طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه ساب پاشی جهت حذف آفات سطح پوست پرتقال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه جیرفت

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه جیرفت

3 استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

آفت شپشک سپردار شرقی با نام علمی Aonidiella orientalis سالانه خسارات زیادی را به باغ‌های مرکبات تحمیل نموده و به بازار پسندی محصولات آسیب وارد می‌کند. در پژوهش حاضر اقدام به طراحی، ساخت و ارزیابی یک نمونه آزمایشگاهی سامانه ساب پاشی جهت پاکسازی این آفت از سطح پوست پرتقال گردید. در این سامانه مخلوطی از شن با هوای پرفشار بر سطح میوه آلوده پاشیده شده و منجر به حذف آفات از سطح پوست می‌گردد. به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه از سطوح مختلف فشار پاشش (2، 5/3 و 5 بار) و شن‌ با قطرهای متوسط (5/0، 75/0 و 1 میلی‌متر) بر روی نمونه‌های پرتقال استفاده شد. با استفاده از ماشین بینایی از تمامی نمونه‌ها، قبل و بعد از به کارگیری سامانه ساب پاشی تصویربرداری شد و به کمک پردازش تصویر میزان پاک شدن سطح پرتقال در شرایط اعمال تیمارهای مختلف بررسی شد. بر اساس تحلیل‌های آماری، این سامانه با استفاده از شن با قطر متوسط 75/0 میلی‌متر و در فشار پاشش 5/3 بار، بهترین عملکرد را با دقت پاکسازی 9/94 درصدی آفات از سطح نمونه‌های پرتقال نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design, construction and evaluation of an abrasive blasting system for cleaning of orange peel pests

نویسندگان [English]

  • Leila Asgharzadeh 1
  • Majid Dowlati 2
  • Hossein Haji Agha Alizadeh 3
1 M. Sc. Student, Department of Mechanical Engineering of Biosystems, University of Jiroft, , Jiroft, Iran
3 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering of Biosystems, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Annually, Chaff scale (Aonidiella orientalis) caused to damage of citrus orchards and reducing the marketability of products. Farmers have been attempted to eliminate this pest from citrus peel without using water. Therefore, this research conducted to design, construction and evaluation of a prototype model of the sandblasting system for cleaning of chaff scale from orange peel surface. In this system, the mix of sand and high-pressure air are throwing on the surface of pestiferous fruit and cause to remove the pests from fruit peel. In order to evaluate the device performance, different levels of air pressure (2, 3.5 and 5 bar) and different average diameters of sand (0.5, 0.75 and 1 mm) was used for cleaning of orange samples. To evaluate pest cleaning quality, images of samples was captured before and after the sandblasting using a machine vision setup. Finally, the percent of cleaning of pests from the orange surface were analyzed in different treatments, using image processing technology. According to the statistical results, the system had the best cleaning performance in 0.75 mm sand average diameter and 3.5 bar spraying pressure, with an accuracy of 94.9 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • orange
  • pest
  • Sandblast System
  • Surface Cleaning
Dowlati, M., Mohtasebi, S. S., Omid, M., Razavi, S. H., Jamzad, M. & de la Guardia, M. (2013). Freshness assessment of gilthead sea bream by machine vision based on gill and eye color changes. Journal of Food Engineering. 119, 277-287.
Dowlati, M., Mohtasebi, S. S. & de la Guardia M. (2012). Application of machine-vision techniques to fish-quality assessment. TRAC-Trend. Anal. Chem. 40,168-179.
Fotouhi Qazvini, R. & Fattahi Moghaddam, J. (2007). Citrus growing in Iran. Guilan University Press. (In Farsi)
Gumus, B., Balaban, M. O. & Unlusayin, M. (2011). Machine vision applications to aquatic foods: a review. Turkish Journal of Fiseries and Aquatic Sciences, 11, 167-176.
Koumpouros, Y., Mahaman, B. O., Maliappis, M., Passam, H. C., Sideridis, A. B. & Zorkadis, V. (2004). Image processing for distance diagnosis in pest management. Computers and Electronics in Agriculture. 44, 121-131.
Mhatre, A. C., Tandur, A. P., Reddy, S. S., Karunakara, B. C., & Baswaraj, H. (2015). Enamel Surface Evaluation after Removal of Orthodontic Composite Remnants by Intraoral Sandblasting Technique and Carbide Bur Technique: A Three-Dimensional Surface Profilometry and Scanning Electron Microscopic Study. Journal of international oral health: JIOH,7(Suppl 2), 34.
Narendra, V. & Hareesha, K. (2010). Quality inspection and grading of agricultural and food products by computer vision-A Review. International Journal of Computer Applications. 2, 43-65.
Omid, M., Khojastehnazhand, M. & Tabatabaeefar, A. (2010). Estimating volume and mass of citrus fruits by image processing technique. Journal of Food Engineering. 100, 315-321.
Ohriner, E.K., Zhang, W. & Ulrich, G. B. (2012). Analysis of abrasive blasting of DOP-26 iridium alloy. International Journal Refraciont. Met. H. 35, 122-126.
Rudawska, A., Danczak, I., Müller, M., & Valasek, P. (2016). The effect of sandblasting on surface properties for adhesion. International Journal of Adhesion and Adhesives70, 176-190.
Ruiz-Altisent, M., Ruiz-Garcia, L., Moreda, G. P., Lu, R., Hernandez-Sanchez, N., Correa, E. C., Diezma, B., Nicolaï, B. & García-Ramos, J. (2010). Sensors for product characterization and quality of specialty crops—A review. Computers and Electronics Agriculture. 74, 176-194.
Soleimani Kermani, M. F. (1386). Promotion. Syqlpzyry value (PSV) aggregate. Transportation Research Institute. 2, 121-129.
Streeter, V. L. (1962) Fluid mechanics (3rd ed.). Tokyo.
Verhoef, P.N.W. (1987). Sandblast testing of rock. International Journal Rock Mechanics Mining sciences. 24, 185-192.