ارزیابی انرژی مصرفی و هزینههای پیش‌گیرانه زیست محیطی تولید کمپوست از زباله‌های جامد شهری شهرستان رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی و زیست شناسی، دانشگاه ایالتی اوهایو، ایالات متحده امریکا

4 دانشجوی دکتری گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

با توجه به پیشرفت فناوری و افزایش جمعیت انسانی از زمان انقلاب صنعتی، میزان تولید زباله در حال رشد است. با افزایش تولید زباله، به دلیل مشکلات و چالش‌های ایجاد شده مانند آلایندگی انتشار یافته از زباله، مدیریت درست آن جایگاه مهمی پیدا کرده است. یکی از روش‌های مدیریت زباله، استفاده از آن برای تولید کود آلی کمپوست است. در این مطالعه کارخانه تولید کمپوست در شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت که میزان زباله ورودی روزانه به آن حدود 400 تن می‌باشد. از این 400 تن زباله، 1/64 درصد از آن مواد آلی است که بعد از فرآوری، 48 درصد (192 تن) آن برای تولید کمپوست نهایی از زباله جدا می‌شود و به سالن تولید کود ارسال می‌شود و در نهایت 12 تن کود نهایی تولید می‌شود. مقدار انرژی مصرفی در این کارخانه، پس از محاسبه انرژی ورودی و خروجی، حدود 02/82 گیگاژول به‌دست آمد. شاخص بهره‌وری انرژی برابر 15/0 تن بر گیگاژول محاسبه شد. هزینه‌های پیش‌گیرانه زیست محیطی برای کل فرایند تولید کمپوست برابر107×92/4 ریال به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Energy Consumption and Environmental ECO-Costs of Compost Production from Municipal Solid Waste in Rasht

نویسندگان [English]

  • Leyla Behrooznia 1
  • Mohammad Sharifi 2
  • Seyed Hashem Mousavi-Avval 3
  • Homa Hosseinzadeh-Bandbafha 4
1 M.Sc. Student, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Ph.D. Student, Department of Food, Agricultural and Biological Engineering, The Ohio State University, Wooster, OH, United States
4 Ph.D. Student, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

According to technology progress and the increase in human populations since the Industrial Revolution, the amount of waste generated is increasing. With the increase in waste production, due to problems and challenges such as emissions from waste, require to sustainable management of waste has increased. One of the methods of waste management is to use it for the production of compost. In this study, the composting plant in Rasht was investigated, with a daily input of around 400 ton of MSW. Of this 400 ton of waste, 64.1 percent is the organic material, that 48 percent (192 ton) after the processing is separated from the MSW and sent to the fermentation location, and finally 12 ton compost is produced. The amount of energy consumed at this plant, after calculating the input and output energy, was about 82.02 GJ. Energy productivity index was calculated as 0.15 ton/GJ. Environmental ECO-costs for the entire composting process were obtained as 4.92×107 Rial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy consumption
  • Municipal solid waste
  • Environmental ECO-Cost
  • compost
Abduli, M.A., Naghib, A., Yonesi, M., Akbari, A. (2010). Life cycle assessment (LCA) of solid waste management strategies in Tehran: landfill and composting plus landfill. Environ Monit Assess, 178, 487–498.
Almasi, M., Kiani, S., Loveymi, N. (2008). Basics of Agricultural Mechanization. Fourth Edition, Forest Publishing. (In Farsi)
Anonymous. (2017). Statistics of waste management organization of Rasht, Rasht Waste Management Organization, Rasht, Iran. Website: http://www.rasht-bazyaft.ir
Behrooznia, L., Sharifi, M. (2017). Municipal Solid waste and its application in the production of compost. Seventh Sustainable Agricultural and Natural Resources Conference. Tehran. (In Farsi)
Dian, B., Khezri, S.M., Tavakoli, B. (2009). Environmental inspection of Rasht Compost Plant. Journal of Life Sciences, Lahijan, Third Year, No. 4.
Haug, R.T. (1993). The Practical Handbook of Compost Engineering. Lewis Publishers, USA, Boca Raton.
ISO. (2006). ISO 14040 - Environmental Management – Life Cycle Assessment – Principles and Framework.
Karak, T., Bhagat, R.M., Bhattacharyya, P. (2012). Municipal solid waste generation, composition, and management: the world scenario. Crit. Rev. Env. Sci. Tec, 42 (15), 1509-1630.
Kashefi-asl, M., Marandi, R., Afrasyabi, A.S. (2014). Comparison of municipal Solid Waste Treatments scenarios in terms of Greenhouse Gas Emissions in the Behragan area. Journal of Marine Science & Technology Research, Eighth, No.1 . (In Farsi)
Kitani, O. (1999). CIGR handbook of agricultural engineering. Energy and biomass engineering, vol. 5. St. Joseph, MI: ASAE Publications.
Koocheki, A., Hosseini, M. (1994). Energy efficiency in agricultural ecosystems. Ferdowsi University. Mashhad Publishing. (In Farsi)
Koocheki, A., Hosseini, M., Khazaee, H. (1997). Sustainable Agricultural Systems. Mashhad Collegiate jahad Publishing. (In Farsi)
Montejo, C., Tonini, D., Marquez, M.C., Astrup, T.F. (2013). Mechanical-biological treatment: performance and potentials. An LCA of 8 MBT plants including waste characterization. J. Environ. Manage, 128, 661-673
Nabavi-Pelesaraei, A., Bayat, R., Hosseinzadeh-Bandbafha,H., Afrasyabi, H., Chau, K.W. (2017). Modeling of energy consumption and environmental life cycle assessment for incineration and Landfill Systems of municipal solid waste management - A case study in Tehran Metropolis of Iran. Journal of Cleaner Production, 148, 427- 440.
Nasrollahi-Sarvaghaji, S. (2016). Feasibility and Study to Estimate the Minimum Cost and Emission of Environmental Pollutants from Disposal of Municipal Solid Waste with Composting Method by Using Operations Research Techniques in Tehran. M.Sc. thesis. Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj, Iran. (In Farsi)
Nasrollahi-Sarvaghaji, S., Alimardani, R., Sharifi, M., Taghizadeh Yazdi, M.R. (2016). Comparison of the Environmental Impacts of Different Municipal Solid Waste Treatments using Life Cycle Assessment (LCA) (Case Study: Tehran). Journal of Health & Environ, Iran, 9(2), 273-288. (In Farsi)
Nemecek, T., Huguenin-Elie, O., Dubois, D., Gaillard, G., Schaller, B., Chervet, A., (2011). Life cycle assessment of Swiss farming systems: II. Extensive and intensive production. Agricultural Systems, 104, 233-245.
Rafiee, R., Salman-Mahini, A., Khorasani, N. (2009). Environmental life cycle assessment of municipal waste management system (case study: Mashhad city). Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, Special 2. (In Farsi)
Reich, M.C. (2005). Economic assessment of municipal waste management systems-case studies using a combination of life cycle assessment (LCA) and life cycle costing (LCC). Journal of Cleaner Production, 13, 253–263
Talaiekhozani, A.R., Morudi, M., Darvar, P. (2016). Investigating emissions of carbon dioxide, Nonmethan organic gasses from landfills in Bandar Abbas. The 6th National and 1th International Conference of Applications of Chemistry in Advanced Technologies, 29 December, Isfahan, Iran. (In Farsi)
Tang, Y., Ma, X., Lai, Z., & Chen, Y. (2013). Energy analysis and environmental impacts of a MSW oxy-fuel incineration power plant in China. Energy policy, 60, 132-141.
Yang, Y. B., Phan, A. N., Ryu, C., Sharifi, V., & Swithenbank, J. (2007). Mathematical modelling of slow pyrolysis of segregated solid wastes in a packed-bed pyrolyser. Fuel, 86(1-2), 169-180.
Yay, A.S.E. (2015). Application of life cycle assessment (LCA) for municipal solid waste management: a case study of Sakarya. J. Clean. Prod. 94, 284-293.