طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت‌ پشت تراکتوری سیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

برداشت سیر یکی از مشکل­ترین مراحل در تولید این محصول بوده و هزینه و کارگر زیادی را نیاز دارد. در ایران به غیر از عملیات خاک‌ورزی، بقیه­ی مراحل تولید سیر اغلب به روش دستی و غیر مکانیزه انجام می­شود. لذا در این پژوهش، برای رفع این مشکل، ماشینی طراحی، ساخته و ارزیابی شد، که ابتدا بوته­های سیر را به کمک تیغه و دو تسمه بیرون کشنده v شکل از زمین خارج و سپس سرزنی انجام می­گیرد. توان مورد نیاز برای حرکت تسمه­های بیرون‌کشنده و واحد سرزنی از چرخ حامل ماشین تامین می­شود. تأثیر دو عامل سرعت پیشروی دستگاه در سه سطح 3، 4 و 5 کیلومتر در ساعت و سرعت خطی تسمه­های بیرون­کشنده در سه سطح 2/1، 4/1 و 6/1 برابر سرعت پیشروی، بر عملکرد برداشت و سرزنی صحیح بررسی گردید. آزمایش­های مربوطه، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که ماشین برداشت سیر در سرعت پیشروی 3 کیلومتر در ساعت بهترین عملکرد برداشت را دارد. همچنین مناسب­ترین سرعت پیشروی موثر بر بالاترین کیفیت سرزنی سرعت 3 کیلومتر در ساعت و  نسبت سرعت خطی 2/1 سرعت پیشروی برای تسمه­های بیرون­کشنده به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design, constructing and evaluating a tractor mounted garlic harvester machine

نویسنده [English]

  • Hossein Maghsoudi 1
1 Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Harvesting is one of the most difficult and labor-intensive stages of garlic production and needs a lot of money and effort. In this study, to fix this problem mechanized harvesting machine designed, constructed and evaluated. This machine pulls the garlics out of the ground by two V-shaped belts and a blade that carries them to the topping unit and cuts their heads. The power requiring to move the belts and topping unit is acquiring from the carrier wheels. To evaluate this harvesting machine some tests were carried out with considering two parameters: advancement moving speed in three levels (3, 4 and 5 Kmph) and three linear speeds of belts (1.2, 1.4 and 1.6 times of advancement speed) using factorials in a completely random form with different blade angels. The results show that the best performance of the machine happens at a speed of 3 Kmph. Also, the best forward speed of the highest quality heading, speed of 3 Kmph and the belts linear speed of 1.2 times of the speed of advancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Garlic؛ " "harvesting؛ " "machine؛" "Velocity؛ "
Aadeli, M. Maleki, M. Hayati, B. Mokhtari, M, (2011). Economic assessment for harvesting of onion, the first national conference on mechanization and modern technology in agriculture, Khuzestan. (In Farsi)
FAO,(2006). FAOSTAT. FAO International Statistical Software.Availableat: www.FAOSTAT.FAO.ORG
Ghanbarian, D, (2010). Engineering principles of Tillage Machines. Shahrekord University.(in Farsi)
Heidari, A. Abbasi, S, (2012).  Build and evaluate a kicker Additional system the potato Harvester in order to prevent mechanical damage to potato tubers. Eighth International Conference on Agricultural Machinery Engineering (Journal of Biosystems) and mechanization in Iran, Ferdowsi University of Mashhad. (In Farsi)
Jing WD-Yx-G, (2006). Present situation and development trends about garlic export trade in China, Anhui Agricultural Sciences.
Kepner, R.A. Bainer, R. Barger, E.L. Translated by Shafii. S.A, (2011). Principles of Farm Machinery. University of Tehran Press 2135. 4th Edition.
Klenin N.I, Popov I.F, Sakun V.A. (1986). Agricultural machines, Theory of operation,Computation of controlling parameters and the conditions of operation, Amerin Publishing Co.PVT.LTD.
Laryushin, N., Laryushin, A. (2009). Energy-saving onion harvesting technology. Russian Agricultural Sciences. 35(1), 66-67.
Lotfi, A. Msah, J. Arab Mohammad Hosseini, A. Noor Gholipour,A.M. (2008). The effect on speed and angle Blades for harvest mechanical damage to the tubers onions. Fifth National Congress of Agricultural Engineering and Mechanization Association of Agricultural Machinery Engineering and Mechanization Iran. (In Farsi)
Maw B, Smittle D, Mullinix B, Cundiff J.(1998). Design and evaluation of principles for mechanically harvesting sweet onions. Transactions of the ASAE; 41(3): 24-517.
Mokhtari, M. Ghasemzade, H. Abdolazade, Sh. Moghadam, M. (2011). Evaluation of Machine Toping onion (SAMON) (case study Jiroft area), the second national conference on agriculture and sustainable development, opportunities and challenges ahead, Islamic Azad University of Shiraz. (In Farsi)
Mozafari, M., Kazemeinkhah, K. (2000). Design, development and evaluation of suitable onion harvester for small farms (laboratory scale). Agricultural Engineering Research Institute. (In Farsi.
Rasekh, M. Majdi, R. (2013). Some mechanical properties of garlic, Journal of Food Science, Volume 9.
Salehi, m. Alimardani, R. Rajabipour, A. (2010). The second part of the project potatoes: Optimization of rocks and stones from potato head separating mechanism. The Sixth National Congress of Agricultural Engineering and Mechanization, Tehran University.(In Farsi)
Tabesh, F, (1980). Theoretical knowledge and practical agricultural machines (Combine harvester glandular plants). Tehran University Publication. No: 1768.  (In Farsi).