دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 171-234 

مقاله پژوهشی

تولید فیتونیوزوم به عنوان سیستم لیپیدی جدید برای ریزپوشانی عصاره ساقه انگور

صفحه 183-193

10.22059/ijbse.2019.291096.665236

شیوا بیلانکوهی؛ بابک قنبرزاده؛ امیر پورفرزاد؛ حامد همیشه کار؛ موسی رسولی