بررسی وضعیت استفاده از منابع توان مکانیکی در کشاورزی منطقه شهریار (استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی ، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد، گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی ، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی ، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق وضعیت استفاده از منابع توان مکانیکی در بخش کشاورزی شهرستان شهریار از توابع استان تهران، مطالعه شد و راهکارهایی جهت بهبود آن، ارائه گردید. داده‌های محاسبات از مطالعات میدانی، کتابخانه‌ای و تکمیل پرسش‌نامه‌ها، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 21، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و روش آزمون دانکن در سطح %5 برای مقایسه‌ی میانگین عوامل، بررسی گردید. در منطقه 152 دستگاه تراکتور، سه دستگاه کمباین و چهار دستگاه خردکن خودگردان فعال می‌باشند. در سطح شهرستان به ظرفیت اجرایی 1394 هکتار در دهه اوج نیاز است ولی تراکتورهای منطقه توانایی انجام عملیات برای 4/1153 هکتار، یعنی %83 کل عملیات ها را دارند، بنابراین به 32 دستگاه تراکتور (متداول و متوسط) و 13 دستگاه کمباین مهاجر نیاز است. با توجه به کسری تراکتورها، توزیع توان، مناسب صورت نگرفته است ولی با راهکارهایی مانند انتخاب صحیح توان تراکتور و ادوات متناسب و روش‌های مدیریتی، می‌توان 14 دستگاه از کسری تراکتورها را جبران نمود. نوع تراکتور و عمر منابع توان بر روزهای لنگی آنها، اثر معنی‌داری دارد و بین آنها رابطه‌ای مستقیم برقرار می‌باشد. شاخص ساعت به اسب بخار تراکتور 650 U نشان دهنده استفاده بهتر است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Mechanical Power use in Shahriyar Agricultural Zone (Tehran province)

نویسندگان [English]

  • Leila Oghbaey 1
  • Alireza Keyhani 2
  • Asadolah Akram 3
1 M Sc. Student, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In this research, use of mechanical power sources in the agricultural township of Shahriyar in Tehran province, was studied and strategies for improvement were provided. Data from field studies, literature and interview questionnaires were analyzed by using statistical software SPSS 21 in randomized complete block design and Duncan test method at 5% level for comparing means. In the region, 152 tractors, 3 combines and 4 self-propelled choppers were active. The region's tractors are able to perform operations for 1153.4 ha andin the township the executive capacity of 1,394 ha at the peak days is required.The available tractors are able to perform 83% of their executive power and it was found that 32 tractors and 13 migratory combines are needed to complete all agricultural operations. This shows a significant shortage of 32 tractors, which means that power has not been distributed appropriately. By taking suitable measures such as choosing proper tractors and matching implements and management practices can compensate for 14 tractors out of 32. Type of tractors and life of power source had significant effects on breakdown days of tractors with a direct relationship. Hour per horse power index of Universal tractors showed higher values which is an indication of better usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution of Power
  • Executive capacity
  • Breakdown days
  • Hour per horse power
Amjadi, A. & Chizari, A. (2006). Iran`s agricultural mechanization situation. Agricultural Economics and Development: Scientific and Research Quarterly Journal. 14 (55), 155 – 182. (In Farsi)
Ampratwum, D. , Dorvlo, A. & Opara, L. (2004). Usage of tractors and field machinery in agriculture in Oman. Agricultural Engineering International. the CIGR Journal of Scientific Research and Development, Invited Overview Paper. 6(1): 547-553
Anonymous. (2013).  Department of Mechanization. Managementof Jihad Agriculture of  ShahriyarCity. (In Farsi)
Behroozi Lar, M. & Oghbaey, L. (2012). Farm power & machinery management. (5th ed). Tehran. University of Tehran. (In Farsi)
Broomand, A. , Agh Khani, M. H. , Sadrniya, H. (2013). The role of mechanization in organic agricultural development. In: Proceedings of 8th National Congresson Agriculture  Machinery Engineering (Biosystem)& Mechanization. 29-31 Jan. , University of Tehran. Karaj. Iran. pp. 5226-5236 (In Farsi)
 
Bigdeli, A. , Zarra Nejad, M. Asudar, M. A. , Basirzadeh, H. & Baradaran, M. (2007). Study of agricultural mechanization development in Hamedan province.The Scientific Journal of Agriculture (SJA) 30(2), 117-131. (In Farsi)
Ghadiriyanfar, M. (2009). Consideration of distribution of power sources (tractor,combine & tiller) in agrricultural in Iran’s agriculture. Unpublished M.Sc. University of Tehran. (In Farsi)
Ghadiriyanfar, M. , Keyhani, A. , Akram, A. & Mohammadi, A. (2010). Investigation the short-term and long-term effects of tractor power supply on cereal yield using Auto-regressive distributed lag. In: Proceedings of 7th NationalConferenceof Agricultural Economics. 3-4 Feb.  University of Tehran. Karaj. 1-11(In Farsi)
Javan, H. (2015) Agricultural mechanization and agricultural planning projects with project management techniques. In: Proceedings of 9th National Congress on Agriculture  Machinery Engineering (Biosystem)& Mechanization. 22-23 Avr. , University of Tehran. Karaj. Iran. pp. 1-13 (In Farsi)
Khani, M. , Keyhani, A. Sharifnasab, H. & Alimardani, R. (2013). Development a planting operation scheduling model based on timeliness cost optimization. In: Proceedings of 8th National Congress on Agriculture  Machinery Engineering (Biosystem)& Mechanization. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad. Iran. 3662-3676 (In Farsi)
Mohadjerdoost , V. (2008). Consideration of utilizing situation of mechanical power sources in Savojbolagh agricultural zone and appropriate guidelines for its improvement.  Unpublished M.Sc. University of Tehran. (In Farsi)
Witiney, B. (1988). Choosing and using farm machinery. Longman Scientific and Technical, New York. USA. 442pp