دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، دی 1396، صفحه 389-551 (زمستان)