دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 243-387 

مقاله پژوهشی

تشخیص آلودگی قارچی در غده سیب‌زمینی با استفاده از تصویربرداری حرارتی

صفحه 243-253

10.22059/ijbse.2017.212753.664821

سعید فرخزاد؛ اسعد مدرس مطلق؛ پرویز احمدی مقدم؛ سعید جلالی هنرمند؛ کامران خیر علی پور


تاثیر خشک‌کردن بر قوه‌ی نامیه بذر ذرت

صفحه 347-352

10.22059/ijbse.2017.210005.664793

حسین جرگون؛ بهمن نجفی؛ ضرغام فاضل نیاری؛ ترحم مصری؛ رضا طباطبایی