بکارگیری روش‌های PSO و PROMETHEE در مکان‌یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

3 هیئت علمی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مسائل عمده و بغرنج جوامع بشری که حاصل فعالیت و مصرف‌گرایی غیراصولی بشر می‌باشد، تولید انواع مواد زاید جامد در کیفیت‌ها و کمیت‌های مختلف است. یکی از جالب‌ترین گزینه‌ها در مدیریت مواد زاید، بازیافت است که دارای صرفه اقتصادی و فواید زیست‌محیطی است. یکی از موارد بسیار مهم در اجرای صحیح عملیات بازیافت، یافتن بهترین مکان برای انجام عملیات است. هدف از این تحقیق ارائه چارچوبی جهت ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و بهینه‌سازی هوشمند با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به‌منظور شناسایی مکان‌های مناسب جهت احداث ایستگاه بازیافت پسماند شهرستان کرج است. تحقیق حاضر در مرحله نخست منتج به شناسایی معیارهای موثر در مکان‌یابی ایستگاه بازیافت و تعیین حریم مجاز آن‌ها گردید. در مرحله بعد به‌وسیله روش PSO، پنج منطقه مناسب انتخاب شد که در نهایت با رتبه‌بندی به روش پرومته دو منطقه بهینه از میان پنج منطقه، برای احداث ایستگاه بازیافت در شهرستان کرج مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of PSO and PROMETHEE Methods in Location allocation of solid waste recycling site in Karaj city

نویسندگان [English]

  • Reza Pahlavan 1
  • Mahmood Omid 2
  • Asadollah Akram 3
  • Aliakbar Nazari Samani 4
1 Department of Agricultural Machinery Engineering,University of Tehran
2 University of Tehran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, School of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj: Iran
4 Associate Professor, Department of Arid & Mountainous Region Reclamation, Faculty of Natural Resources, School of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj: Iran.
چکیده [English]

One of the Major and complicated problems of human that is the result of non-logical activity and consumption is production of solid disposals in various qualities and amounts. But there is a need of modern management systems for solving these problems and its adverse hygienic and environmental effects. Recycling is one of the sustainable solutions in solid waste management. However, recycling has environmental and economic benefits. Finding the best location for waste recycling is very important for the proper implementation of operations, which irreparable damage will be entered into the scheme by inaccurate study. The aim of this study is to provide a framework for decision making techniques and PSO using geographic information systems (GIS), to identify potential sites for establishing waste recycling station in Karaj, Iran. This study led to identification of 20 effective criteria in locating recycling station and also determining the allowable boundaries. Five areas were identified as prone recycling stations using PSO method. Finally, two of the five regions were selected as the optimal locations of recycling stations using PROMETHEE method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • location
  • Recycling
  • GIS
  • Optimization
  • PROMETHEE
Asgharpour, M.J. (2009). Multiple Criteria Decision Making(7th ed.). Tehran University. (In Farsi)
Ataei, A., Shakibi, H., Shabanikia, A., Nazari, A. & Boghlan Dashti, B. (2009). Feasibility study and conceptual design of construction of biomass power plant with urban waste fuels. In: Proceedings of 1st Conference of Thermal power industry. pp. 1-6. (In Farsi)
Banias, G., Achillas, C., Vlachokostas, C., Moussiopoulos, N. & Tarsenis, S. (2010). Assessing multiple criteria for the optimal location of a construction and demolition waste management facility. Building and Environment, 45, 2317-2326.
Chakhar, S. & Mousseau, V. (2007). An algebra for multicriteria spatial modelling. Computers, Environment and Urban Systems, 31, 572-596.
Daian, B., Khezri, S.M. & Tavakoli, B. (2009). Environmental inspection of Rasht Compost Plant. Journal of Life Sciences, 3(4), 39-49. (In Farsi)
Douglas, P. (1984). The theory of Wages, Macmillan, New York. 245-278.
Eberhart, R.C. & Kennedy, J. (1995). A new optimizer using particle swarm theory. In Proceedings 6th International Symposium Micromachine Human science, Nagoya, Japan, pp. 39-43.
Figueira, J., Greco, S. & Ehrgott, M. (2005). Multiple Criteria Decision Analysis: State of the art surveys. Springer eBook. ISBN: 0-387-23081-5. 1045 p.
Huang, P., Tsai, J. & Lin, W. (2010). Using multiple-criteria decision making techniques for eco-environmental vulnerability assessment: a case study on the Chi-Jia-Wan Stream watershed, Taiwan. Environment Monitoring Assess, 168, 141-158.
Joerin, F., Thériault, M. & Musy, A. (2001). Using GIS and outranking multicriteria analysis for land-use suitability assessment. International Journal of Geographical Information Science, 15, 153-174.
Kaffash Charandabi, N., Alesheikh, A.A. & karimi, M. (2011). Using PROMETHEE method for optimum setting of air pollution monitoring stations. In: Proceedings of Geomatics national Congress. (In Farsi)
Kennedy, J. & Eberhart, R.C. (1995). Particle swarm optimization. In: Proceedings of IEEE International Conference, pp. 1942-1948.
Khorasani, N., Omrani, Gh. A. & Farhadi, A. (1999). Study of wastes disposal methods and their recycling possibility in the city of Karaj.  Iranian Journal of Natural Resources, 52(2), 19-24. (In Farsi)
Kuhi, S. (2006). location allocation of landfill site of Qarchak. M.Sc. Thesis, University of Tehran. (In Farsi)
Mahtabi Oghani, M., Najafi, A. & Yunesi, H. (2013). Comparison of TOPSIS and AHP ability in site selection Municipal (Solid Wastes Disposal)Case study: Karaj landfill site selection. Health and environment, 6(3), 341-352. (In Farsi)
Malczewski, J. (1999). GIS and Multi Criteria Decision Analysis(1st ed.). John Wiley & Sons INC
Malczewski, J. (2004). GIS-based land‐use suitability analysis: a critical overview. Progress in Planning, 62(1), 3-65.
Marinoni, O. (2006). A discussion on the computational limitations of outranking methods for land-use suitability assessment. International Journal of Geographical Information Science, 20, 69-87.
Moeinaddini, M., Khorasani, N., Danehkar, A. & Darvishsefat, A.A. (2011). Siting MSW Landfill using Hierarchical Fuzzy TOPSIS methodology (case study: karaj). Iranian Journal of Natural Resources, 64(2), 155-167. (In Farsi)
Monavari, M., Omrani, Gh. A., Abedi, Z. & Musapur, D. (2007). Assess the economic value of recyclable household dry waste in the city of Karaj. In: Proceedings of 3rd national Congress Waste Management, pp.11-30. (In Farsi)
Nasiri, C. (2008). Feasibility of biogas plant in Saveh. In: Proceedings of 4th national Congress on Waste Management, pp. 1-12. (In Farsi)
Pahlavan, R., Omid, M., Akram, A. & Nazari Samani, A. (2017). Location allocation of recycling site of solid waste in the city of Karaj using GIS assisted Analytic Hierarchy Process (AHP) and Fuzzy Logic. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 48(1), 145-153. (In Farsi)
Panahande, M., Abedinzadeh, N. & Ravanbakhsh, M. (2010). Environmental Impact Assessment of Yazd Compost Plant. Science and technology of the environment, 12(3), 87-99. (In Farsi)
Pirdashti, M. & Behzadian, M. (2009). Selection of the Best Module Design for Ultrafiltration (UF) Membrane in Dairy Industry: An Application of AHP and PROMETHEE. International Journal of Engineering, 3, 126-142.
Queiruga, D., Walther, G., González-Benito, J. & Spengler, T. (2008). Evaluation of sites for the location of WEEE recycling plants in Spain. Waste Management, 28(1), 181-190.
Sadrmousavi, M., Mosakhani, K. & Abazarloo, S. (2012). Optimization of Urban Solid Waste Landfill, Using AHP Hierarchy Analysis Model (Case Study: Zanjan City). Environmental Planning, 6(21), 65-88. (In Farsi)
Sener, S., Sener, E., Nas, B. & Karaguzel, R. (2010). Combinig AHP with GIS for Landfill site selection: A case Study in the Lake Beysehir Catchment area. (Konya, Turkey). Waste Management, 30, 2037-2046
Shifa, M., Jianhua, H., Feng, L., Yan, Y., (2011). Land-use spatial optimization based on PSO algorithm. Geo-Spatial Information Science, 14, 54-61.
Shokrai, A. (2002). Environmental studies to select the appropriate landfill for landfill in Sari, M.Sc. Thesis, University of Tehran. (In Farsi)
Simao, A., Densham, P.J. & Haklay, M.M. (2009). Web-based GIS for collaborative planning and public participation: an application to the strategic planning of wind farm sites. Journal of Environmental Management, 90, 2027–2040.
Sumathi, V.R., Natesan, U. & Sarkar, C. (2007). GIS-based approach for optimized siting of municipal solid waste landfill. Waste Management, 28, 2146-2160