گروه بندی کیفی روغن زیتون تولید شده در برخی از استان‌های ایران با استفاده از روش‌های کمومتریکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویح کشاورزی، زنجان، ایران

3 گروه مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران

چکیده

پروفایل اسیدهای چرب روغن زیتون بکر برخی از استان­های ایران برای بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها مورد بررسی‌قرارگرفت. شاخص‌های مورد استفاده در طبقه‌بندی شامل اسیدهای چرب، نسبت اولئیک به لینولئیک، اسیدهای چرب تک غیر اشباع (MUFA)، چند غیر اشباع PUFA))، اشباع (SFA)، نسبت MUFA به  PUFAو شاخص کاکس (Cox Index) بود. ویژگی‌‌های حسی نمونه‌ها برای تعیین ردة بکر بررسی شد. داده‌ها با استفاده از تجزیه واریانس (ANOVA)، تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و خوشه‌بندی سلسله مراتبی (HCA) ارزیابی شدند. بر اساس PCA و HCA، نمونه‌های روغن زیتون در دو گروه مجزا قرار­گرفتند. نمونه‌های استان‌های گلستان، زنجان و قزوین (Go1، Qa1 و Z1) در گروه با رده کیفی برتر و سایر نمونه‌ها در گروه با رده کیفی پایین‌تر قرار گرفتند. با توجه به نتایج ارزیابی حسی، همة نمونه‌ها به غیر از نمونه‌های قم و فارس، فرابکر بودند. یافته‌های این پژوهش تا حدودی در انتخاب روغن زیتون به مصرف کننده کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality Classification of Olive Oil Produced in Some of the Provinces of Iran Using Chemometric Tools

نویسندگان [English]

  • Forough Shavakhi 1
  • parviz Moradi 2
  • Anosheh Rahmani 3
1 Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Research Division of Natural Resources, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zanjan, Iran.
3 Department of Food Industries and Agricultural Research, Standard Research Institute (SRI), Karaj, Iran
چکیده [English]

The fatty acids profiles of virgin olive oil of some of the provinces of Iran were examined to investigate their similarities and differences. Indices used to classify these oils include fatty acids, oleic to linoleic ratios, monounsaturated fatty acids (MUFAs), polyunsaturated fatty acid (PUFAs), saturated fatty acids (SFAs), MUFA to PUFA ratios and Cox index. The sensory attributes of the olive oil samples were evaluated to determine their virgin category of olive oil. Analysis of variance (ANOVA), principal component analysis (PCA), and hierarchical clustering analysis (HCA) were used to evaluate the data. The olive oil samples were divided into two groups based on PCA and HCA. The samples of Golestan, Zanjan and Qazvin provinces (Go1, Qa1 and Z1) were in the higher quality group and the other samples were in the lower quality group. Considering the sensory characteristics results, all samples except for Qom and Fars were extra virgin. The findings of this study will help the consumer in selection of olive oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acids
  • Hierarchical clustering analysis (HCA)
  • Olive Oil
  • Principal Component Analysis (PCA)
  • Sensory evaluation
Aguilera MP, Beltran G, Ortega D, Fernandez A, Jimenz A, Uceda M. (2005). Characterization of virgin Olive oil of Italian olive cultivar Frantoio and Leccino grown in Andalusia. Food Chemistry. 89: 387-91.
Ahangar Banadkooki, S., Piravi Vanak, Z.,  Hadad Khodaparast, MH., Bafrani, A., Safafar, H. (2013). Comparison of Fatty Acid Composition of olive oil in different Regions of Iran. Journal of Innovation in Food Science and Technology.2: 39-49. (in Persian).
Alavi Rafiee, S., Farhoosh, R., and Haddad Khodaparast, MH. (2012). Physicochemical properties of Iranian commercial olive oils. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 7(2): 85-94. (in Persian).
Brodnjak-Vončina, D., Kodba, Z. C., & Novič, M. (2005). Multivariate data analysis in classification of vegetable oils characterized by the content of fatty acids. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 75(1), 31-43.
Codex standard for olive oils and olive pomace oils. Codex Stan 33-1981 (Rev. 2-2003)
Dabbou, S., Rjiba, I., Nakbi, A., Gazzah, N., Issaoui, M. and Hammami, M., (2010). Compositional quality of virgin olive oils from cultivars introduced in Tunisian arid zones in comparison to Chemlali cultivars. Scientia Horticulturae, 124(1), pp.122-127.
Del Coco, L., Schena, F. P., & Fanizzi, F. P. (2012). 1H nuclear magnetic resonance study of olive oils commercially available as Italian products in the United States of America. Nutrients, 4(5), 343-355.
Eddib, O., & Nickless, G. (1987). Elucidation of olive oil classification by chemometrics. Analyst, 112(4), 391-395.
Ehtesham nia, A., and zahedi, B. (2017). Study the Effect of Region on Fruit Fatty Acids of Four Olive Cultivars in the Lorestan Province.Journal of Plant protection research. 24(2):93-108 (in Persian).
Fatemi, S.H. and Hammond, E.G., (1980). Analysis of oleate, linoleate and linolenate hydroperoxides in oxidized ester mixtures. Lipids. 15(5):379-385.
Garrido-Delgado, R., Mercader-Trejo, F., Sielemann, S., De Bruyn, W., Arce, L., & Valcárcel, M. (2011). Direct classification of olive oils by using two types of ion mobility spectrometers. Analytica chimica acta, 696(1-2), 108-115.
Gumus, Z. P., Ertas, H., Yasar, E., & Gumus, O. (2018). Classification of olive oils using chromatography, principal component analysis and artificial neural network modelling. Journal of Food Measurement and Characterization, 12(2), 1325-1333.
Gurdeniz, G., Tokatli, F., & Ozen, B. (2007). Differentiation of mixtures of monovarietal olive oils by mid‐infrared spectroscopy and chemometrics. European Journal of Lipid Science and Technology, 109(12), 1194-1202.
Gurdeniz, G., Ozen, B., & Tokatli, F. (2008). Classification of Turkish olive oils with respect to cultivar, geographic origin and harvest year, using fatty acid profile and mid-IR spectroscopy. European Food Research and Technology, 227(4), 1275-1281.
Gurdeniz, G., Ozen, B., & Tokatli, F. (2010). Comparison of fatty acid profiles and mid‐infrared spectral data for classification of olive oils. European journal of lipid science and technology, 112(2), 218-226.
Hashempour, A., Ghazvini, R.F., Bakhshi, D. and Sanam, S.A., (2010). Fatty acids composition and pigments changing of virgin olive oil (Olea europea L.) in five cultivars grown in Iran. Australian Journal of Crop Science. 4(4):258.
Homapour, M., Hamedi, M., Moslehishad, M. and Safafar, H., (2013). Physical and chemical properties of olive oil extracted from olive cultivars grown in Shiraz and Kazeroon. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 8(3), pp.121-130.
Homapour, M., Ghavami, M., Piravi-Vanak, Z. and Hosseini, S.E., (2014). Chemical properties of virgin olive oil from Iranian cultivars grown in the Fadak and Gilvan regions. Grasas y Aceites, 65(4), p.043.
Inarejos-Garcia, A. M., Androulaki, A., Salvador, M. D., Fregapane, G., Tsimidou, M. Z. (2009). Discussion on the objective evaluation of virgin olive oil bitterness. Food Research International, 42, 279–284
IOC (2018).  Sensory analysis of olive oil, method for the organoleptic assessment of virgin olive oil. COI/T.20/Doc No 15/Rev.10.
ISIRI. Animal and vegetable fats and oils-analysis by gas chromatograohy of methyl esters of fatty acids. ISIRI 4091. (2007). First edition. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Persian).
ISIRI. Olive oil– Specifications and test methods. ISIRI 1446. (2010). Second revision. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Persian).
ISIRI. Olive oil- The organoleptic assessment of virgin olive oil- Test method. ISIRI 18689. (2015). Second revision. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (in Persian).
Karabagias, I. K., Badeka, A., Casiello, G., Longobardi, F., & Kontominas, M. G. (2019). Rapid screening of olive oil cultivar differentiation based on selected physicochemical parameters, pigment content and fatty acid composition using advanced chemometrics. European Food Research and Technology, 1-12.
Kelebek, H., Kesen, S., & Selli, S. (2015). Comparative study of bioactive constituents in Turkish olive oils by LC–ESI/MS/MS. International Journal of Food Properties. 18: 2231–2245.
Laroussi-Mezghani, S., Vanloot, P., Molinet, J., Dupuy, N., Hammami, M., Grati-Kamoun, N., & Artaud, J. (2015). Authentication of Tunisian virgin olive oils by chemometric analysis of fatty acid compositions and NIR spectra. Comparison with Maghrebian and French virgin olive oils. Food chemistry, 173, 122-132.
Lee, D. S., Noh, B. S., Bae, S. Y., & Kim, K. (1998). Characterization of fatty acids composition in vegetable oils by gas chromatography and chemometrics. Analytica Chimica Acta, 358(2), 163-175.
Lozano, J., Santos, J. P., Arroyo, T., Aznar, M., Cabellos, J. M., Gil, M. and Horrillo, M. C. (2007). Correlating e-nose responses to wine sensorial descriptors and gas chromatography-mass spectrometry profiles using partial least squares regression analysis. Sensors and Actuators B 127: 267-276.
Mildner-Szkudlarz, S., Jeleń, H. H., Zawirska-Wojtasiak, R., & Wąsowicz, E. (2003). Application of headspace—solid phase microextraction and multivariate analysis for plant oils differentiation. Food Chemistry, 83(4), 515-522.
Monfreda, M., Gobbi, L., & Grippa, A. (2012). Blends of olive oil and sunflower oil: Characterisation and olive oil quantification using fatty acid composition and chemometric tools. Food chemistry, 134(4), 2283-2290.
Nowdwhi, M., Farmani, J., Bagheri, R. (2018). Study of the correlation of sensory attributes and some physicochemical properties of extra-virgin olive oil. Journal of Food Science and Technology, 72 (14), 67-78.
Piravi-Vanak, Z., Ghasemi, J. B., Ghavami, M., Ezzatpanah, H., & Zolfonoun, E. (2012). The influence of growing region on fatty acids and sterol composition of Iranian olive oils by unsupervised clustering methods. Journal of the American Oil Chemists' Society, 89(3), 371-378.
Popescu, R., Costinel, D., Dinca, O. R., Marinescu, A., Stefanescu, I., & Ionete, R. E. (2015). Discrimination of vegetable oils using NMR spectroscopy and chemometrics. Food Control, 48, 84-90.
Procida, G., Giomo, A., Cichelli, A., & Conte, L. S. (2005). Study of volatile compounds of defective virgin olive oils and sensory evaluation: a chemometric approach. Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(13), 2175-2183.
Reddy, K. V. K., & Naidu, K. A. (2016). Oleic acid, hydroxytyrosol and n–3 fatty acids collectivelymodulate colitis through reduction of oxidative stress and IL–8 synthesis; in vitro and in vivo studies. International Immunopharmacology. 35: 29–42.
Shavakhi, F., Boo, H.C., Osman, A. and Ghazali, H.M. (2011). Application of zNose for classification of enzymatically-macerated and steamed pumpkin using principal component analysis. International Food Research Journal, 18(1).
Shavakhi, F., Moradi, P., & Azimi, M. (2019). Evaluation of the and fatty acids composition and quality of olive oil produced in different provinces of Iran. DOI: 10.22092/fooder.2019.125466.1204.
Shaw, A. D., di Camillo, A., Vlahov, G., Jones, A., Bianchi, G., Rowland, J., & Kell, D. B. (1997). Discrimination of the variety and region of origin of extra virgin olive oils using 13C NMR and multivariate calibration with variable reduction. Analytica Chimica Acta, 348(1-3), 357-374.
Tsimidou, M., & Karakostas, K. (1993). Geographical classification of Greek virgin olive oil by non‐parametric multivariate evaluation of fatty acid composition. Journal of the Science of Food and Agriculture, 62(3), 253-257.
Wani, T.A., Masoodi, F.A., Gani, A., Baba, W.N., Rahmanian, N., Wani, I.A. and Ahmad, M., (2018). Olive oil and its principal bioactive compound: Hydroxytyrosol–A review of the recent literature. Trends in Food Science & Technology.