طراحی و ساخت واحد ‌اندازه‌بند مغزبادام با استفاده از تابع اندازه‌بندی چشمی و خواص بیومکانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، اداره فنآوری های مکانیزه، سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران

چکیده

مهم‌ترین بخش در ماشین­های اندازه‌بندی محصولات کشاورزی، واحد اندازه‌بندی آن‌ها است. هدف اصلی این تحقیق، تعیین برخی خواص مهندسی مغزبادام و طراحی و ساخت واحد اندازه‌بند برای استفاده در یک ماشین اندازه‌بندی بود. برای انتخاب بهترین مکانیزم اندازه‌بندی از مفهوم تابع پارامتر اندازه‌بندی چشمی استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد ضخامت و طول با ضرایب به ترتیب 647/0 و 353/0 مهم‌ترین نقش را در اندازه‌بندی مغزبادام‌ها ایفا می‌کنند. به‌علاوه مطالعات آماری نشان داد که بعد ضخامت به لحاظ دارا بودن کم­ترین مقدار پراکندگی و انحراف معیار داده­ها نیز بهترین بعد برای طراحی دستگاه موردنظر محسوب می­شود. برای تعیین پارامترهای طراحی، برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی سه رقم مغزبادام به نام‌های سفید، سنگی و مامایی، در سه سطح رطوبت (3، 9 و 15 درصد)، بر روی سه جنس سطح فولاد پرداخت‌شده، تفلون و چوب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان داد که با افزایش سطح رطوبت، ضریب اصطکاک در هر سه رقم و روی تمام سطوح مورد آزمایش، روندی افزایشی و نیروی لازم برای شکست مغزبادام روندی کاهشی را طی می­کند. بر اساس نتایج به دست آمده، واحد اندازه‌بندی با استفاده از یک جفت غلتک واگرا از جنس فولاد پرداخت‌شده، به عنوان بهترین گزینه انتخاب و پس از تعیین سایر ویژگی­ها از جمله طول و قطر مناسب برای غلتک‌ها در یک دستگاه مخصوص برای درجه‌بندی مغزبادام مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Development of an Almond Kernel Sizing Unit Using Visual Sizing Function and Biomechanical Properties

نویسندگان [English]

  • Davoud Ghanbarian 1
  • Ali Ghorbani 2
1 Associate Professor, Department of Mechanical Engineering of Biosystems, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 MSc of Mechanical Engineering of Biosystems, Office of Agricultural Mechanized Technologies, Organization of Chaharmahal and Bakhtiari Province, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The most important part of the agricultural products sizing machines, is sizing unit. The main purpose of this research was to determination some engineering properties of almond kernel and design and manufacturing of sizing unit for use in a sizing machine. To choose the best sizing mechanism, the concept of visual sizing parameter function was used. The results showed that the thickness and length dimensions, with coefficients of 0.647 and 0.353 respectively, play the most important role in the sizing of almond kernels. In addition, statistical studies showed that the thickness dimension, in terms of having the lowest dispersion and standard deviation of data, is also the best dimension to design the device. To determine design parameters, some physical and mechanical properties of three varieties of almond kernel namely Sefid, Sangi and Mamaei, at three moisture levels (3, 9 and 15%), on three surface textures including polished steel, Teflon and wood were evaluated. The results showed that with increasing levels of humidity, the friction coefficient in all three varieties and on all three surface textures, showing an increasing trend while the force needed to break almond kernels showing a decreasing trend. Based on the obtained results, sizing unit using a pair of diverging polished steel rollers, was chosen as the best option and after determination of other attributes such as appropriate length and diameter for rollers, was used in special device for sizing almond kernels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grading
  • sorting
  • dimensional properties
  • almond
  • diverging roller
Altuntas, E., Gercekcioglu, R. & Kaya, C. (2010). Selected mechanical & geometric properties of different almond cultivars. Journal of Food Properties, 13, 282–293.
Aydin, C. (2003). Physical properties of almond nut and kernel. Journal of Food Engineering, 60, 315-320.
Bart-Plange, A. & Baryeh, E. (2003). The physical properties of category B cocoa beans. Journal of Food Engineering, 60, 219-227.
Borges, A. & Peleg, M. (1997). Effect of water activity on the mechanical properties of selected legumes and nuts. Journal of the Sciences of Food and Agriculture, 75, 463–471.
Food and Agriculture Organization. (2010). Faostat. Crops Production. Retrieved April, 14, 2010, from http://www.faostat.fao.org.
Ghanbarian, D., Kolchin, N.N., Hasan Beygi S.R. & Ebrahimi R. (2008). Design and development of a small potato-grading machine using capron net. Journal of Food Process Engineering 33, 1148–1158.
Islamic Republic of Iran Ministry of Agriculture. (2011). Iran's Agricultural Statistics. May 6, 2011, from http://www.maj.ir/Portal. (In Farsi)
Jarimopas, B., Toomsaengtong, S. & Inprasit, C. (2007). Design and testing of a mangosteen fruit sizing machine. Journal of Food Engineering, 79, 745–751.
Khazaei, J., Borghei, A.M. & Rasekh, M. (2003). Determination of some physical and mechanical properties of almonds. In: Iranian journal of agriculture science, 9 (3), 11-33. (In Farsi)
Khazaei, J., Rasekh, M. & Borghei, A.M. (2002). Physical and mechanical properties of almond and its kernel related to cracking and peeling. In: Proceedings of ASAE Annual International Meeting, 28-31 July, Chicago, Illinois, Usa.
Kolchin, N.N. (1982). Complex machine and implements for postharvest operations of potatoes and vegetables, Machinestroienie, Moscow.
Mohammadi Dehcheshmeh, A. (2009). Evaluation of physical and mechanical properties of almonds (Shahrood 12 & Mamaei Varieties). MS.c of Farm Machinery Thesis, University of Shahrekord, Shahrekord. (In Farsi)
Mohsenin, N. N. (1986). Physical properties of plant and animal materials (2nd Ed.). New York: Gordon & Breach Science Publisher
Peleg, K. (1985). Produce Handling, Packing and Distribution. Westport: Avi Publishing Company, Inc
Sacilik, K., Ozturk R. & Keskin, R. (2003). Some physical properties of hemp seed. Biosystems Engineering, 86 (2), 191–198.
Stroshine, R., Hamann, D. (1995). Physical properties of agricultural materials and food products. Purdue University, West Lafayette, Indiana.