دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 190-1 
بررسی رگرسیونی عوامل فنی بر بادبردگی و قطر قطرات در سمپاشی با روش آزمایشگاهی و نرم‏افزاری

صفحه 109-101

10.22059/ijbse.2017.61565

فائزه بهزادی پور؛ محمود قاسمی نژاد رائینی؛ محمد امین آسودار؛ افشین مرزبان؛ سامان آبدانان مهدی زاده


بررسی تأثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی

صفحه 117-111

10.22059/ijbse.2017.61566

سید فرهاد موسوی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ محمد حسین آق خانی؛ حسین صادقی نامقی؛ ابراهیم ابراهیمی


طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت‌ پشت تراکتوری سیر

صفحه 125-119

10.22059/ijbse.2017.61567

حسین مقصودی؛ کاظم جعفری نعیمی؛ محمدرضا رحیمی؛ حمید مرتضی پور


تأثیر روشهای مختلف خشک‌کردن بر کمیت و کیفیت اسانس بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.)

صفحه 172-165

10.22059/ijbse.2017.61571

حسین شاکری چالشتری؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ علی ملکی؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ بهرام حسین زاده سامانی