruginosa. Razi Journal of Medical Sciences, 18(82),8-16.
Rajaram, G., Manivasagan, P., Thilagavathi, B. & Saravanakumar, A. (2010). Purification and characterization of a bacteriocin produced by Lactobacillus lactis isolated from marine environment. Advance Journal Food Science and Technology, 2(2), pp.138-144.
Tkhruni, F.N. (2015). Efficiency of metabiotics from lactic acid bacteria against pathogens. .International Journal of Current Research, 3(3),86-96.
Wolf, L., Erickson, K. L. & Hubbard, N. (2000). Bacteriocins of lactic acid bacteria. Journal Nutrition, 130(2),403-409.