ساخت و ارزیابی فنی پیاز کار تمام خودکار زعفران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش ، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

2 استادیار پژوهش ، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

10.22059/ijbse.2020.264261.665087

چکیده

کاشت پیاز زعفران در ایران همانند سایر نقاط جهان به طریق سنتی و با دست انجام می­گیرد. این روش کاشت موجب صرف وقت و نیروی کار زیاد می­شود. در این پژوهش یک دستگاه پیازکار هفت ردیفه با قابلیت کاشت 5 تا 10 تن پیاز در هکتار و فاصله ردیف­های 30-25 سانتی‌متر طراحی و ساخته شد. این دستگاه دارای موزع استوانه­ای جریان پیوسته درکف مخزن بوده و توسط 7 مجرای خروجی، پیازها را به سمت شیار بازکن­های دستگاه هدایت می­کرد. به منظور ارزیابی دستگاه ساخته شده، تاثیر سرعت پیشروی در سه سطح (4، 5 و 6 کیلومتر بر ساعت) و تراکم کاشت در سه سطح (5، 6 و 7 تن در هکتار) بر ظرفیت مزرعه­ای، درصد شکستکی پیازها، شاخص­های نکاشت و کاشت چندتایی، یکنواختی توزیع پیاز حول فاصله تنظیم شده و یکنواختی توزیع پیاز حول میانگین فاصله های در قالب طرح آماری بلوک­های کاملا تصادفی، به صورت آزمایش فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، دقت پیازکار در یکنواختی توزیع پیازها حول میانگین فاصله­های اندازه­گیری شده و حول فاصله تنظیمی به ترتیب 90 و 82 درصد در سرعت پیشروی 5 کیلومتر بر ساعت بدست آمد. ظرفیت مزرعه­ای اسمی و موثر نیز به ترتیب 1 و 66/0 هکتار در ساعت محاسبه شد. همجنین مشخص گردید که با افزایش تراکم کاشت، شاخص نکاشت از 10/0 به 08/0 کاهش و شاخص کاشت چند تایی از 12/0 به 25/0 افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Performance Evaluation of an Automatic Saffron Corm Planter

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Saeidirad 1
  • Saeed Zarifneshat 2
1 Associate Professor, Agricultural Engineering Research Department, Khorasan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Agricultural Engineering Research Department, Khorasan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Saffron corms are planted in Iran in the same way as in other parts of the world in a manual way. The manual planting of corms makes it time consuming and labor-intensive. In this research, a seven-row planter machine with row spacing of 25-30 cm was designed and developed. This machine is capable to plant 5 to 10 tons of saffron corms per hectare. This planter has continuous flow cylindrical feeder on the bottom of the corms container that guided the corms to the furrowers by seven outlets. In order to evaluation of saffron corm planter, the effects of planting speed at three levels (4, 5 and 6 km/h) and plant density at three levels (5, 6 and 7 tons per hectare) on performance, percentage of injury’s corms, none-planting and multiple-planting indices, distribution uniformity of corms around the set distance and around the mean of the obtained distances were investigated. Statistical analysis was done on randomized complete block design applying the analysis of variance (ANOVA). The results showed that the percent of corms distribution uniformity around the set distance and around the mean of the obtained distances was 90% and 82% at a speed of 5 km/h, respectively. The nominal and effective performance was calculated as 1 and 0.66 ha / h, respectively. It was also found that with increasing planting density, the none-planting and multiple-planting indices increased from 0.1 to 0.075 and from 0.12 to 0.25, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanization
  • Saffron corm
  • planting
  • Corm planter
Anon. (2016). Agricultural Statistical Bulletin. Ministry of Jihad-Agriculture. Province of Khorasan Razavi. (In Farsi)
Bakhtiari Knari F.. Saeidirad M.H.. Garazhian H.. Sharayei P. & Arianfar A. (2013). Investigation and comparison some physical properties of saffron corms.  Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology. 2. 69-81. (In Farsi)
Brooks D. & Church B. (1987).  Drill performance assessment:  a changed approach. British Sugar Beet Review. 55(4). 50–51.
Diaz-Marta A. & Luis G. (2003). Saffron in Europe (white book). University of Castilla La Mancha (UCLM).
Haidari A.. Sayedan S.M. & Bakhtiari M.R. (2013). Technical and economical comparison of manual and mechanized garlic planting.  The 8th National Congress on Agricultural Machinery and Mechanization, Mashhad, Iran. (In Farsi)
 Nare B.. Shrivastava A.K.. Nail R.K. & Prakash A.(2014). Design, Development and Evaluation of Self Propelled Garlic (Allium Sativum L.) Clove Planter. Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America (AMA). 45(2). 74-79. 
Niu K.. Fang X.F.. Liu Y.C.. Lu C.X. & Yuan Y.W. (2017). Optimized design and performance evaluation of an electric cup-chain potato metering device. International Journal of Agricultural and Biological Engineering. 10(2). 36-43. 
Saeidirad M.H. & Akram A. (2006). Design and development of two-row saffron bulb planter. Agricultural Mechanization in Asia and Latin America (AMA).37(2). 48-50.
Saeidirad M.H.. Zarifneshat S.. Mahdinia A.. Nazarzadeh S.. Mazhari M.. Mostafavand H. & Mehrabi E. (2014). Investigation on mechanization development possibility and providing the most optimum method to saffron harvesting mechanization. Final report No. 44678. Agricultural Engineering Research Institute. (In Farsi)
Senapati P. C.. Mohapatra P.K. & Dikshit U.N. (1992). Field evaluation of seeding devices for finger- millet. Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America (AMA). 23(3): 21-28.