ارزیابی عملکرد و هزینه‌ی روش‌های شیردوشی سنتی و مکانیزه‌‌ی گاو شیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

استفاده از مکانیزاسیون می­تواند باعث کاهش صرف زمان، هزینه و افزایش عملکرد شیردوشی گردد. شیردوشی سنتی به عنوان یکی از روش­های شیردوشی بسیار رایج در کشور، از لحاظ ارزیابی­های عملکردی و هزینه­ای کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه­ی حاضر روش­های شیردوشی سنتی و مکانیزه­ (استانشیون و سالنی نوع تاندم) گاو شیری از لحاظ عملکردی و هزینه­ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص­های عملکردی شامل عملکرد فنی شیردوشی و میزان جریان دوشش شیر بودند. هزینه­ی دوشش هر کیلوگرم شیر با در نظر گرفتن هزینه­های ثابت و متغیر مربوط به فرایند شیردوشی برآورد گردید. تجزیه‌های آماری‌ با استفاده ‌از نرم‌افزارSPSS 16.0  صورت گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد شیردوشی تاندم نسبت به شیردوشی سنتی و استانشیون حدود 5 برابر بیشتر بود. میزان جریان دوشش نیز در روش مکانیزه با حدود 7/1 کیلوگرم بر دقیقه نسبت به روش دستی حدود 90 درصد بیشتر بود. هزینه­های شیردوشی تاندم به ازای هر ساعت شیردوشی حدود 2 برابر دو روش دیگر بود. به طور کلی، با اعمال روش شیردوشی مکانیزه­تر، عملکرد شیردوشی افزایش می­یابد، میزان شیر بیشتری در مدت زمان یکسان دوشیده می­شود و هزینه­های شیردوشی در واحد زمان افزایش می­یابد، ولی هزینه­ی شیردوشی به ازای میزان دوشش کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Performance and Cost of Hand and Mechanized Cow Milking Methods

نویسندگان [English]

  • afshin marzban 1
  • Abdollah Hayati 2
  • Mohammad Amin Asoodar 1
1 Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan
2 Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

Use of mechanization in milking operation can decline time required and costs and improve milking performance. Hand milking, as a most common milking method in Iran, was slightly considered regarding to performance and cost evaluations. Therefore, in present study, hand and mechanized (stanchion barn and tandem parlor) cow milking methods in terms of milking performance and cost. Performance characteristics comprised technical milking performance and milking extraction rate. One-kilogram milking cost was estimated considering to fixed and variable costs of milking. SPSS 16.0 was used for statistical analysis. Results showed that tandem milking method was higher than hand and stanchion milking methods about five times. Milking extraction rate in mechanized method (stanchion and tandem integration) with 1.7 Kg per minute was about 90% higher than hand milking method. Tandem milking costs was about two times higher than other two methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanization
  • Cow milk
  • Milking rate
  • Hand milking
  • Labor force
Almassi, M., Kiani, Sh. & Loveimi, N. (2008). Principles of agricultural mechanization. Tehran, Iran: Jungle publication international. (In Farsi).
Armstrong, D. V. & Quick, A. J. (1986). Time and motion to measure milking parlor performance. Journal of Dairy Science, 69, 1169-1177.
Bickert, W. G., Speicher, J. A. & Armstrong, D. V.  (1974). Milking systems for large herds. Journal of Dairy Science, 57(3), 369-377.
Bijl, R., Kooistra, S. & Hogeveen, H. (2007). The profitability of automatic milking on Dutch dairy farms. Journal of Dairy Science, 90(1), 239-248.
Chang, W., Barry, M. C. Jones, L. R. & Merrill, W. G. (1992). Compares: a computerized milking parlor evaluation System. Journal of Dairy Science, 75(9), 2578-2586.
Clough, P. A. (1963). Modern housing and milking systems for dairy herds. Journal of the Society of Dairy Technology, 16(3), 133-138.
De Koning, C. (2010). Automatic milking-Common practice on dairy farms. In:  Proceeding of the 1st North American Conference on Precision Dairy Management. Toronto, Canada. pp. 59-63
Fathi, M. M. & Riassi, A. (2011). Design principle of cattle and sheep housing and equipments. Tehran, Iran: Aeex. (In Farsi).
Filipovic, D. & Kokaj, M. (2009). The comparison of hand and machine milking on small family dairy farms in central Croatia. Livestock Research for Rural Development, 21(5). Retrieved April 7, 2014, from http:// www .lrrd. org /lrr d21/ 5/ fili21074.htm.
Ghorbani, G. R. & Khosravinia H. (Translators). (2000). Principles of dairy science. Schmidt, G. H., Van Vleck, L. D. & Hatjens, M. F. (Eds) Isfahan, Iran: Isfahan University of Technology. (In Farsi).
Gygax,L., Neuffer, I., Kaufmann, C. Hauser, R. & B. Wechsler, B. (2007). Comparison of functional aspects in two automatic milking systems and auto-tandem milking parlors. Journal of Dairy Science, 90(9), 4265–4274.
Hayati, A., Marzban,A. & Asoodar, M.A. (2015a). Ergonomic assessment of hand cow milking operations in Khuzestan province of Iran. Agric Eng Int: CIGR Journal. 17(2), 140-145.
Hayati, A., Marzban, A. & Asoodar. M. A. (2015b). Ergonomic evaluation of hand and mechanized milking in dairy farms. Journal of Ergonomics, 3(3), 65-75. (in Farsi)
Jacobs, J. & Siegford, J. (2012). Invited review: The impact of automatic milking systems on dairy cow management, behavior, health and welfare. Journal of Dairy Science, 95(5), 2227-2247.
Jacobs, M., Liebers, F. & Behrendt. S. (2009). The influence of varying working heights and weights of milking units on the body posture of female milking parlour operatives. Agricultural Engineering International: CIGR EJournal, Vol. 11, Manuscript MES 1355, Retrieved June 7, 2014, from http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/1355/1215.
Meijering, A., De Koning, K. & Van Der Vorst, Y. (2002). Automatic milking experience and development in Europe. In: Proceeding of First American Conference on Robotic Milking, 20–22 March, Toronto, Canada, pp. 1-11.
Nevala-Puranen, N., Taattola, K. & Venalainen, J. M. (1993). Rail system decreases physical strain in milking. International Journal of Industrial Ergonomics, 12, 311-316.
Ohnstad, I., Olde Riekerink, R. G. M.,  Hogewerf, P. de Koning, C. A. J. M.  & Barkema, H. W. (2012). Short communication: effect of automatic postmilking teat disinfection and cluster flushing on the milking work routine. Journal of Dairy Science,. 95(5), 2567–2570.
Phillips, C. J. C. (2001). Principles of cattle production. Commonwealth Agricultural. New York, USA: Bureau International (CABI) Publishing.
Reinemann, D. J. (2013). Milking Machines and Milking Parlors. In: Kutz, M. (Ed) Handbook of Farm, Dairy and Food Machinery Engineering. (pp. 177-197). San Diego. California, USA: Elsevier Science, Publishing Company Incorporation.
Rotz, C. A., Coiner, C. U. & Soder. K. J. (2003). Automatic milking systems, farm size, and milk production. Journal of Dairy Science, 86(12):4167–4177.
Tauer, L. W. (1998). Cost of production for stanchion versus parlor milking in New York. Journal of Dairy Science, 81(2):567–569.
Vos, H. W. (1974) Some ergonomic aspects of parlour milking. Canadian Agricultural Engineering, 16(1), 45-48.
Wagner-Storch A. M. & Palmer, R. W. (2003). Feeding behavior, milking behavior, and milk yields of cows milked in a parlor versus an automatic milking system. Journal of Dairy Science, 86(4):1494–1502.