ارزیابی تاثیر فشار و سرعت باد بر میزان بادبردگی سموم با روش پردازش تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 استادیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

چکیده

افشانک یکی از مهمترین قسمت­های ماشین­های سم­پاش است که نقش تعیین کننده­ای در نحوه تولید قطرات و همچنین رسیدن آن به محل هدف دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه میزان بادبردگی در افشانک­های مختلف و با استفاده از سامانه شبیه ساز سم­پاشی و روش پردازش تصویر است. در این تحقیق سه نوع از رایج­ترین افشانک­های مورد استفاده در ایران (مسطح بادبزنی 8002، 11003 و 11004) تحت فشار پاشش در سه سطح (2، 3 و 4 بار) و سرعت باد در سه سطح (5، 8 و11 کیلومتر درساعت) مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش­ها با استفاده از کارت حساس به آب انجام شد و سپس پارامترهای بادبردگی، سطح پوشش، قطرمیانه حجمی،  قطرمیانه عددی قطرات و کیفیت پاشش  با روش پردازش تصویر و با استفاده از نرم افزار MATLAB تعیین گردید. نتایج نشان­ داد افشانک 11004 کمترین (196/0درصد) و افشانک 8002 بیشترین میزان بادبردگی (373/0 درصد) را داشتند. با افزایش فشار پاشش و سرعت باد میزان بادبردگی افشانک­ها افزایش یافت. همچنین بیشترین میزان سطح پوشش قطرات برابر 977/0 درصد و کمترین مقدار برابر 031/0 درصد بود. با افزایش فشار پاشش (از 2 تا 4 بار) و سرعت باد (از 5 تا 8 کیلومتر بر ساعت) میزان سطح پوشش قطرات افزایش و با افزایش فاصله از افشانک (از 1 تا 3 متر) سطح پوشش قطرات کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Pressure and Wind Speed on the Amount of Drift through the Iimage Processing Method

نویسندگان [English]

  • Farhad Mahmoudi 1
  • Kobra Heidarbeigi 2
  • Amir Azizpanah 2
1 Department of Agricultural Machinery Engineering, University of Ilam, Ilam, Iran
2 ilamAssist Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, University of Ilam, Ilam, Iran
چکیده [English]

Nozzle is one of the most important parts of the sprayer machines, which plays a decisive role in the production of droplets as well as reaching the target. The aim of this study is evaluate and compare the drift of the various nozzles using spraying simulator system and image processing method. In this study, three types of the most common nozzles used in Iran (flat fan 8002, 11003 and 11004) were investigated under spraying pressure levels (2, 3, 4 Bar) and wind speed at three levels (5, 8 and 11 km/hour). Experiments were conducted using water sensitive cards and the data including drift parameters, surface coverage, volumetric mean diameter, numerical mean diameter and quality of the spray droplets was acquired and determined using image processing and MATLAB Software. The results showed that the 11004 and 8002 nozzles have the least (%0.196) and the highest (%0.373) drift amount, respectively. Drift amount was increased with increasing of spraying pressure and wind speed. Also the highest and lowest levels of surface coverage of droplets were 0.977 and 0.031 percent, respectively. The surface coverage was increased with increasing injection pressure (2 to 4 Bar) and wind speed (5 to 8 km/h), and was declined with increasing distance from the nozzle (1 to 3 m).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nozzle
  • Sprayer
  • Drift
  • image processing
Afshari, M. R. (1992). Methods of applying pesticides. Institute of Plant Research and Pest Publications. Iran. (In Farsi).
ASABE  (2009). ASABE Standard S572 . (2009),  Spray Nozzle Classification by Droplet Spectra. St. Joseph, Mich., ASABE:1.
Azizpanah, A. (2015). Effect of drift on distribution pattern of the simulated sprayer by wind tunnel, image processing technique and artificial intelligence. Ph. D. dissertation. Faculty of Agriculture.  Teheran University. Karaj. Iran. (In Farsi).
Azizpanah, A., Rajabipour, A., Alimardani, R.,  Kheiralipour, K.,  Ghamari, B., Mohammadi, V.  (2015). Design, construction and evaluation of a sprayer drift measurement system.  Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 17(3), 138-146.
Costa, A. G. F.,  Miller, P. C. H., Tuck, C. R.   (2006).  The development of wind tunnel protocols for spray drift risk assessment.  Aspects of Applied Biology, 77(2), 289-294.
DaneshmandVaziri, M. (2015). Understand and use the sprayer types. Sarva Publications. Iran. (In Farsi).
Daneshjo, M. A., Abaspourfard, M. H., AghKhani, M. H., Arian, M. (2008). Design and presentation of suitable software for measuring the density and size of poison droplets. Fifth National Congress on Agricultural Engineering and Mechanization of Iran. Mashhad. (In Farsi).
Farooq, M. & Balachandar, R. & Wulfsohn, D. & Wolf, T. M.  (2001).  PA-Precision Agriculture: Agricultural Sprays in Cross-flow and Drift.  Journal of Agricultural Engineering Research,78, no. 4, 347-358.
Guler, H.,  Zhu, H.,  Ozkan, R., Derksen, Y. Yu & Krause, C. (2007). Spray characteristics and drift reduction potential with air induction and conventional flat-fan nozzles.  Transactions of the ASABE, 50(3), 745-754.
Miller, P. M. B. &  Ellis, A. & Lane, C. & O’Sullivan, C.  & Tuck., J.  &  Orson, M. & Bush, S. &  Cook, E. Boys & J. Cussans (2011).  Methods for minimising drift and off-target exposure from boom sprayer applications.  Aspects of Applied Biology, 106, 281-288
Nuyttens, D. & Taylor, W. A.  & De Schampheleire, M. & Verboven, P. & Dekeyser, D. (2009).  Influence of nozzle type and size on drift potential by means of different wind tunnel evaluation methods. Biosystems Engineering, 103(3), 271-280.
 
Safari, M. (2008). The technical evaluation of commonly used sprayers used in wheat fields and the identification of suitable methods and machines. Fifth National Congress on Agricultural Engineering and Mechanization of Iran. Mashhad. (In Farsi).
ShirvaniFilAbadi, M. T. (1999). Testing and evaluating six types of nozzle in boom sprayers. M. Sc. Dissertation. Faculty of Agriculture. Chamran University. Ahvaz. Iran. (In Farsi).
Womac, A. & Bui, Q. (2002). Design and tests of a variable–flow fan nozzle. Transactions of the ASAE, 45(2), 287-295.