شناسایی و تبیین مراحل اجرایی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران با رویکرد دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران

2 گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

4 دفتر کشاورزی حفاظتی، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین مراحل اجرایی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران به روش کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی انجام شده است. در مرحله اول جهت شناسایی مراحل توسعه کشاورزی حفاظتی، ۲۳ مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان کشاورزی حفاظتی انجام و با بهره­گیری از تحلیل محتوای کیفی، ۲۳ مرحله فرعی در قالب شش مرحله اصلی در سطح ملی و ۳۲ مرحله فرعی در قالب نه مرحله اصلی در سطح محلی شناسایی شد. در مرحله دوم، از تکنیک دلفی فازی طی دو مرحله جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان و غربال یافته­های حاصل از مرحله اول استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، در سطح ملی بیشترین توافق خبرگان مربوط به اقدامات ایجاد ردیف اعتباری ملی برای توسعه کشاورزی حفاظتی، بررسی و مطالعه تجارب کشورهای پیشرو در زمینه توسعه کشاورزی حفاظتی و امکان­سنجی اجرای کشاورزی حفاظتی در اراضی هر منطقه و در سطح محلی بیشترین توافق خبرگان مربوطه به اقدامات تأمین منابع مالی اجرای طرح­ها و دستورالعمل­های اجرایی توسعه کشاورزی حفاظتی، ملزم نمودن شرکت­های سازنده به تأمین خدمات پس از فروش ادوات، ارائه مشاوره­های تخصصی مورد نیاز کشاورزان در زمینه مدیریت مزرعه و ایجاد سایت­های تحقیقاتی و الگویی در مزارع کشاورزان پیشرو و اجرای برنامه­های ترویجی و تحقیقاتی در آنها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and explanation of executive steps of conservation agriculture development in Iran using Fuzzy Delphi Method

نویسندگان [English]

  • somaye latifi 1
  • Hossein Raheli 2
  • Hossein yadavar 2
  • Heshmatolla Saadi 3
  • Syed Ali Shahrestani 4
1 Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
2 Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
3 Dept. of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
4 Conservation Agriculture Office, Ministry of Agriculture Jihad, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identification and explanation of executive steps of conservation agriculture (CA) development in Iran. First, 23 semi-structured interviews were conducted with experts from the CA based applied research and delivery HUB and CA technical committees in nine leading provinces of Iran. By using qualitative content analysis, 23 sub-step in the form of six main steps at the national level and 32 sub-step in the form of nine main steps at the local level were identified for CA development. Then, Fuzzy Delphi method (FDM) was used to achieve a consensus among the experts about steps and screening results of the first phase. At national level, there was considerable consensus among experts about ''formulation national budget for CA development'', ''studying experiences of leading countries in the field of CA development'' and ''feasibility of implementing CA in each region of country''. At local level, there was considerable consensus among experts about ''financing of CA development executive plans, ''providing after-sales service by CA equipment manufacturers'', ''providing expert consultations to farmers on CA farm management'' and ''establishing CA research and extension sites in the pioneer's farms and implementation of research and extension programs in this sites''.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive Steps
  • Conservation Agriculture (CA)
  • Conservation Agriculture Development Fuzzy Delphi Method
Azar, A. & Faraji, H. (2010). Fuzzy management science (4th ed.). Tehran: Institute Mehraban book publisher (in Farsi).
Bajwa, A. A. (2014). Sustainable weed management in conservation agriculture. Crop Protection,  65, 105–113.
Bhan, S. & Behera, U.K. (2014). Conservation agriculture in India - problems, prospects and policy issues. International Soil and Water Conservation Research, 2(4), 1-12.
Carmona, I., Griffith, D. M., Soriano, M. A., Manuel Murillo, J., Madejón, E., & Gómez-Macpherson, H. (2015). What do farmers mean when they say they practice conservation agriculture? A comprehensive case study from southern Spain. Agriculture, Ecosystems and Environment, 213, 164–177.
Cavalli-Sforza, V., & Ortolano, L. (1984). Delphi forecasts of land-use–transportation interactions. Journal of Transportation Engineering, 110(3), 324-339.
Cheng, C.H. & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European Journal of Operational Research, 142, 174-186.
Cheng, J. H., Lee, C. M. & Tang, C.H. (2009). An Application of Fuzzy Delphi and Fuzzy AHP on Evaluating Wafer Supplier in Semiconductor Industry. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 6 (5), 756-767.
Corbeels, M.,  Graaffb, J., Hycenth Ndahc, T., Penota, E., Baudrond, F., Naudina, K.,  Andrieua, N., Chirata, G., Schulerc, J., Nyagumboe, I., Rusinamhodzib, L., Traoref, K., Dulla Mzobag, H. & Solomon Adolwa, I. (2014). Understanding the impact and adoption of conservation agriculture in Africa: A multi-scale analysis. Agriculture. Ecosystems and Environment, 187, 155-170.
Dumanski, J., Peiretti, R., Benetis, J., McGarry, D. & Pieri, C. (2006). The paradigm of conservation tillage. Proceedings of World Association of Soil and Water Conservation, FAO, Rome.
Farooq, M. & Siddique, K.H.M. (2015). Conservation Agriculture: Concepts, Brief History, and Impacts on Agricultural Systems. Conservation Agriculture, Farooq, M. and Siddique, K.H.M.3-17.
Friedrich, T. & Kassam, A. H. (2009). Adoption of Conservation Agriculture Technologies: Constraints and Opportunities. Invited paper at the IV World Congress on Conservation Agriculture. 4 -7 February 2009, New Delhi, India.
Häder, M. & Häder, S. (1995). Delphi und Kognition spsychologie: Ein Zugang zur. Theoretischen Fundierung der Delphi- Methode. In: ZUMA-Nachrichten 37(19).
Hengxin, L. & Xuemin, F. (2006). Important Role of Government in Conservation Tillage Extension and Development. China-Canada Sustainable Agriculture Development Project, Department of Agricultural Mechanization Management, Ministry of Agriculture, China.
Hobbs, P., Lugandu, S., & Harrington, L. (2014). Policy and institutional arrangements for the promotion of conservation agriculture for small farmers in Asia and Africa. Paper presented at the Conference on Conservation agriculture for Smallholders (CASH) in Asia and Africa, Mymensingh, Bangladesh.
Hobbs, P., Sayre, K. & Gupta, R. (2008). The role of conservation agriculture in sustainable agriculture. Philosophical Transactions of the Royal Society, 363(1491), 543-555.
Hsu, Y. L., Lee, C. H. & Kreng, V. B. (2010). The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert Systems with Applications, 37, 419-425.
Hsueh, S.L. (2013). A Fuzzy Logic Enhanced Environmental Protection Education Model for Policies Decision Support in Green Community Development. The ScientificWorld Journal, 2013, 1-8.
Ishikawa, A., T. Amagasa, T. Shiga, G. Tomizawa, R. Tatsuta and H. Mieno (1993). The Max-Min Delphi Method and Fuzzy Delphi Method via Fuzzy Integration. Fuzzy Sets Systems, 55(3), 241-253.
Kardaras, D. K., Karakostas, B. & Mamakou, X.J. (2013). Content presentation personalisation and media adaptation in tourism web sites using Fuzzy Delphi Method and Fuzzy Cognitive Maps. Expert Systems with Applications, 40, 2331-2342.
Kassam, A.H. & Friedrich, T. (2011). Conservation agriculture: Global perspectives and developments. Regional Conservation Agriculture Symposium, Johannesburg, South Africa.
Kassam, A.H., Derpsch, R. & Friedrich, T. (2014). Global achievements in soil and water conservation: The case of conservation agriculture. International Soil and WaterConservation Research, 2(1), 5-13.
Keeney, S., Hasson, F. & McKenna, H.P. (2001). A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing. Internatinal Journal of Nursing Study, 38(2), 195-200.
Kuo, Y. F., & Chen, P. C. (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using fuzzy Delphi method. Expert Systems with Applications, 35, 1930 -1939.
Lalani, B., Dorward, P., Holloway, G. & Wauters, E. (2016). Smallholder farmers' motivations for using Conservation Agriculture and the roles of yield, labour and soil fertility in decision making. Agricultural Systems, 146, 80-90.
Ling, L.I., Gao-bao, H., Ren-zhi, Z., Bellotti, B., Li, G. & Kwong Yin Chan, K. (2011). Benefits of conservation agriculture on soil and water conservation and its progress in China. Agricultural Sciences in China, 10(6),850-859.
Mullen, P. (2003). Delphi: myths and reality. Journal of Health Organisation and Management, 17(1), 37-52.
Murry, T. J., Pipino, L. L., & Gigch, J. P. (1985). A pilot study of fuzzy set modification of Delphi. Human Systems Management, 5(1), 76-80.
Ng’endo, M., Catacutan, D., Kung’u, J., Muriuki, J., Kariuki, J. & Mowo, J. (2013). The policy environment of conservation agriculture with trees (CAWT) in Eastern Kenya: Do small scale farmers benefit from existing policy incentives? African Journal of Agricultural Research, 8 (23), 2924- 2939.
Okoli, C., & Pawlowski, S. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information & Management, 42(1), 15-29.
Palm, C., Blanco-Canqui, H., DeClerck, F., Gatere, L. & Grace, P. (2014). Conservation agriculture and ecosystem services: An overview. Agriculture, Ecosystems and Environment, 187, 87-105.
Pannell, D. J., Llewellyn, R. S. & Corbeels, M. (2014). The farm-level economics of conservation agriculture forresource-poor farmers. Agriculture, Ecosystems and Environment, 187, 52–64.
Pieri, C., Evers, G., Landers, J., O’Connell P. & Terry, E. (2002). No-Till Farming for Sustainable Rural Development. Agriculture and Rural Development Working Paper. Washington DC: World Bank.
Pisante, M., Acutis, M., Brilli, L. & Carozzi, M. (2015). Conservation Agriculture and Climate Change. Springer, Editors: Farooq Muhammad, Siddique Kadambot, 579-620.
Pretty, J. (2008). Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence. Phil. Trans.R. Soc. B, 363, 447-465.
Rai, M., Reeves, T., Collette, L. & Allara, M. (2011). Save and grow: A policymaker's guide to sustainable intensification of smallholder crop production. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
Raina, R.S., Sulaiman, V.R., Hall, A.J. & Sangar, S. (2005). Policy and institutional requirements for transition to conservation agriculture: An innovation systems perspective. Centre for advancement of sustainable agriculture, New Delhi, India.
Robertson, G.P. & Swinton, S.M. (2005). Reconciling agricultural productivity and environmental integrity: A grand challenge for agriculture. Frontiers in Ecology and the Environment, 3, 38- 46.
Silici, L. (2010). Conservation agriculture and sustainable crop intensification in Lesotho. Integrated Crop Management, 10, 1-66.
Singh, V.P., Barman, K.K., Singh, R. & Sharma, A.R. (2015). Weed Management in Conservation Agriculture Systems. Conservation Agriculture, Farooq, M. and Siddique, K.H.M.39-78.
Smil, V. (2000). Feeding the world: Achallenge for the 21st century. MIT Press. Cambridge, M.A.
Thierfelder, Ch., Mutenje, M., Mujeyi, A. & Mupangwa, W. (2015). Where is the limit? Lessons learned from long-term conservation agriculture research in Zimuto Communal Area, Zimbabwe. Food Security, 7 (1), 15-31.
Thomas, G.A., Titmarsh, G.W., Freebairn, D.M. & Radford, B.J. (2007). No-tillage and conservation farming practices in grain growing areas of Queensland-a review of 40 years of development. Australian Journal of Experimental Agriculture, 47(8), 887-898.
Tilman, D. (1999). Global environmental impacts of agricultural expansion: the need for sustainable and efficient practices. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 96, 5995-6000.
Tilman, D., Cassman, K.G., Matson, P.A., Naylor, R. & Polasky, S. (2002). Agriculturalsustainability and intensive production practices. Nature, 418, 671- 677.
Wu, Ch. & Fang, W. (2011). Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the Fuzzy Delphi Method for Developing Critical Competences of Electronic Commerce Professional Managers. Qual Quant, 45 (4), 45, 751-768.