ارزیابی عملکرد متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در رتبه بندی پارامترهای مؤثر در چابکی زنجیره توزیع تعاونی کمباین داران استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

تصمیم‌گیری یکی از مهم­ترین و اساسی‌ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری با استفاده از داده‌های کمّی، تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌باشد که به مدیر کمک می­کند با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای تصمیم‌گیری که گاهی اوقات با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقلایی تصمیم‌سازی نماید. هدف این مقاله، ارائه یک طرح برای تقریب یک فضای تصمیم­گیری گسسته از طریق کاربرد مدل­های بهینه‌یابی در راستای دستیابی به معیاری قطعی برای مقایسه و تحلیل عملکرد روش­های معمول تصمیم­گیری چند شاخصه است. روش مورد اشاره که یک رویکرد تلفیقی کمّی و کیفی محسوب می­شود، در یک بررسی موردی و برای رتبه­بندی پارامتر­های مؤثر در چابکی زنجیره توزیع تعاونی کمباین­داران به اجرا گذاشته شده است که این پارامتر­ها به وسیله سه روش ساو، الکتر و تاپسیس رتبه‌بندی شدند. نتایج حاصل از رتبه­بندی در سه روش، متفاوت بود که با ادغام سه‌گانه، یکپارچه شد و رتبه‌بندی واحدی برای پارامتر­ها به‌دست آمد. حساسیت و پاسخگویی به بازار و مشتری، سرعت در انجام امور و معرفی محصول جدید در رتبه اول قرار گرفتند. پس از آن، برنامه­ریزی درست، کاهش هزینه­ها، به کارگیری IT، ادغام فرآیندها و وظایف، رضایت مشتری، انعطاف­پذیری، کیفیت خدمات ارائه شده و توسعه مهارت کارکنان در رتبه­های دوم تا نهم قرار گرفتند. در پایان، با یکی بودن نتایج روش تاپسیس و نتایج حاصل از ادغام سه­گانه، روش تاپسیس به عنوان روشی مناسب برای رتبه­بندی پارامترهای مؤثر در چابکی زنجیره توزیع تعاونی کمباین­داران تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of the most common multi criterion decision making techniques to rank the effective parameters in agility of distribution chain of combine owners in Fars province

نویسندگان [English]

  • Najmeh Tavakoli 1
  • Mohammad Sharifi 2
  • Asadollah Akram 1
1 Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 University Of Tehran
چکیده [English]

One of the strategies in decision making by using quantity data such as multi criterion decision making. It helps the manager by considering different factors, which some of them are Conflict, to make a decision rationally. The purpose of this research is presenting a plan to approximate a decision making discrete space by using optimization models in order to reach an Ultimate criterion to compare and analyze performance of conventional strategies of multi criterion decision making. The mentioned method, which is a compilation quality and quantity Approaches. In a case study and to rank the effective parameters in agility of distribution chain of Fars province combine owners has purposed and implemented. These parameters used three conventional methods, such as Weighty and Topsis and electrical to rank. Outcome results in three methods were different and have integrated by means of Triple integration. Module ranking of parameters such as sensitivity, response to market and customer, Speed in doing of circumstance and introduction new products were placed in first rate respectively. After that, right planning, expenditure reduction, using IT, process and task integration, customer satisfaction, Flexibility, quality of service providence, and develop of staffs place in second to ninth ranks respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi criterion decision making
  • agility
  • Distribution chain
  • Combine owners’ cooperation
Agarwal, A., Shankar, R., Tiwari, M. K. (2007). Modeling agility of supply chain. Industrial marketing management, 36(4), 443-457.
Angilella, S., Corrente, S., Greco, S., Słowiński, R. (2014). MUSA-INT: Multicriteria customer satisfaction analysis with interacting criteria. Omega, 42(1), 189-200.
Asgharpour. M. J. (2010). Multi-criteria decision making, Published by University of Tehran press. (In Farsi).
Deason, J. P. (1984). A multiobjective decision support system for water project portfolio selections (Doctoral dissertation, University of Virginia).
Despontin, M., Moscarola, J., Spronk, J. (1983). A user-oriented listing of multiple criteria decision methods. Revue Belge de statistique, d'Informatique et de Recherche Opérationalle, 4-110.
Fathi-Ashtiyani, A. (2010). Psychological tests, Tehran. (In Farsi).
Gershon, M., Duckstein, L. (1983). Multiobjective approaches to river basin planning. Journal of Water Resources Planning and Management, 109(1), 13-28.
Ghodsipour, H. (2002). Analytical Hierarchy data Process. Tehran. Amirkabir University of Technology publisher. (In Farsi).
Gillis, W., Castrogiovanni, G. J. (2012). The franchising business model: an entrepreneurial growth alternative. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(1), 75-98.
Gunasekaran, A., Lai, K. H., Cheng, T. E. (2008). Responsive supply chain: a competitive strategy in a networked economy. Omega, 36(4), 549-564.
Hobbs, B. F. (1986). What can we learn from experiments in multiobjective decision analysis?. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 16(3), 384-394.
Hwang, C., Kwang, Y. (1981). Multiple Attribute Decision Making. Berlin: Springer varlag.
Julai, F., Mirabdollah-Yani, R. (2012). Decision make theory. Tehran, training University of Applied Sciences. Nasr publisher. (In Farsi).
Mohammadi-Zanjirani, D., Dalimifar, Kh., Yusofi Dehbidi, Sh. (2015). Survey on the performance of most common multi-criteria decision-making techniques with optimization approach. Journal of Operations Research in its applications, 1, 65-84. (In Farsi)
Momeni, M. (2006). New topics of research in operations. 1th edition. Tehran University Publishers. (In Farsi)
Nouri. Gh, Tabatabaeiyan, S. (2006). Analyzing sensitivity of multi-criteria decision making issues respect to used method. (In Farsi)
Power, D. J., Sohal, A. S., Rahman, S. U. (2001). Critical success factors in agile supply chain management-An empirical study. International journal of physical distribution & logistics management, 31(4), 247-265.
Sherehiy, B., Karwowski, W., Layer, J. K. (2007). A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes. International Journal of industrial ergonomics, 37(5), 445-460.
Soltanpanah, H., Farughi, H., Golabi, M. (2010). Approaching and comparing multi-criteria decision making methods in country ranking based on human developing. Journal of science and technology. (In Farsi)
Swafford, P. M., Ghosh, S., Murthy, N. (2006). The antecedents of supply chain agility of a firm: scale development and model testing. Journal of Operations Management, 24(2), 170-188.
Swafford, P. M., Ghosh, S., & Murthy, N. (2008). Achieving supply chain agility through IT integration and flexibility. International Journal of Production Economics, 116(2), 288-297.
Yeung, A. C. (2008). Strategic supply management, quality initiatives, and organizational performance. Journal of Operations Management, 26(4), 490-502.
Zarei, A. (2000). Design of Multiple Attribute Decision Making model (MADM) to determine the effective factors on the efficiency of Refah kargaran bank branches. Graduate thesis of industrial management. Tarbiat Modares University, Humanities Science faculty. (In Farsi)
Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., & Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism Management, 40, 213-223.
Zhao, M., Qiu, W.H., Liu, B.S. (2010). Relative entropy evaluation method for multiple attribute decision making [J]. Control and Decision, 25(7), 1098-1100.