دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، تیر 1399، صفحه 235-405 
ارزیابی فنی امکان استفاده از پلت کود گوسفندی برای تأمین انرژی پخت‌‌وپز خانگی عشایر ایران

صفحه 385-396

10.22059/ijbse.2020.284891.665202

محمدعلی ابراهیمی نیک؛ محمدرضا رسولخانی؛ عبداله رحیمی دمیرچی درسی علیا؛ حمید محمدی نژاد؛ محمدحسین عباسپور فرد