دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، اسفند 1397 

مقاله پژوهشی

اثر پیش تیمار خشک کردن بر برخی ویژگی های کیفی در بامیه قنادی

صفحه 525-532

10.22059/ijbse.2018.134668.664670

خاطره داننده؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سید هادی پیغمبردوست؛ ناصر همدمی


ارزیابی چرخه حیات صنعت شکر: مطالعه موردی کشت و صنعت امیرکبیر

صفحه 597-608

10.22059/ijbse.2018.245462.665005

فاطمه مرعشی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ نعمت الله خراسانی؛ سید مسعود منوری


طراحی، ساخت و بهینه‌سازی یک اجاق زیست‌توده سوز میکروگازیفایر جریان طبیعی

صفحه 679-689

10.22059/ijbse.2018.252346.665038

محمدرضا رسولخانی؛ محمدعلی ابراهیمی نیک؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ عباس روحانی