ارزیابی مواجهه کاربر با ارتعاش و صدای تولید شده توسط یک روتوتیلر باغی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار مهندسی بیوسیستم دانشگاه کشاورزی ساری

چکیده

ارتعاش و صدای ناهنجار تولید شده توسط روتوتیلرها می­تواند موجب بروز صدمات زیادی به کاربر و اطرافیان از جمله ناراحتی و درد در دست­ها و گوش کاربر و خستگی زود هنگام شود. هدف از این تحقیق ارزیابی مواجهه کاربر با ارتعاش و صدای تولید شده در حین کار در یک روتوتیلر مدل 1wg4.0 QG- با موتور میتسوبیشی Cp-178-f و مقایسه آن با حد مجاز استاندارد می­باشد. اندازه­گیری ارتعاش دست و بازو طبق استاندارد ISO-5349 و میزان تراز صوت بر روی راننده و اطرافیان بر اساس استانداردهای ISO-7216 و ISO-5131  و در سه حالت کار مختلف، درجا (دنده خلاص)، انتقال جاده­ای بین مزارع و شخم زدن زمین در دنده های مختلف انجام گرفت. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق، میزان مواجهه با ارتعاش دست و بازو بیش از میزان استاندارد­ها بوده و باعث ایجاد ناراحتی و اختلالات عضلانی ناشی از ارتعاش می­گردد. بیشترین میزان مواجهه با ارتعاش در حالت شخم­زدن و در جهت کف به پشت دست بیشتر از دو جهت دیگر یعنی پهنای دست و امتداد طول دست بوده است. بین تراز صدا در موقعیت گوش راننده و اطرافیان در هر سه حالت کاری در سطح 5 درصد اختلاف معنی­دار وجود دارد. بیشترین میزان مواجهه با تراز صوت در مرحله شخم­زدن و کمترین در هنگام درجا کارکردن تیلر می باشد. مدت زمان مجاز استفاده از این دستگاه بدون به‌کارگیری عایق صوتی در گوش راننده، کمتر از 2 ساعت در طول روز خواهد بود. این مقدار برای کسانی که در فاصله 5/7 متری قرار دارند در حد استاندارد بوده و برای افرادی که در فواصل دورتر مستقر می باشند هیچ گونه مخاطره صوتی نخواهد داشت. نتایج این مطالعه بر لزوم تحقیقات بیشتر جهت حذف و کاهش ارتعاش و صدای موتور تیلر بعنوان منبع اصلی تولید ارتعاش و اقدامات مدیریتی جهت کاهش مواجهه و استفاده از حفاظت‌های فردی تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of vibration and sound exposure produced by an orchard roto-tiller

نویسندگان [English]

  • Reza Tabatabaei kolor 1
  • Majid Khosravi 2
  • Reza Mousavi 3
1 Scientific member/Department of Mechanics of Biosystems Engineering, Faculty of Crop Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 MSc student, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 assistant professor, sari agricultural university
چکیده [English]

The aim of this research was assessing the sound and vibration exposure of user and comparing them with acceptable level of standards in ش roto-tiller Results showed that the hand and arm exposure to vibration was more than standard level and led to damages in muscles. The maximum level of vibration exposure was obtained during tilling and it was higher at the x direction than two other directions. The allowable using time of power tiller without sound isolator near the driver ear is less than 2 hours a day. This amount for those are in 7.5 meters away was according to the national standard and for those are far from the work place have no negative effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vibration
  • sound level
  • roto-tiller
  • exposure valid limit
Anonymous. (2012). Annual agricultural statistics. Ministry of Jihad-e-Agriculture of Iran (AJMDC). available from: http://www.maj.ir.
Chaturvedi, V., Kumar, A. and Singh, J. K. (2012). Power tiller: Vibration magnitudes and intervention development for vibration reduction. Applied Ergonomics 43, 891-897.
Fabbri, A., Cevoli, C. and Cantalupo, G. (2016). A method for handlebars ballast calculation in order to reduce vibrations transmissibility in walk behind tractors. Journal of Agricultural engineering. 12, 81-87.
Goglia,V., Gospodaric, Z., Filipovic, D. & Djukic, I. (2006). Influence on operator’s health of hand-transmitted vibrations from handles of a single-axle tractor. Annuals of Agricultural and Environmental Medicine, 13, 33-38.
Golmohamadi, R. (2010). Noise and vibration Engineering. Hamadan, Student publication (In Farsi).
Hassan Beygi, S. R., and Ghobadian, B. (2005). Noise Attenuation Characteristics of Different Road Surfaces During Power Tiller Transport. Agricultural Engineering International: the CIGR EJournal. Vol. 7. Manuscript PM 04009.
Kang, C. I., Park, N. J., Oh, I. S. and Lee, Y. B. (1988). Study on the handling of power tiller in view of ergonomics. Research Reports of the Rural Development Administration Agric. Eng. and Farm Manag. 30, 67-71.
Kanyakam, S. and Bureerat, S. (2007). Passive vibration suppression of a walking tractor handlebar structure. In Proc. IEEE Congress on Evolutionary Computation, Singapore.
Meyer, R.E., Schwab, C.V. and Bern, C.J. (1993). Tractor noise exposure levels for bean-bar riders. ASAE Trans. 36, 1049-1056.
Nassiri, P., AliMohammadi, I., Beheshti, M. H. and Azam, K. (2013). Hand-Arm vibration assessment among tiller operator.JHSW 2013; 3(2); 35-46.
Pelmear, P. L., Taylor, W., Wasserman, D. E. (1992). Hand–Arm Vibration: a Comprehensive Guide for Occupational Health Professionals. Van Nostrand Reinhold, New York.
Ragni, L. (1994). Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio da motocoltivatori. Parte quarta: Un intervento di bonifed. Vibration transmitted to the hand–arm system from walkingtractors–Fourth part: A solution for vibration reduction]. Rivista di Ingegneria Agraria, 1, 18–26.
Ragni, L., Vassalini, G., Xu, F. and Zhang, L. B. (1999). Vibration and noise of small implements for soil tillage. J Agric Eng Res, 74, 403-409.
Salokhe, V. M., Majumder, B. and Islam, M. S. (1995) . Vibration characteristics of a power tiller. journal of Terramechanics, 32, 181 – 197.
Sam, B. and Kathirvel, K. (2009). Development and evaluation of vibration isolators for reducing hand transmitted vibration of walking and riding type power tillers. Biosystems Engineering, 103, 427-437.
Sehsah, E., M. Abass Helmy, and H. M. Sorour. (2010). Noise test of two manufactured power tillers.
during transport on different local road conditions. International Journal of Agricultural and Biological Engineering 3: 19-27.
Su, Q., Zhang, Y., Xu, Q. and Zhang, Z. (1989). Dynamic modification applied to the design of the handle of a walking tractor. Transaction of Chinese Society of Agricultural Machinery, 20(4), 9–14.
Taghizadeh, A. Tavkoli, T. and Ghobadian, B. (2010). Tiller vibration analysis at station position. JIJAS 2010; 41; 27-35 (In Farsi)
Taylor, J. S. (1985). Vibration syndrome in industry: dermatological viewpoint. American Journal of Industrial Medicine, 8, 415–432.
Tewari, V. K., Dewangan, K. N. and Karmakar, S. (2004). Operator’s fatigue in field operation of hand tractors. Biosystems Engineering, 89, 1-11.
Tewari, V. K. and Dewangan, K. N. (2009). Effect of vibration isolators in reduction of work stress during field operation of hand tractor. Biosystems Engineering, 103, 146-158.
Tiwari, P. S. and Gite, L. P. (2006). Evaluation of work-rest schedules during operation of a rotary power tiller. International Journal of Industrial Ergonomics, 36, 203–210.
Waersted, M., Westgaard, R. H. (1991). Working hours as a risk factor in the development of musculoskeletal complaints.Ergonomics, 34, 265–276.
Wasserman, D. E. and Taylor, W. (1991). Lessons from hand arm vibration syndrome research. American Journal of Industrial Medicine, 19, 539–546.
Xu, F., Zhang, L., Yibin Y., Ragni L., and Vassalini, G. (1995). Anti-vibration solutionsfor ride-on walking tractor. In Proc. Int. Conf. on Stractural Dynamics, Vibration, Nois and Control, Hong Kong.
Ying, Y., Zhang, L., Xu, F. and Dong, M. (1998). Vibration characteristics and hand transmitted vibration reduction of walking tractor. Transactions of American Society of Agricultural Engineers, 41, 917–922.