دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 673-791 

مقاله پژوهشی

سیستم وزن‌کشی و علامتگذاری هوشمند در مرغداری، به کمک بینایی ماشین

صفحه 673-682

10.22059/ijbse.2019.262047.665074

معراج رجایی؛ مهدیه ایمان پناه؛ مبینا آزادی؛ محمدعلی سلیمانی


تأثیر فرایند تغلیظ حرارتی آب‌نارنج بر خواص فیزیکوشیمیایی و شاخصه‌های رنگی عصاره آن

صفحه 805-818

10.22059/ijbse.2020.295238.665255

امیرحسین میرزابه؛ علی حاجی احمد؛ امیرحسین اسداله زاده؛ مرئه اصغربیگی؛ آرش رضایی نودهی