امکان‌سنجی اقتصادی تولید انرژی از فضولات دامی با استفاده از فرایند هضم بی‌هوازی درانکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در سال‌های اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی، پدیده بحران انرژی را در جهان به وجود آورده است. در کشور ما نیز، با توجه به نیاز روزافزون به منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه‌داشتن محیط‌زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت‌های برق‌رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده، استفاده از انرژی‌های نو می‌تواند جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. با توجه به مقادیر چشمگیر تولید سالیانه منابع زیست‌توده در ایران اهمیت استفاده از این منابع جهت تولید بیوگاز آشکارتر می‌شود. تولید بیوگاز با استفاده از فناوری هضم بی‌هوازی و کاربرد آن در نیروگاه‌های ترکیبی گرما و حرارت در ایران می‌تواند ضمن تأمین قسمتی از انرژی مورد نیاز کشور، حرکت در راستای توسعه پایدار را نیز محقق سازد. در این مطالعه از دیدگاه اقتصادی محاسبات لازم برای یک نیروگاه بیوگاز تولید همزمان برق و حرارت به صورت مطالعه موردی انجام گردیده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در طول عمر پروژه (20 سال)، نرخ بازده داخلی طرح برابر 19%، ارزش فعلی خالص برابر 180,587,908 تومان و همچنین نسبت منافع به هزینه برابر 032/1 می‌باشد؛ بنابراین ارزیابی مالی طرح تولید انرژی در این سامانه حاکی از اقتصادی بودن آن جهت اجرا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic feasibility of producing energy from livestock waste by DRANCO anaerobic digestion process

نویسندگان [English]

  • Elnaz Maleki-Ghelichi 1
  • Mohammad Sharifi 2
  • Shahin Rafiee 3
1 former Graduate, Agriculture Mechanization Engineering, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj
2 Assistant Professor ,Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj
3 Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj
چکیده [English]

In recent years the growing trend of energy consumption has created energy crisis in the world. In our country the use of renewable energy can have a special place due to the growing need for energy and diminishing fossil fuel resources, protect the environment, reduce air pollution, restrictions on electricity and the fuel supply for remote villages. Due to the significant amount of the annual production of biomass sources in Iran the importance of using these resources for biogas production is more specific. The production of biogas using anaerobic digestion technology and its application in CHP plants in Iran can supply part of the required energy and achieve sustainable development. In this study has been done economic calculations for biogas plant as a case study for combined heat and power production. The results show that during the project life (20 years),the Internal Rate of Return (IRR) is 19%, the net present value (NPV) is equal to 180,587,908 and the ratio of benefits to costs is equal to 1/032. Financial evaluation of energy production in this system shows it is economical to run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility
  • Biogas
  • Dranco
  • Anaerobic digestion
potential, current extraction and future prospects). third National Energy Congress. (In Farsi)
Amiri, L., Abduli, M.A., Ramezanianpour, M. (2010). potentiometric extraction of biogas from rural waste (Case Study of Rural Yazd Province), the fifth national conference on waste management.( In Farsi).
Anonymous. (1999). Power Research Institute, Ministry of Energy. "Biomass energy potential survey and its share in Iran," New Energy Development Plan.( In Farsi).
Anonymous. (2003). American Society of Agricultural Engineers, (ASAE). D384.1 FEB03. Manure Production and Characteristics. The Society for engineering in agricultural, food, and biological systems 2950 Niles Rd., St. Joseph, MI 490859659, USA ph. 2694290300, hq@asae.org
Anonymous. (2008). Con tractor’s Report. The California Integrated Waste Management Board, Department of Biological and Agricultural Engineering University of California.
Anonymous. (2013). Check waste management process in the world and Iran. Report No. 207. Tehran Studies and Planning Center.( In Farsi).
Anonymous. (2014). Municipal Waste Management Organization of Tehran.( In Farsi).
Arsova, L., (2010) Anaerobic digestion of food waste: Current status, problems and an alternative product.
Barker, J. C., Hodges, S. C., Walls, F. R. (2002). Livestock manure production rates and nutrient content. North Carolina agricultural chemicals manual.
Cuttica, j. (2006). “CHP-The Concept”, Midwest CHP Application Center, University of llinois at Chicago.
De Baere, L. (2010). The DRANCO Technology: A unique digestion technology for solid organic waste. Organic Waste Systems (OWS) Pub. Brussels, Beligium.
Ghazi, S., Abbaspour, M. (2011). Economic Evaluation of an Industrial Biogas System for production of gas, electricity and liquid compost. In World Renewable Energy Congress, Sweden.
Kader, A. A. (2002). Methods of gas mixing, sampling and analysis. Postharvest technology of horticultural crops. Publ, 3311, 145-148.
Karellas, S., Boukis, I. and Kontopoulos, G. (2010). Development of an investment decision tool for biogas production from agricultural waste. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(4), pp.1273-1282.
Kopahi, M. (2009). Principles of agricultural economics. University of Tehran.( In Farsi)
Kramer, J. (2008). “Winsconsin Agricultural Biogas Case book”, Prepared for focus on Energy, Energy Center of Wisconsin.
lmasi, M. (2005). Energy Management in Agriculture. Mechanization graduate course. School of Agriculture. Shahid Chamran University of Ahvaz.( In Farsi).
Mallon, S., Weersink, A. (2007). The Financial Feasibility of Anaerobic Digestion for Ontario's Livestock Industries. University of Guelph.
Oskounjad, M. M. (1996). Engineering economy or economic evaluation industrial project. Amirkabir University Publishing Centre.( In Farsi).
Sasse, L1. (988). "Biogas plants, a publication of the Deutsches zentrum für entwicklungstechnologien." GATE, A division of the deutsche gesellschaft für technische zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
Sedaghat-hosseini, M., Almasi, M., Minaee, S., Borgheae, A. M., (2008). Design of the Energy Recovery System in the Industrial Complex of Egg Production. Fifth National Congress on Agricultural Machinery and Mechanization. (in farsi).
Shailendra, K., Mishra, B.P., Khardiwar, M.S., Patel, S.K. and Sayyad, F.G. (2015). Economic Evaluation of Different Size of Biogas Plants in Chhattisgarh (India). Current World Environment, 10(1).