طراحی، ساخت و آزمون دستگاه بافت سنج تلفیقی صوتی-ارتعاشی میوه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از روش‌های غیرمخرب تعیین کیفیت بافت و سفتی میوه‌هایی مانند سیب، گلابی، هلو و محصولات جالیزی مانند هندوانه، خربزه و طالبی، استفاده از روش تحلیل پاسخ صوتی می‌باشد. در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت غیرمخرب میوه سیب بر اساس سفتی، دستگاهی قابل حمل طراحی و ساخته شد که دارای یک آونگ برای اعمال ضربه قابل کنترل با رایانه به نمونه مورد آزمون می باشد. در هنگام وارد کردن ضربه دو حسگر صوتی و ارتعاشی همزمان سیگنال های ضربه را دریافت نموده و پس از انتقال به رایانه، با تبدیل فوریه سریع، بسامد غالب آنها بدست می آید. شاخص سفتی محصول از بسامد غالب و وزن میوه محاسبه می شود. بسامدهای غالب و شاخص‌های سفتی بدست آمده از این دستگاه برای میوه سیب با سفتی پانچ و ضریب کشسانی بدست آمده با روش مخرب به ترتیب بیش از %92 و %93 همبستگی داشته و در سطح یک درصد معنی‌دار می‌باشد. نتایج  پژوهش نشان میدهد که سیگنال‌های ارتعاشی برای تخمین ضریب کشسانی (دقت بیش از %96) و سیگنال‌های صوتی برای تخمین سفتی بافت (دقت بیش از %95) نتایج بهتری حاصل می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Fabrication and Test of Integrated Acoustic-Vibration Fruit Texture Analyzer

نویسندگان [English]

  • Zahed Fathizadeh 1
  • Mohammad Aboonajmi 2
  • Seyed Reza Hasanbeygi 3
1 PhD Student in Biosystems Engineering, Department of Agrotechnology, Abouraihan Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Agrotechnology, Abouraihan Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Agrotechnology, Abouraihan Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

    Using the  acoustic response analysis is one of the non-destructive methods to determine the texture quality and firmness of fruits such as apples, pears, peaches and other crops such as watermelon, melon and cantaloupe. In this study, a portable device designed and fabricated which has a pendulum to apply the computer-controlled impact to the sample, to investigate the non-destructive quality of apple fruit based on firmness. When pendulum hits the sample, both the acoustic and vibration sensors simultaneously receive the impact signals and after transferring to the computer, the fast Fourier transform will calculate their dominant frequency. The sample firmness index is calculated from the dominant frequency and weight. The dominant frequencies and firmness indices obtained by this device for apple fruit were correlated more than 92% and 93% with puncture firmness and elasticity module respectively, and were significant at 1% level. Experimental results showed that the vibration signals have better results for estimation of elasticity modulus (more than 96 % accuracy) and acoustic signals to estimate the firmness (accuracy of more than 95 %).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acoustic firmness test
  • Non-destructive test
  • Apple storage
Abbott, J., Affeldt, H. A., Liljedahl, L. A. (1992). Firmness measurement of stored Delicious’ apples by sensory methods, Magness-Taylor, and sonic transmission. Journal of the American Society for Horticultural Science, 117(4), 590–595. Retrieved from http://journal.ashspublications.org/content/117/4/590.short
Abbott, Judith A., Massie, D. R. (1998). Nondestructive Sonic Measurement of Kiwifruit Firmness. Journal of the American Society for Horticultural Science. https://doi.org/10.1080/01140671.1996.9513947
Abbott, Judith A. (1994). Firmness Measurement of Freshly Harvested ‘ Delicious ’ Apples by Sensory Methods , Sonic Transmission , Magness-Taylor , and Compression. Journal of the American Society for Horticultural Science, 119(3), 510–515.
Aboonajmi, M., Jahangiri, M., Hassan-Beygi, S. R. (2015). A Review on Application of Acoustic Analysis in Quality Evaluation of Agro-food Products. Journal of Food Processing and Preservation, 39(6), 3175–3188. https://doi.org/10.1111/jfpp.12444
Ahmadkhani, S., Mahmoudi, A., Mollazade, K., Ghaffari, H. (2015). Prediction of firmness in peach fruit by means of laser light backscattering imaging system. Iranian Journal of Biosystem Engineering, 3(46), 229–234.
Armstrong, P., Zapp, H. R., Brown, G. K. (1990). Impulsive excitation of acoustic vibrations in apples for firmness determination. Transactions of the ASAE, 33(August), 1353–1359.
ASAE Standards. Compression test of food materials of convex shape, S368.3 S368.4 DEC2000 American Society of Agricultural Engineering § (2008).
Bayati, M. R., Rajabipour, A., Mobli, H., Eyvani, A., Badii, F. (2013). Storability evaluation of Golab apple with acoustic and penetration methods. Journal of Agricultural Machinery, 6(1), 188–200.
Chen, H. (1993). Analysis of the acoustic impulse resonance of apples for nondestructive estimation of fruit quality. Dissertationes de Agricultura (Belgium). Retrieved from http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=BE9400257
Chen, H., De Baerdemaeker, J., Vervaeke, F. (1992). Acoustic impulse response of apples for monitoring texture changes after harvest. In Proc. Int. Conf. Agr. Eng.
Chen, L., Opara, U. L. (2013). Texture measurement approaches in fresh and processed foods - A review. Food Research International, 51(2), 823–835. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2013.01.046
Cooke, J. R. (1972). An Interpretation of the Resonant Behavior of Intact Fruits and Vegetables. Transactions of the ASAE, 15(6), 1075–1080. https://doi.org/10.13031/2013.38074
Duprat, F., Grotte, M., Pietri, E., Loonis, D. (1997). The acoustic impulse response method for measuring the overall firmness of fruit. Journal of Agricultural and Engineering Research, 66(4), 251–259. https://doi.org/10.1006/jaer.1996.0143
Fathizadeh, Z., Aboonajmi, M., Hassan Beygi, S. R. (2020). Nondestructive firmness prediction of apple fruit using acoustic vibration response. Scientia Horticulturae, 262(November 2019), 109073. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.109073
Haiati, A., Raofat, M. H., Kamgar, S., Jahani, F. (2018). Feasability of using electrical capacitance for determining the fruit ripeness of apple. iranian journal of biosystem engineering, 49(2), 195–203. https://doi.org/10.22059/ijbse.2018.218246.664861
Hassan-Beygi, S. R., S. M. Ghaebi, and A. Arabhosseini. 2009. Some physico-mechanical properties of apricot fruit, pit and kernel of Ordubad variety. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal, Vol XI, Manuscript 1459.
Huarng, L., Chen, P., Upadhyaya, S. (1993). Determination of Acoustic Vibration Modes in Apples. Transactions of the ASAE, 36(5), 1423. https://doi.org/https://doi.org/10.13031/2013.28481
Janati, S., Heidari, M. (2018). Analysis of the the impact response of pomegranate fruit to determine its maturity stage. Innovative Food Technologies. https://doi.org/10.22104/jift.2018.2712.1646
Karimi, R., Aboonajmi, M. (2019). Nondestructive investigating firmness of tuber agricultural products during storage using sound and compression tests. Iranian Journal of Manufacturinf Engineering, 6(7), 52–60.
Khoshnam, F, Bidgoly Hassan Beygi, S. ., Namjoo, M., Doroozi, M. (2015). The effect of acoustic system variables on sound signals of Melon varieties. Journal of Agricultural Machinery,7(1),126-139
Khoshnam, F, Mobli, H., Hassan-Beygi, S. R., Rajabipour, A., Rafiee, S., Eyvani, A. (2012). Melon Ripeness Detection using Non-Destructive Acoustic Impulse Response. Journal of Agricultural Engineering Research, 13(3), 89–102.
Khoshnam, Farhad, Namjoo, M., Golbakhshi, H. (2015). Acoustic Testing for Melon Fruit Ripeness Evaluation during Diff erent Stages of Ripening. Agriculturae Conspectus Scientifi Cus, 80(4), 197–204.
 
Lashgari, M., Maleki, A., Amiriparian, J. (2017). Application of acoustic impulse response in discrimination of apple storage time using neural network. International Food Research Journal, 24(3), 1075–1080.
Liu, M., Wumao, D., Lin, H. (2009). The study of non-destructive measurement apple’s firmness and soluble solid content using multispectral imaging. IFIP International Federation for Information Processing, 294, 1077–1086. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0211-5-34
Massah, J., Hajiheydari, F., Derafshi, M. H. (2017). Application of Electrical Resistance in Nondestructive Postharvest Quality Evaluation of Apple Fruit. J. Agr. Sci. Tech, 19, 1031–1039.
Minaei, S., Jamshidi, B., Arefi, A. (2015). Non-destructiveprediction of apple firmness duringstoragebased ondynamicspecklepatterns.
Muramatsu, N., Sakurai, N., Yamamoto, R., Nevins, D. J. (1996a). Nondestructive acoustic measurement of firmness for nectarines, apricots, plums, and tomatoes. HortScience, 31(7), 1199–1202.
Muramatsu, N., Sakurai, N., Yamamoto, R., Nevins, D. J. (1996b). Nondestructive acoustic measurement of firmness for nectarines, apricots, plums, and tomatoes. HortScience, 31(7), 1199–1202.
Saadtinia, M., Emadi, B., Sadrnia, H. (2014). Evaluation of watermelon ripening using sound analysis of impacts. Journal of Agricultural Machinery, 4(2), 296–304.
Schotte, S., De Belie, N., De Baerdemaeker, J. (1999). Acoustic impulse-response technique for evaluation and modelling of firmness of tomato fruit. Postharvest Biology and Technology, 17(2), 105–115. https://doi.org/10.1016/S0925-5214(99)00041-1