دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-159 
ظرفیت گرمای ویژه و ضریب هدایت حرارتی کود ورمی کمپوست

صفحه 19-26

10.22059/ijbse.2017.136678.664698

سید امیر ذکی؛ عزت اله عسکری اصلی ارده؛ محمدحسین کیانمهر؛ جواد خزائی