ارزیابی قابلیت ماشین بویایی در تفکیک کیفیت خرمای خشک شده با روش‌های الکتروهیدرودینامیک، هوای گرم و ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 استاد، گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

6 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران ، کرج، ایران

چکیده

استفاده از روش­ها و دماهای مختلف در فرآیند خشک کردن، کیفیت محصول را دستخوش تغییرات کرده و عطر و بوی آن را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد. روش خشک کردن به شیوه الکتروهیدرودینامیک یک روش غیر‌حرارتی است که با امکان افزایش نرخ تبخیر در دما و فشار محیط، باعث حفظ بهتر کیفیت محصول خشک شده می شود. هدف این پژوهش امکان‌سنجی طبقه‌بندی و ارزیابی کیفیت خرمای خشک شده در سه سطح مختلف از سرعت هوا به روش‌های الکتروهیدرودینامیک (در دماهای 25، 35 و 60 درجه سلسیوس) و روش‌ هوای گرم (در دمای °C60) بر اساس بو و رایحه محصول خشک شده به وسیله یک سامانه چند حسگری ماشین بویایی است. نتایج نشان داد که کیفیت خرمای خشک شده بر اساس رایحه به سه گروه مختلف (گروه یک: الکتروهیدرودینامیک در دمای °C25، گروه دو: الکتروهیدرودینامیک در دمای °C35 و گروه سوم: هوای گرم و ترکیبی در دمای °C60) طبقه بندی می‌شود. پاسخ حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی در روش الکتروهیدرودینامیک در دمای 25 درجه سلسیوس بالاتر از بقیه بود که حاکی از حفظ بهتر رایحه محصول در این روش است. در پایان موثرترین حسگرها در تفکیک بوی خرما مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of a Machine Olfaction to Classify the Quality of Dried Date Fruit by Electrohydrodynamic, Hot Air, and the Hybrid Drying Techniques

نویسندگان [English]

 • Mahdi Keramat-Jahromi 1
 • Seyed Saeid Mohtasebi 2
 • Hossein Mousazadeh 3
 • Mahdi Ghasemi-Varnamkhasti 4
 • shahin rafiee 5
 • Ehsan Savand-Roumi 6
1 Ph.D. Graduated, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Associate Professor, Mechanical Engineering of Biosystem Department, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
5 Professor, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj, Iran
6 Ph.D. Student, Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The dried products quality is influenced by the drying methods and different temperatures, especially on their smell and aroma. The electrohydrodynamic (EHD) method as a non-thermal drying method has an increasing effect on the rate of evaporation of product moisture content in ambient temperature and pressure, and preserve quality in dried food products. The objective of this study was to classify the quality of dried dates at three different air velocity by different drying conditions of electrohydrodynamic (EHD in 25 and 35 °C), hot air (HA at 60 °C) and hybrid drying (EHD-HA at 60 °C) techniques based on odor using a multi-sensory olfactory machine. The results showed that dried date fruit quality base on its odor was classified to three classes (1: EHD at 25°C, 2: EHD at 35°C and 3: HA and EHD-HA at 60 °C). The response of metal oxide semiconductor sensors in EHD method at 25 °C was higher than the others which show the aroma of dried date fruit in class 1 is conserved more better than the other classes. Finally, the effective sensors were determined to recognize the odor of date fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Date fruit
 • Olfactory machine
 • Drying
 • Electrohydrodynamic
 • Hot air
Alemrajabi, A. A. & Lai, F. C. (2005). Effect of Particle Size on Evaporation and Drying by Electrohydrodynamics. In: Ninth Fluid Dynamics Conference, 9-11 March,Department of Mechanical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran, Volume 9 (In Farsi)
Amira, E. A., Guido, F., Behija, S.E., Manel, I., Nesrine, Z., Ali, F., Mohamed, H., Noureddine, H.A. & Lotfi, A., (2011). Chemical and aroma volatile compositions of date palm (Phoenix dactylifera L.) fruits at three maturation stages. Food Chemistry, 127(4), 1744-1754.
Bajgai, T.R., Raghavan, G.S.V., Hashinaga, F., & Ngadi, M.O. (2006). Electrohydrodynamic drying- A concise overview. Drying Technology, 24(7), 905-910.
Chen, G., Wu, F., Pei, F., Cheng, S., Muinde, B., Hu, Q., & Zhao, L. (2017). Volatile components of white Hypsizygus marmoreus detected by electronic nose and HS-SPME-GC-MS: Influence of four drying methods. International Journal of Food Properties, 20(12), 2901-2910.
de Lerma, N. L., Moreno, J., & Peinado, R. A. (2014). Determination of the optimum sun-drying time for Vitis vinifera L. cv. Tempranillo grapes by e-nose analysis and characterization of their volatile composition. Food and Bioprocess Technology, 7(3), 732-740.
Dinani, S. T., Hamdami, N., Shahedi, M., & Havet, M. (2014). Mathematical modeling of hot air/electrohydrodynamic (EHD) drying kinetics of mushroom slices. Energy Conversion and Management, 86, 70-80.
Dinani, S. T., Hamdami, N., Shahedi, M., & Havet, M. (2015). Quality assessment of mushroom slices dried by hot air combined with an electrohydrodynamic (EHD) drying system. Food and Bioproducts Processing, 94, 572-580.
Elmizadeh, A., Shahedi, M., & Hamdami, N. (2017). Comparison of electrohydrodynamic and hot-air drying of the quince slices. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 43, 130-135.
Erbay, Z. & Icier, F. (2010). A Review of thin layer drying of foods: theory, modeling, and experimental results. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50 (5), 441-464.
Esehaghbeygi, A. and Basiry M. 2011. Electrohydrodynamic (EHD) drying of tomato slices (Lycopersicon esculentum). Journal of Food Engineering, 104, 628–631.
Esehaghbeygi, A., Pirnazari, K. & Sadeghi, M. (2014). Quality assessment of electrohydrodynamic and microwave dehydrated banana slices. LWT - Food Science and Technology, 55 (2), 565-571.
Falade, K. O., & Abbo, E. S. (2007). Air-drying and rehydration characteristics of date palm (Phoenix dactylifera L.) fruits. Journal of Food Engineering, 79(2), 724-730.
Forero, D. P., Orrego, C. E., Peterson, D. G., & Osorio, C. (2015). Chemical and sensory comparison of fresh and dried lulo (Solanum quitoense Lam.) fruit aroma. Food Chemistry, 169, 85-91.
Ghasemi-Varnamkhasti, M., & Aghbashlo, M. (2014). Electronic nose and electronic mucosa as innovative instruments for real-time monitoring of food dryers. Trends in Food Science & Technology, 38(2), 158-166.
Heidarbeigi, K., Mohtasebi, S. S., Foroughirad, A., Ghasemi-Varnamkhasti, M., Rafiee, S., & Rezaei, K. (2015). Detection of adulteration in saffron samples using electronic nose. International Journal of Food Properties, 18(7), 1391-1401.
Hui, G., Jin, J., Deng, S., Ye, X., Zhao, M., Wang, M., & Ye, D. (2015). Winter jujube (Zizyphus jujuba Mill.) quality forecasting method based on electronic nose. Food Chemistry, 170, 484-491.
Infante, R., Rubio, P., Contador, L., & Moreno, V. (2010). Effect of drying process on lemon verbena (Lippia citrodora Kunth) aroma and infusion sensory quality. International Journal of Food Science & Technology, 45(1), 75-80.
Izli, G. (2017). Total phenolics, antioxidant capacity, colour and drying characteristics of date fruit dried with different methods. Food Science and Technology, 37(1), 139-147.
Kiani, S., Minaei, S., & Ghasemi-Varnamkhasti, M. (2016). Fusion of artificial senses as a robust approach to food quality assessment. Journal of Food Engineering, 171, 230-239.
Lebrun, M., Billot, C., Harrak, H. & Selfa, G. (2007). The electronic nose: a fast and efficient tool for characterizing dates, Fruits, 62 (6), 377-382.
Lippolis, V., Ferrara, M., Cervellieri, S., Damascelli, A., Epifani, F., Pascale, M., & Perrone, G. (2016). Rapid prediction of ochratoxin A-producing strains of Penicillium on dry-cured meat by MOS-based electronic nose. International Journal of Food Microbiology, 218, 71-77.
Loutfi, A., Coradeschi, S., Mani, G. K., Shankar, P., & Rayappan, J. B. B. (2015). Electronic noses for food quality: A review. Journal of Food Engineering, 144, 103-111.
Martynenko, A. & Zheng, W. (2016). Electrohydrodynamic drying of apple slices: Energy and quality aspects. Journal of Food Engineering, 168, 215–222.
Martynenko, A., & Kudra, T. (2016). Electrically-induced transport phenomena in EHD drying - A review. Trends in Food Science & Technology, 54, 63-73.
Martynenko, A., Astatkie, T., Riaud, N., Wells, P., & Kudra, T. (2017). Driving forces for mass transfer in electrohydrodynamic (EHD) drying. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 43, 18-25.
Miranda, M., Maureira, H., Rodriguez, K. & Vegalvez, A. (2008). Influence of temperature on the drying kinetics, physicochemical properties, and antioxidant capacity of Aloe Vera (Aloe Barbadensis Miller) gel. Journal of Food Engineering. 91 (2), 297-304.
Oliveros, M. C. C., Pavon, J. L. P., Pinto, C. G., Laespada, M. E. F., Cordero, B. M. & Forina, M. (2002). Electronic nose based on metal oxide semiconductor sensors as a fast alternative for the detection of adulteration of virgin olive oils. Analytica Chimca Acta, 459, 219–228.
Pearce, T.C., Schiffman, S.S., Nagle, H.T. and Gardner, J.W. (2003), Handbook of machine olfaction: electronic nose technology. Wiley-VCH, Weinheim.
Pei, F., Yang, W., Ma, N., Fang, Y., Zhao, L., An, X. Xin, Z. & Hu, Q. (2016). Effect of the two drying approaches on the volatile profiles of button mushroom (Agaricus bisporus) by headspace GC-MS and electronic nose. Lwt-Food Science and Technology, 72, 343-350.
Pirnazari, K., Esehaghbeygi, A., & Sadeghi, M. (2014). Assessment of quality attributes of banana slices dried by different drying methods. International Journal of Food Engineering, 10(2), 251-260.
Santonico, M., Bellincontro, A., De Santis, D., Di Natale, C., & Mencarelli, F. (2010). Electronic nose to study postharvest dehydration of wine grapes. Food Chemistry, 121(3), 789-796.
Scott, S. M., James, D., & Ali, Z. (2006). Data analysis for electronic nose systems. Microchimica Acta, 156(3-4), 183-207.
Shahdadi, F., Mirzaei, H. O., & Garmakhany, A. D. (2015). Study of phenolic compound and antioxidant activity of date fruit as a function of ripening stages and drying process. Journal of Food Science and Technology-Mysore, 52(3), 1814-1819.
Shahdadi, F., Mirzaei, H. O., Garmakhany, A. D., Mirzaei, H., & Khosroshahi, A. G. (2013). Effect of drying process on antioxidant properties of date palm fruits, Minerva Biotecnologica, 25(4), 235-243.
Wei, Z., Wang, J., & Zhang, W. (2015). Detecting internal quality of peanuts during storage using electronic nose responses combined with physicochemical methods. Food Chemistry, 177, 89-96.
Yang, W., Yu, J., Pei, F., Mariga, A. M., Ma, N., Fang, Y., & Hu, Q. (2016). Effect of hot air drying on volatile compounds of Flammulina velutipes detected by HS-SPME–GC–MS and electronic nose. Food Chemistry, 196, 860-866.
Zhang, W., Pan, L., Zhao, X., & Tu, K. (2016). A study on soluble solids content assessment using electronic nose: persimmon fruit picked on different dates. International Journal of Food Properties, 19(1), 53-62.