ارزیابی فنی، اقتصادی و تغذیه‌ای روش‌های مختلف تبدیل برنج دانه بلند در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی فارس

3 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی فارس

چکیده

در پژوهش حاضر، عملکرد فنی و اقتصادی شش روش مختلف تبدیل برنج دانه بلند (رقم شمیم) در استان فارس و تاثیر آنها بر ارزش غذائی برنج بررسی شد. در هر روش، توان مورد نیاز، شدت جریان و انرژی الکتریکی مصرفی، ظرفیت سیستم، راندمان تبدیل، میزان شکستگی و ترک برنج، درصدهای پروتئین، خاکستر و چربی، مقدار کلسیم و آهن اندازه­گیری شد. برای ارزیابی اقتصادی، از روش تحلیل نهایی منفعت به هزینه، استفاده شد. نتایج ارزیابی فنی نشان داد که تیمار استفاده از دستگاه سفیدکن سایشی افقی + سفید کن تیغه­ای، مناسب­ترین روش تبدیل برنج قهوه­ای به برنج سفید در شلتوک رقم شمیم بود. همچنین در این تیمار، انرژی الکتریکی مصرفی کمتر، ظرفیت سیستم و راندمان تبدیل بیشتر می­باشد. از نظر ارزش غذایی برنج، نتایج نشان داد که عناصر چربی، پروتئین و آهن در تیمارهای مختلف تفاوت معنی­داری با یکدیگر داشتند و بیشترین مقدار چربی در تیمار 3 وجود داشت. از نظر پروتئین و آهن بیشترین مقدار به ترتیب در تیمارهای 6 و 5 وجود داشت. نتایج ارزیابی اقتصادی نشان داد که تیمار 6 نسبت به سایر تیمارها اقتصادی­تر می­باشد و پس از آن به ترتیب تیمارهای 3، 2، 4، 1 و 5 قرار داشتند. 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Technical, Economical and Nutritional Evaluation of Different Long Kernel Rice Milling Methods in Fars Province

نویسنده [English]

  • Mohammad Shaker 1
چکیده [English]

In this study, technical and economical performance of six different methods of long kernel rice milling (shamim variety) in Fars province and their effects on rice nutritional value was evaluated. In each method, power requirement, current and electrical energy consumption, system capacity, milling yield, rice breakage and cracking, kernel protein, ashe and fat, amount of kernel calcium and iron were measured. Benefit to cost ratio was used to compare the treatments from the economic stand point. Results of technical evaluation showed that the best milling method for shamim variety was the method containing horizontal abrasive whitener and friction type whitener. This treatment also showed the lowest consumption of electrical energy, and the highest system capacity, and milling yield compared to other treatments. There was also a significant difference between the treatments from the view point of fat, protein and iron so that the highest amount of fat, protein, and iron was found in treatments 3, 6 and 5, respectively. Results of economical evaluation showed that treatment 6 was the most economic treatment compared to the other treatment, and treatments, 3,2,4,1, and 5 took the next places, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brown rice
  • milled rice
  • milling methods
  • rice nutritional
Abbas, A., Murtaza, S., Aslam, F., Khawar, A., Rafique, S. & Naheed, S. (2011). Effect of processing on nutritional value of rice (Oryza sativa). World Journal of Medical Sciences, 6(2), 68-73.
Afzalinia, S., Shaker, M. & Zare, E. (2004). Comparison of different rice milling methods. Canadian biosystems engineering, 46, 3.63-3.66.
Alizadeh, M. R. (2002).  Evaluation of  different rice milling systems losses in milling factory of Gilan province and provide ways to reduce it. Final report of Rice Research Institute, Registration number, 230.81 (In Farsi).
AOAC. (1990). Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. Washington, DC.             15th ed.
Farouk, S. M. & Islam, M. N. (1995). Effect of parboiling and milling parameters on breakage of rice grains. Agricultural mechanization in Asia, Africa and Latin America, 26(4), 33-38 and 43.
Ha, T. Y., Ko, S. N.,  Lee, S. M.,  Kim, H. R. & Chung, S. H. ( 2006) . Change in nutraceutical lipid components of rice at different degrees of milling, Eur. Journal Lipidsci.Technol, 108, 175-181.
Lamberts, L., De Bie, E.,  Vandeputte, G. E.,  Veraverbeke, W. S. & Derycke, V. (2007) . Effect of milling on colour and nutritional properties of rice. Food Chemistry, 100, 1496-1503.
Park, J. K., Kim, S. S. & Kim, K. O. ( 2001). Effect of milling ratio an sensory properties of cooked rice and on physicochemical properties of milled and cooked rice. Cereal chemistry, 78(2), 151-156.
Pedersen, B. & Eggum, B. O. (1983). The influence on the nutritive of flour from cereal grains. Qual Plant Plant Food Hum Nutrition, 33, 267-278.
Peyman, M., Tavakkoli, T. & Minaee, S. (1999). Determination of proper distance between rollers in the rubber roller husker for milling of three common rice varieties in Gilan province. Journal of Agricultural Sciences, 5(20), 37-48 (In Farsi).
Puri, S., Dhillon, B., & Singh Sodhi, N. (2015). A Study on the Effect of Degree of Milling (DOM) On Color and Physicochemical Properties of Different Rice Cultivars Grown in Punjab. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR), 6(3), 310-319.
Rabet, GH. R., Bahrami, H., Sheikhdavoodi, M. J. & Shaker, M. (2004). The optimizing of the paddy milling process in Khozestan cvs. Amol-3 and Champa. Proceedings of the third National Congress of Agricultural Engineering and Mechanization, 31 Aug.–2 Sep., Shahid Bahonar University, Kerman, Iran (In Farsi).
Shaker, M. (2005). Effect of the speed variation of abrasive rice whitening on breakage and milling loss of rice in Fars Province. Proceedings of the second student Conference of Iranian Agriculture Machinery Engineering, 24–25 May, Tehran University, Karaj, Iran (In Farsi).
Soltani, GH. (1983). Agricultural Economics, Tehran, University Publication Center (In Farsi).