معرفی و بررسی عملکرد یک سمپاش کنترل از راه دور درخت خرما مستقر در تاج درخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیئت علمی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

آفت زنجره خرما یکی از مهم­ترین و مخرب­ترین آفات درختان خرما در شهرستان بم بوده که طی چند سال اخیر اقتصاد کشاورزان منطقه را مورد تهدید قرار داده است. با بررسی روش­های مبارزه مرسوم معلوم شد که روش های سمپاشی زمینی و سمپاشی هوایی کارایی مناسب را ندارند بدین سبب  راه حل مناسب برای مبارزه این است که عمل سمپاشی از بالای درخت و به وسیله کنترل از راه دور انجام شود تا سم روی سطح برگ پاشیده شده و فعالیت زنجره را متوقف نماید. اقدام به ساخت آزمایشگاهی سمپاشی با حجم کم وبدون نیاز به تراکتور با قابلیت کنترل از راه دور  شد. سپس به ارزیابی  عملکرد سمپاش با دو نوع نازل میکروجت مینی‌اسپرینکلر و ایریتکت در سه سطح فشار 2، 3 و 4 بار و در سه فاصله 100، 240 و 380 سانتی­متر از مرکز  در سه تکرار با پاشش  بر روی کاغذهای حساس به آب  گردید. اطلاعات به دست آمده از کاغذ­های حساس به آب توسط نرم افزار پردازش تصویرImage 1.38X با استفاده از نرم­افزارMinitab  و SAS در قالب طرح فاکتوریل کامل تصادفی تجزیه وتحلیل گردید. نتایج نشان داد بکارگیری سمپاش با نازل میکروجت مینی­اسپرینکلر در تاج درخت و در فشار 3  بار به دلیل یکنواختی الگوی پاشش و تولید قطرات مناسب و تقریبا یکنواخت برای مبارزه با حشرات در فواصل مختلف شعاع مناسب می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Development of a Portable Sprayer launched on Tree Crown

نویسندگان [English]

  • Moazzameh Mohseni mahani 1
  • Mohsen Shamsi 2
  • Hossein Maghsoudi 2
1 Department of Mechanical Engineering of Biosystems/Shahid Bahonar University of Kerman
2 Member science Committee/Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

In Bam city Ommatissus binotatus is the most dangerous insect that attacks the date palm trees and the date growers suffer from the losses it forces to the yield every year. The ground and air spraying methods are not effective and each has their own weaknesses. The proposed method is spaying the tree from a height of one meter over the crown by a small sprayer on the tree. The sprayer is triggered by a remote control system. The sprayer was made and tested during this research. The sprayer was tested for droplet size and spraying pattern by two micro jet nozzles. The data were collected for three pressure levels and three distances from the sprayer at three replications. The droplet size distribution was measured by water sensitive papers. The data were analyzed by Image 1.38 X , Minitab and SAS software. The results showed that the sprayer equipped with the mini sprinkler micro jet nozzle produces a uniform spring pattern and uniform droplet size at all pressure levels. The sprayer is a promising devise for a sensor networking program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ommatissus binotatus
  • remote control
  • micro jet nozzle
Ghariyeh Mirzaei, R. (2014). Evaluation of datae palm tree spraying from a central point over the crown. M.Sc, Shahid Bahonar university of Kerman.(In Farsi).
Hamidi Moghadam, A. (2013). The use of aqueous and alcoholic neem extracts to control the cicada dates. National Conference FravrdhHay natural and medicinal herbs. North Khorasan University of Medical Sciences.( In Farsi)
Howard, F., Moore, D., Giblin-Davis, R., & Abad, R. (2001). Insect on Palms: CABI publishing, New York.
Jaworek, A. (2007). Micro-and nanoparticle production by electrospraying. Powder technology, 176(1), 18-35.
Kajbaf Vala, Gh.R., & Afshary, M.(1997) The effect of aerial spraying to combat the worm MyvehKhvar dates in Khuzestan. The final report of the research project. Khuzestan Agricultural Research Center.pp 13.( In Farsi).
Maski, D., & Durairaj, D. (2006). Abaxial deposition and biological efficacy of electrostatically charged spray. Transactions of the ASAE, 61, 116.
Nuyttens, D., Baetens, K., De Schampheleire, M., & Sonck, B. (2007). Effect of nozzle type, size and pressure on spray droplet characteristics. Biosystems Engineering, 97(3), 333-345.
Pimentel, D., & Levitan, L. (1986). Pesticides: amounts applied and amounts reaching pests. Bioscience, 86-91.