طراحی، ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی موزع غلتکی شیاردار برای کشت ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

کارنده­های دقیق مقدار معینی بذر را توسط موزع، با فواصل منظم و یکنواخت روی ردیف­ها قرار می‌دهند. موزع­های مکشی، صفحه­ای مایل، تسمه­ای، دوار افقی و غلتکی شیاردار برای کارنده­های دقیق بکار می‌روند که کاربرد موزع­های غلتکی شیاردار از همه بیشتر است. پارامترهای طراحی موزع جدید شامل زاویه دهانة قرارگیری بذر در داخل شیار موزع در سه سطح (23، 25 و 27 درجه) و تعداد شیارهای موزع در سه سطح (4، 5 و 6 شیار) بود. بنابراین مجموعأ 9 موزع از جنس تفلون زلامید ساخته شد. آزمایش‌ها در سه سطح سرعت پیشروی (5/2، 5/3 و 3/4 کیلومتر بر ساعت) و چهار سطح نسبت تغییر سرعت دورانی (5/0، 67/0، 75/0 و 1) به صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و برروی تسمة آغشته به گریس انجام شدند. شاخص‌های چندکاشتی، کیفیت تغذیه، نکاشت و دقت جهت ارزیابی آزمایشگاهی موزع مورد نظر، در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج حاصله، موزع 5 شیاره با زاویة دهانة 5/24 درجه در سرعت پیشروی 5/3 کیلومتر برساعت و نسبت تغییر سرعت دورانی 67/0 (52 دور در دقیقه) به عنوان موزع تکدانه‌کار بهینه پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Development and Laboratory Evaluation of Grooved Roller Metering Device for Corn Planting

نویسندگان [English]

  • Hossein Balanian
  • Seyed Hossein Karparvarfard
Biosystem Engineering Department, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Precision planters provide accurate placement of single seeds at equal and uniform intervals within rows by metering devices. Air drum, inclined plate, belt, horizontal plate and roller meter device used for precision planter which the roller metering device was used mostly. Three levels of number of slots (4, 5 and 6) and three levels of slots mouth (, and ) were considered as the new metering device parameters. So, nine new metering devices were made by PTFE Teflon. The experiments were done by grease belt system with three different forward speeds (2.5, 3.5 and 4.5 km.h-1) and four Rotational speed ratios (0.5, 0.67, 0.75 and 1) in three replications as a completely randomized factorial design. Multiple index, quality of feed index, miss index and precision index were considered for laboratory evaluation of the metering device. Based on the results, the optimum design values for single-seed metering device were 5 slots with 24.5 degrees in the slots mouth in 3.5 km.h-1 forward speed and 0.67 rotational speed ratio (52 rpm rotational speed).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angle of slots mouth
  • Grease Belt
  • Number of slots
  • Row-Crop planting
Amiriyan, A., Rezaei Asl, A., & Esmailzadeh, E. (2017). Fabrication and evaluation of pressurized metering drum performance (equipped with a mechanical separator) by grease belt. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 40(3), 271-278. (In Farsi)
Balanian, H., Karparvarfard, S, H., & Azimi-Nejadian, H. (2019). Investigation for Laboratory Performance of Grooved Roller Metering Device for Corn Planting Effects on Seeds Distance. Iranian Journal of Biosystem Engineering, 50(3), 547-556. (In Farsi)
Dolati, M., & Karparvarfard, S. H. (2006). Design, Development & Evaluation of a Penumatic Punch Planter for Corn Planting. Iranian Journal of Agriculture Science, 37(2), 193-204. (In Farsi)
Hassan Yasir, S., Liao, Q., Yu, J., & He, D. (2012). Design and test of a pneumatic precision metering device for wheat. Agriculture Engineering International: CIGR Journal, 14(1).
Li, Y., Xiantao, H., Tao, C., Dongxing, Z., Song, S., Rui, Z., & Mantao, W. (2015). Development of mechatronic driving system for seed meters equipped on conventional precision corn planter. International Journal Agriculture & Biologic Engineering, 8(4).
Mohsenin, N. N. (1983). Physical properties of plant & animal materials. Gordon Breach Sci. Press. New York. USA.
Mondani, A., & Karparvarfard, S. H. (2016). Development and field evaluation of an intercropping machine for corn & bean. Journal of Agriculture Machinary, 6(2), 283-297. (In Farsi)
Omidi, A., & Karparvarfard, S. H. (2009). Field Evaluation of a Precision Punch Planter Equipped with Seed Plate Metering Device and Fertilizer Unit for Corn Planting. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 40(1), 35-44. (In Farsi)
Pinter, L., Nemeth, J., & Szirbik, M. (1978). Trend of grain yield in maize: Hybrids as a function of plant number per unit area & sowing uniformity. Agronomics Hunaricae, 27, 389-404.
Rebati, J., & Zareian, S. (2003). Design Construction and Labotaroty Evaluation of A Roller Metering Device For Hill Dropping. Journal of Agriculture Science, 13(4),75-85. (In Farsi)
Singh, R. C., Singh, G., & Saraswat, D. C. (2005). Optimization of Design and Operational Parameters of a Pneumatic Seed Metering Device for Planting Cottonseeds. Biosystem Engineering, 92(4), 429-438.
Srivastava, A. K., Goering, C. Rohrbach, R. & Buckmaster, D. (2006). American Society of Agriculture and Biological Engineers. Michigan.
Yazgi, A., & Degirmencioglu, A. (2014). Measurement of seed spacing uniformity performance of a precision metering unit as function of the number of holes on vacuum plate. Measurement, 51, 128-135.