رهیافتی فازی برای بهینه‌سازی زمانی تعمیرات اساسی دروگر نیشکر با استفاده از روش شبکه‌ای گرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق، مساله زمان‌بندی تعمیرات اساسی دروگر نیشکر به لحاظ محدودیت در دسترس نبودن ماشین‌ها در دوره‌های زمانی از قبل مشخص شده، و با هدف کاهش زمان انجام کارها مورد بررسی قرار گرفت. شبکه گرت فازی با استفاده از قابلیت‌های بالای گرت در برنامه‌ریزی و استفاده از منطق فازی در بیان عدم قطعیت‌ها، ابزاری مناسب برای زمان‌بندی تعمیرات اساسی دروگرهای نیشکر شرکت کشت و صنعت امیرکبیر است. اطلاعات مورد نیاز از طریق گزارش‌هاو آمار دفنر فنی تجهیزات مکانیکی و نظرات کارشناسان واحدهای تعمیراتی کشت و صنعت‌ گردآوری شد. با جمع‌آوری اطلاعات لازم، فعالیت‌ها تعیین و شبکه گرت ترسیم شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. زمان اتمام تعمیرات اساسی دروگر نیشکر به صورت زمان‌های خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه با استفاده از روش گرت فازی (65/1513، 36/1097، 62/685) نفر-ساعت بدست آمد. حد پایین و حد بالا برای سطح ریسک (5/0=α) به ترتیب برابر 49/891 و 50/1305 نفر-ساعت است. همچنین نتایج حاصل از بررسی روند مدت زمان واقعی انجام تعمیرات اساسی نشان می‌دهد که 29/20 درصد از زمان‌های واقعی تکمیل تعمیرات اساسی دروگرهای نیشکر، خارج از زمان فازی برآورد شده می‌باشد.  لذا روش گرت فازی این امکان را در اختیار مدیر واحد تعمیرات قرار می‌دهد تا با برنامه‌ریزی صحیح و کاهش دلایل تأخیر در عملیات، هزینه‌های از دست دادن زمان‌ را کاهش دهد و زمان تکمیل عملیات را در بازه زمانی بهینه مدیریت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fuzzy approach to optimize overhaul time of sugarcane harvester using GERT network method

نویسندگان [English]

  • Nasim Monjezi 1
  • hassan zaki dizaji 2
1 biosystems engineering department, Shadid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 biosystems engineering department, Shadid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this study, timing of a major overhaul in terms of unavailability of machines restrictions at pre-specified time periods with the aim of reducing the time of doing things is examined. Data were collected from variety sources such as opinions and comments of experts and reports and statistics of Sugarcane Amir KabirAgro-Industry. At first, the project activities are determined. Finally, GERT network was plotted and analyzed. The time of completion of overhaul scheduling of sugarcane harvester with method of fuzzy GERT for times optimistic, probable and pessimistic is equal to (685.62,1097.36,1513.65) man-hours. The fuzzy time of project completion with α –cut (0.5) is calculated as (891.49, 1305.50) man-hour. The results of the review process for real-time of annual overhaul for 23 Amir Kabir Agro-Industry sugarcane harvesters working in 1389 to 1394 years, overhaul was performed on them, Show that the 20.29 percent of the actual time to complete, is estimated out of fuzzy time. This method allows the manager of repairs to use better planning and reducing the reasons of the delay in operations, reduces timeliness costs and manages the completion time of the operation in the optimal timeframe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amir Kabir Agro-Industry
  • Fuzzy logic
  • GERT
  • Scheduling
Asgharpour, M. J. (1999). Network analysis in operations research. University of Tehran Press, Tehran, Iran. (In Farsi)
Asgharpour, M. J. & Karimi Gavareshki, M. H. ( 2004). New Fuzzy GERT Method for Research Projects Scheduling. International Journal of Industrial Engineering & Production Management, 15 (1), 113-131. (In Farsi)
Bagheban, A. A., Niknam, A. & Kazem H. (2009). Estimated duration of project activities using fuzzy theory. International road structure monthly magazine, 71, 40-48. (In Farsi)
Kazemi, A. & Fakhouri. P. (2012). A Fuzzy Control System for Estimating the Total Project Duration in GERT Networks. International Journal of Industrial Engineering & Production Management, 23 (2), 251- 263. (In Farsi)
Abdi, R., Ghasemzadeh, H. R., Abdollahpour, S., Sabzeparvar, M. & Dabbag Mohamadi Nasab, A. (2010).  Modeling and analysis of mechanization projects of wheat production by GERT networks. Elsevier, Agricultural Sciences in China, 9 (7), 1078-1083.
Abdi, R., Ghasemzadeh, H. R., Abdollahpur, S., Sabzehparvar, M. & Mohammadi Nasab, A. D. (2009). Modeling and resource allocation of agricultural mechanization projects with GERT networks. Journal of Food, Agriculture & Environment, 7 (3&4), 438-441.
Duffuaa, S.O.,  Ben‐Daya, M. (1994). An Extended Model for the Joint Overhaul Scheduling Problem. International Journal of Operations & Production Management, 14 (7), 37 – 43.
Gavareshki, M. H. K. (2004). New fuzzy GERT method for research projects scheduling. IEEE. Transactions, 2, 820 - 824.
Jebaseeli, M. E. & Aran, D. P. D. (2012). A Direct approach to fuzzy time cost trade off. International Journal of Fuzzy Mathematics and Systems, 2(4), 415-421.
Lin, K. P., Wen, W., Chou, C. C., Jen, C. H., Hung, K. C. (2011). Applying fuzzy GERT with approximate fuzzy arithmetic based on the weakest t-norm operations to evaluate repairable reliability. Applied Mathematical Modelling, 35, 5314-5325.
Monjezi, N., Sheikhdavoodi1, M. J., Zakidizaji1, H., Marzban, A. & Shomeili, M. (2016). Operations scheduling of sugarcane production using fuzzy GERT method (part II: preserve operations, harvesting and rationing). Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 18 (3), 343- 349.
Monjezi, N., Sheikhdavoodi, M. J., Zakidizaji, H., Marzban, A. & Shomeili, M. (2015a). Operations scheduling of sugarcane production using classical GERT method (part I: land preparation, planting and preserve operations). Journal of Agricultural Studies, 3 (2), 85-96.
Monjezi, N., Sheikhdavoodi, M. J., Zakidizaji, H., Marzban, A. & Shomeili, M. (2015b). Operations scheduling of sugarcane production using classical GERT method (part II: preserve operations, harvesting and ratooning). Journal of Agricultural Studies, 3 (2), 85-96.
Shikanai, T., Nakamura, M., Guan, S. & Tamaki, M. (2008). Supporting System for Management of Agricultural Corporation of Sugarcane Farming in Okinawa Islands. World conference on agricultural information and IT, Tokyo, Japan, 24-27 August.
Wang, C., Yang, G., Hung, K., Chang, K. & Chu, P. (2011). Evaluating the manufacturing capability of a lithographic area by using a novel vague GERT. Expert Systems with Applications, 38 (1), 923–932.
Zielinski, P. (2005). On computing the latest starting times and floats of activities in a network with imprecise durations. Fuzzy Sets System, 150, 53–76.