دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، آبان 1397 

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک با استفاده از روش های مختلف زمین آماری

صفحه 329-340

10.22059/ijbse.2018.227916.664911

وحید بحرپور؛ عباس روحانی؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ سعید ظریف نشاط؛ محمد حسین آق خانی


ارزیابی الگوریتم ناوبری قایق ربات خودران و مقایسه آن با نتایج شبیه‌سازی

صفحه 353-366

10.22059/ijbse.2018.236436.664964

یوسف سلمانی؛ حسین موسی زاده؛ رضا علیمردانی؛ حمید جعفربیگلو؛ الهام عمرانی؛ اشکان مخصوص؛ علی کیاپی