بررسی وضعیت برخی شاخص‌های مکانیزاسیون در محصولات زراعی راهبردی با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی وضعیت برخی شاخص‌های مکانیزاسیون، در این پژوهش چهار محصول گندم، جو، برنج و ذرت علوفه‌ای در شهرستان اهواز با دو شاخص کمی (درجه و ظرفیت مکانیزاسیون) و کیفی (مطلوبیت درآمد و نیروی کار) مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های مورد استفاده به‌وسیله پرسشنامه و مصاحبه، همچنین آمار و اطلاعات ثبت شده، جمع‌آوری شد. چهار پارامتر در چهار محصول محاسبه و برآورد شد و در نهایت با استفاده از منطق فازی نتایج جمع‌بندی و ارائه گشت. نتایج نشان داد، میانگین درجه مکانیزاسیون عملیات‌های مختلف (درجه مکانیزاسیون کل) مربوط به محصولات گندم، جو، برنج و ذرت علوفه‌ای در منطقه مورد مطالعه به‌ترتیب برابر است با 93، 5/92، 5/73 و 95 درصد و ظرفیت مکانیزاسیون به همین ترتیب برابر است با 22/988، 72/944، 6/806 و 9/1136 اسب بخار ساعت بر هکتار، نتایج برای مطلوبیت درآمد به ترتیب 62، 43، 57 و 54 درصد و برای مطلوبیت نیروی کار 73، 69، 59 و 47 درصد محاسبه شد. خروجی فازی‌زدایی شده نهایی که از جمع‌بندی چهار شاخص با استفاده از منطق فازی به دست آمد نشان داد، در بین محصولات مورد بررسی گندم با 3/52 درصد، بیش‌ترین مقدار و پس از آن برنج با 6/46 درصد، جو با 2/42 درصد و ذرت علوفه‌ای با 3/40 درصد کم‌ترین مقدار را داشتند. به طور کلی با توجه به نتایج خروجی نهایی مربوط به جمع‌بندی شاخص‌های مورد بررسی، چهار محصول مورد مطالعه در شهرستان اهواز تقریباً در وضعیت میانه‌ای قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Some Mechanization Indicators in Strategic Crops using Fuzzy Logic (Case Study: Ahvaz City)

نویسندگان [English]

  • shahla hardani 1
  • Hassan Ghasemi Mobtaker 2
  • Majid Khanali 3
1 Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran,karaj
2 1Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
3 Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the mechanization development status, in this study, four wheat, barley, rice and forage maize crops in Ahvaz city were evaluated with two quantitative (degree and capacity of mechanization) and qualitative (income and labor desirability) indices. The data were collected through questionnaires and interviews, also statistics and recorded information. Four parameters were calculated and estimated in four products and finally the results were summarized and presented using fuzzy logic. The results showed that the average degree of mechanization of different operations (total mechanization degree) for wheat, barley, rice and forage maize products in the study area was 93, 92.5, 73.5 and 95%, respectively. The mechanization capacity in this order was 988/22, 944/72, 806/6 and 1136/936 hp.h/ha, the results were calculated as 62, 43, 57 and 54% for income desirability and 73, 69, 59 and 47% for labor desirability, respectively. The final de-fuzzy output obtained from the summation of four indicators using fuzzy logic showed that among the studied crops, wheat with 52.3% had the highest amount, followed by rice with 46.6%, barley with 42.2% and forage maize with 40.3% had the lowest amount.  In general, according to the results of the index defined for the study of mechanization development, the study area is almost in a moderate position in the four products under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degree of mechanization
  • mechanization capacity
  • mechanization development index
  • Fuzzy logic
Abasi, K., Almasi, M., Baraghi, A., Minaei, S., (2014). Estimation of performance model of products based on level index of agricultural mechanization in Iran. Journal of Agricultural Machinery, 4 (2): 344-351 (In Farsi).      
Almasi, M., Kiani, Sh., Lovimi, N., (2008). Fundamentals of Agricultural Mechanization. Third edition, Hazrat Masoumeh Publications (In Farsi).  
Amjadi, A., Chizari, H., (2006). The Status of Agricultural Mechanization in Iran. Journal of Agricultural Economics     and Development, 14 (55): 155-182 (In Farsi).
Anandajayasekeram, P., William, A.M., Oehmke, J.F., (1997). Impact of Assessment of African Agricultural Technology Development and Transfer, Department of Agricultural Economics, Michigan State University.
Bigdeli, A., Zarra Nezhad, M., Asodar, M.A., (2006). A Local Comparison of Study of the Level of Agricultural Mechanization in Hamadan using Fuzzy Approach. Journal of Economic Reviews, 3(4):23-51 (In Farsi)       
Dahghanikar, A., Ghameri, B., (2016). Evaluation and determination of mechanization level of wheat cultivation in Khorramabad city. 10th National Congress of Biosystems and Mechanical Engineering of Iran, Mashhad, Iran.
Ezzati, M. (2018a).  Investigating the Role of Agricultural Machines in Promoting Mechanization and Sustainable Development, First National Conference on Sustainable Development in Environmental Science and Agriculture, Tehran, International Center for Sustainable Development, Islamic World Conferences and Seminars (In Farsi).
Ezzati, M. (2018b). Investigating the Role of Agricultural Machinery in Promoting Mechanization and Sustainable Development, 9th National Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources, Tehran, Mehr Arvand Higher Education Institute (In Farsi). 
Fathi, R.  (2015). Investigating the Current Situation and Providing Appropriate Solutions for Agricultural Mechanization in Abdanan City. Master thesis. Ilam University (In Farsi).
Hardani, Sh., (2018). Analysis of sugarcane production system sustainability using fuzzy logic in Imam Khomeini Agro-industry. M.Sc. Thesis, Shahid Chamran University of Ahwaz (In Farsi).
Houshyar, E., Smith, P., Mahmoodi-Eshkaftaki, M., Azadi, H., (2017). Sustainability of wheat production in Southwest Iran: A fuzzy-GIS based evaluation by ANFIS. SOIL & CROP SCIENCES.  Cogent Food & Agriculture, 3: 1-18 (In Farsi).
Jaferisogh, A., Shahbazi, H., (2015). A Review of Fuzzy Inference Algorithms. Fourth National Conference on New Ideas in the Electricity Industry, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) (In Farsi).
Kaab, A., Sharifi, M., and Mobli, H., (2019). Analysis and optimization of energy consumption and greenhouse gas emissions in sugarcane production using data envelopment analysis. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50:19–30 (In Farsi)
Kaya, T., Kahraman, C., (2010). Multicriteria renewable energy planning using an integrated fuzzy VIKOR & AHP methodology: The case of Istanbul. Journal of Energy, 35 (6): 2517-2527.
Kengpol A., Rontlaong, P., Tuominen, M., (2013). A Decision Support System for Selection of Solar Power Plant Locations by Applying Fuzzy AHP and TOPSIS: An Empirical Study. Journal of Software Engineering and Applications, 6 (09): 470-481.
Khoshbin, Sh., Rasooli Sharabiani, V., Fazel Dolat Abad, M., Keyhani Nasab., F.(2017). Determination and evaluation of mechanization degree in Parsabad County. 5th National and 1st international conference on organic vs. conventional Agriculture, Ardebil (In Farsi).
Lee, S.K., Mogi, G.,  Hui, K.S., (2013). A fuzzy analytic hierarchy process (AHP)/data envelopment analysis (DEA) hybrid model for efficiently allocating energy R&D resources: In the case of energy technologies against high oil prices. Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews, 21 (3): 347-355.
Lovimi, N. (1998). Investigating the Status of Mechanization and Providing Its Appropriate Solutions in North Ahvaz, M.Sc. Thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz (In Farsi).
Mangafi Dastjerdi, M., Bakhoda, H., Ghahedrijani, M. (2016). Investigation and Determination of Factors Influencing Crop Selection (Case Study: Savojbolagh and Karaj). Agricultural Mechanization Journal. 3 (2):9-22 (In Farsi). 
Mazaheri, M., 2007. Investigating the Current Status and Providing Appropriate Solutions for the Development of Agricultural Mechanization in Bahar City. 4th National Congress of Agricultural Machinery Engineering, Tabriz University (In Farsi).
 Mohajerdost, V., Akram, A., Mashouri Azar, M. (2008). Estimation of Agricultural Mechanization Capacity in Maragheh City. Fifth National Congress of Agricultural Machinery and Mechanization, Mashhad, Iranian Association of Agricultural Machinery and Mechanization, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (In Farsi).
Moradi, N., (2018). Evaluation and strategic analysis of mechanization development of crops in Ahvaz county using SWOT matrix. M.Sc. Thesis. Shahid Chamran University of Ahwaz (In Farsi).
Ministry Of Agriculture –Jahad of Iran,(2018).Annual agricultural statistics. www.maj.ir (in persian)
Phillis, Y.A., Andriantiatsaholiniaina, L.A., (2001). Sustainability: an ill-defined concept and its assessment using fuzzy logic. Journal of Ecological Economics, 37 (3): 435-456
Saeidirad, M., Parhizgar, S. (2011). Study of Mechanization Indicators in Khorasan-e-Razavi Khorasan Provincial Agriculture and Providing Appropriate Solutions. Journal of Agricultural Machinery,1 (1): 1-6(In Farsi).
Safari, M., Grami, K., Sharif Nasab, H. (2012). Investigation of Energy-Related Mechanization Indicators for Tillage in Ten Provinces of Iran, Second International Conference on New Approaches to Energy Conservation, Tehran.
  Sami, M., Shiekhdavoodi, M.J., Pazhohanniya, M., Pazhohanniya, F., (2014). Environmental comprehensive assessment of agricultural systems at the farm level using fuzzy logic: A case study in cane farms in Iran. Environ. Model. Softw, 58, 95–108.
Sheikhi, F, (2012). Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process for Selecting the Native and Non-Native Music Portfolio in Reducing of Stress. Advances in Natural and Applied Sciences, 6 (2): 100-109.
Tajaldin Khuzani, H., Almasi, M., Bakhoda, H., (2015). Developing a Strategy for Promoting the Role of Agricultural Mechanization in Wheat Self-Sufficiency by SWOT Matrix Method. International Conference on Agriculture, Environment and Tourism, Tabriz (In Farsi).
Vafaei, N., (2012). Fuzzy Estimation of Parameters in Statistical Models. Master's Thesis. Tabriz University (In Farsi).
Vahedi, E., Younessy Elmuti, M. And Sharifi Malvajardi, A. (2018). Examining the status and determination of rice mechanization indices (Case study of Mazandaran province). Journal of Agricultural Systems and Mechanization Research. 19 (70): 25-40(In Farsi). 
Yousefi, Z and Askari bazayeh, F. (2019). "Agricultural Industry Intelligence and Its Implications in China." Agricultural Information Science and Technology 1.2: 29-43(In Farsi).