مکان‌یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج با استفاده از GIS به کمک فرایند تحلیل‌ سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت پسماندهای جامد به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه، در سطح کلان مطرح است. یکی از جالب‌ترین گزینه‌ها در مدیریت مواد زاید، بازیافت است که دارای صرفه اقتصادی و فواید زیست‌محیطی قابل‌توجهی است. یکی از موارد بسیار مهم در اجرای صحیح عملیات بازیافت پسماند، یافتن بهترین مکان برای انجام عملیات است. هدف از این تحقیق ارائه چارچوبی جهت ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری دلفی و دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به‌منظور شناسایی مکان‌های مناسب جهت احداث ایستگاه بازیافت پسماند شهرستان کرج است. برای انجام این کار، معیارها و حریم استاندارد آنها با استفاده از روش دلفی تعیین گردید. در مرحله نخست 13 معیار مؤثر در مکان‌یابی ایستگاه بازیافت و حریم مجاز آنها مشخص شد. در نهایت با به‌کارگیری GIS و AHP حریم‌های تعیین شده در منطقه مطالعاتی اعمال و سه منطقه با بیشترین امتیاز به عنوان مکان‌های بهینه ایستگاه بازیافت انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Location allocation of recycling site of solid waste in the city of Karaj using GIS assisted Analytic Hierarchy Process (AHP) and Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • Reza Pahlavan 1
  • Mahmoud Omid 2
  • Asadollah Akram 3
  • Aliakbar Nazari Samani 4
1 Department of Agricultural Machinery Engineering,University of Tehran
2 Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, School of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj: Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, School of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj: Iran
4 Associate Professor, Department of Arid & Mountainous Region Reclamation, Faculty of Natural Resources, School of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj: Iran.
چکیده [English]

Solid waste management in addition to its role on the economic cycle, is considered as one of the most important indicators of development in developing countries. Recycling is one of the sustainable solutions in solid waste management. However, recycling has environmental and economic benefits, unfortunately, no coherent and integrated work has been done in our country. Finding the best location for waste recycling is very important for the proper implementation of operations. The aim of this study is to provide a framework for decision making techniques of Delphi, Delphi fuzzy and Analytic Hierarchy Process (AHP) using geographic information systems (GIS), to identify potential sites for establishing waste recycling station in Karaj, Iran. Thus, after identifying criteria using classical Delphi technique, the standard boundaries of each criterion was calculated using fuzzy Delphi technique. This study led to identification of 13 effective criteria in locating recycling station and also determining the allowable boundaries. Seven areas were identified as prone recycling stations using GIS and AHP. Finally, three of the seven regions having the highest scores were selected as the optimal locations of recycling stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • recycling
  • GIS
  • Fuzzy
  • AHP
Abdoli M. (2001). Management of municipal solid waste, Research Center of Interior Ministry Urban Planning Tehran. (In Farsi)
Ale Sheikh A.A. (2002). Application of GIS in locating Flood Spreading Sites, Journal of Geographical Research. 551. (In Farsi)
Anonymous. Statistical Center of Iran. available online at http://www.amar.org.ir/
Chang N., Parvathinathan G. & Jeff B.B. (2008). Combining GIS with fuzzy multicriteria decision-making for landfill siting in a fastgrowing urban region. Journal of environmental management 87, 139-153.
Charabi Y. & Gastli A. (2011). PV site suitability analysis using GIS-based spatial fuzzy multi-criteria evaluation. Renewable Energy 36, 2554-2561.
Fathollahzadeh S. & Mehdizadeh R. (2013). A review of the multi-criteria decision-making methods. In: Proceedings of 3th national Congress modern management. (In Farsi)
Fink, A. (1984) Consensus methods: characteristics and guidelines for use. American Journal of Public Health, 74(9), 979- 983.
Frmhmdy S.a., Omrani Gh. O. & Azrkmnd s. (2007). Feasibility study and implementation patterns of bio-compost units in the villages of the Esfahan province. In: Proceedings of 3th national Congress on Waste Management. 188-179. (In Farsi)
Ganbarei F., Panahandeh M., Arastoo B. & Gavedel A. (2010). Use of Analytical Hierarchy Process Model (AHP) in Landfill Site Selection of Semnan Town. Iran J Health & Environ. 2(4). (In Farsi)
Hsu Y. L., Lee Ch. H. & Kreng V.B. (2010). The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert Systems with Applications. 37: 419–425.
Khorasani N., Omrani Gh. A. & Farhadi A. (1999). Study of wastes disposal methods and their recycling possibility in the city of Karaj.  Iranian Journal of Natural Resources.52 (In Farsi)
Moeinaddini M., Khorasani N., Danehkar A. & Darvishsefat A.A. (2011). Siting MSW Landfill using Hierarchical Fuzzy TOPSIS methodology (case study: karaj). Iranian Journal of Natural  Resources, 64 (2), 155-167. (In Farsi)
Monavari M., Omrani Gh. A., Abedi Z. & Musapur D. (2007). Assess the economic value of recyclable household dry waste in the city of Karaj. In: Proceedings of 3th national Congress Waste Management.11-30. (In Farsi)
Nasiri c. (2008). Feasibility of biogas plant in Saveh. In: Proceedings of 4th national Congress on Waste Management. 1-12. (In Farsi)
Omrani G., Maleki A. & Sherafat Mola A. (2007). Quality and quantity evaluation of solid waste and recycling potential in sistan & Baluchestann province. Environmental Science and Technology 8, 11-17.
Saaty T. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York, USA.
Saeedi M., Absy A. & Sarpak M. (2009). Locating the perfect place burial hazardous wastes using GIS and hierarchical analysis (AHP) techniques to prioritize sites. Environmental Science and Technology, 11. 241-231. (In Farsi)
Sener B., Suzen M. L. & Doyuran V. (2006). Landfill site selection by using geographic information systems. Environ Geol. 49: 376-88.
Sener S., Sener E., Nas B. & Karaguzel R. (2010). Combinig (AHP) with GIS for Landfill site selection: A case Study in the Lake Beysehir Catchment area. Konya. TurkeyWaste Management.
Skulmoski, G.J., Hartman F.T. & Krahn, J. (2007) The Delphi Method for Graduate Research.Journal of Information Technology Education, 6, 376–382.
Sookchaiya, T., Monyakul V. & Thepa, S. (2010) Assessment of the thermal environment effects on human comfort and health for the development of novel air conditioning system in tropical regions. Energy and Buildings, 42, 1692–1702.
William H. & David B. (1992). Use of GIS for Selection of Sites for land Application of Sewage Waste. Journal of Soil and Water Conservation. 47(3): 271-275.