دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 407-484