تاثیر پیش‌فر‌آوری ویناس و ماده‌تلقیح در تولید بیوهیدروژن و ظرفیت تولید فرآورده‌های آن در خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیتم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و بیوسیستم، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی

4 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

5 دانشکده مهندسی شیمی و بیوشیمی، دانشگاه صنعتی دانمارک

چکیده

ویناس، فاضلاب کارخانه­های الکل­سازی، پسماندی بسیار آلوده­کننده است. حجم زیاد ویناس و بوی نامطبوع آن، در کنار خاصیت اسیدی و بار آلودگی زیاد، آن را به یکی از مهمترین چالش­های زیست محیطی استان خوزستان بدل کرده است. کاربرد تخمیر تاریک جهت تیمار این فاضلاب، یکی از ارزان­ترین روش­های سازگار با محیط­زیست مدیریت این پسماند است. هیدروژن سوختی پاک است و در صورت تولید به روش­ بیولوژیکی، یک حامل انرژی تجدید پذیر تلقی می­گردد. در مطالعه حاضر، تولید ناپیوستة بیوهیدروژن از ویناس به روش تخمیر تاریک بررسی شده است. همچنین اثر پیش­تیمار ماده تلقیحی (لجن هضم شده) و پیش­تیمار ماده اولیه (ویناس) بر عملکرد تولید هیدروژن بررسی شد. نتایج نشان داد کاربرد کلروفرم به­عنوان پیش­تیمار ماده تلقیح با عملکرد ۶/۳ ± ۸/۴۷ نرمال میلی­لیتر/گرم جامدات فرار اولیه تاثیر بسیار معنی­داری بر افزایش عملکرد هیدروژن داشته است. همچنین کاربرد سدیم هیدروکسید تاثیر معنی داری بر هیدرولیز قند ویناس داشته و با عملکرد 1/۰ ± ۵/۹۹ نرمال میلی­لیتر/گرم جامدات فرار اولیه، بازده تولید هیدروژن را تا ۱۰۰ درصد افزود. در تمام تیمارها اسید استیک و اسید بوتیریک به­عنوان اسیدهای آلی عمده موجود در مایه نهایی تخمیر شناسایی شدند. در نهایت با توجه به نتایج آزمایشگاهی و نیز اطلاعات میدانی موجود، پتانسیل تولید بیوهیدروژن، اسید استیک و اسید بوتیریک از ویناس تولید شده در استان خوزستان در سال ۱۳۹۹ به­ترتیب به­میزان ۰۰۳/۰، ۱۵۳/۰ و ۱۳۲/۰کیلومتر مکعب محاسبه شد. نتایج نشان داد تولید بیوهیدروژن از ویناس به­روش تخمیر تاریک، با توجه به پتانسیل بالای تولید این گاز از ویناس، روشی بسیار کارآمد به­حساب می­آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pre-treating vinasse and inoculum on bio-hydrogen production and production capacity of its co-products in Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Samin Baladi 1
  • Yaghoob Mansoori 2
  • Nima Nasirian 3
  • Hossein Motamedi 4
  • Irini Angelidaki 5
1 Department of Biosystem engineering Faculty of Agriculture, Shahid Chamran university of Ahvaz
2 Department of Biosystem engineering, Faculty of agriculture, Shahid Chamran university of Ahvaz
3 Department of Agricultural Mechanization and Biosystems Engineering, Shushtar Branch, Islamic Azad University
4 Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz
5 Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical university of Denmark
چکیده [English]

Abstract: Vinasse, the effluent of alcohol distilleries, is a highly polluting waste. The high volume of vinasse and its unpleasant odor, along with its acidic properties and high pollution load, has made it one of the most important environmental challenges in Khuzestan. The use of dark fermentation to treat this wastewater is one of the cheapest and most environmentally friendly methods. Hydrogen is a clean fuel and considered as a carrier of renewable energy, if produced biologically. In the present study, the batch production of bio-hydrogen from vinasse by dark fermentation was studied. The effect of inoculum pretreatment (anaerobic digested sludge) and substrate pretreatment (vinasse) on hydrogen production yield were also investigated. The results showed that the use of chloroform as an inoculum pretreatment had increased hydrogen yield very significantly which lead to a yield of 47.8 ± 3.6 Nml/g of initial volatile solids (VS). Also, sodium hydroxide application had a significant effect on vinasse sugars hydrolysis, and the hydrogen production efficiency was increased up to 100 percent by 99.5 ± 0.1 Nml/ g of initial VS. In all treatments, acetic acid and butyric acid were identified as the dominant organic acids in the final fermentation broth. Finally, according to laboratory results and available field information, the production potential of bio-hydrogen, acetic and butyric acid from. vinasse produced in Khouzestan in 2021 was calculated to be 0.003, 0.153 and 0.132 km3, respectively. The results showed that the production of bio-hydrogen from vinasse by dark fermentation is a very efficient method due to the high potential of this gas production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vinasse
  • Dark fermentation
  • Pre-treatment
  • Anaerobic sludge
  • Bio-hydrogen
Ministry of Jihad Agriculture. (2019). Agricultural Statistics from 2018 to 2019,Volume One: Crops. p.68.(In Farsi)
Antonopoulou, G., Dimitrellos, G., Beobide, A. S., Vayenas, D., & Lyberatos, G. (2015). Chemical pretreatment of sunflower straw biomass: The effect on chemical composition and structural changes. Journal of Waste and Biomass Valorization, 6(5), 733-746.
Baeyens, J., Zhang, H., Nie, J., Appels, L., Dewil, R., Ansart, R., & Deng, Y. (2020). Reviewing the potential of bio-hydrogen production by fermentation. Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews, 131, 11-23.
Banu, J. R., Kavitha, S., Kannah, R. Y., Bhosale, R. R., & Kumar, G. (2020). Industrial wastewater to biohydrogen: Possibilities towards successful biorefinery route. Journal of Bioresource Technology, 298, 122378.
Bernal, A. P., Dos Santos, I. F. S., Silva, A. P. M., Barros, R. M., & Ribeiro, E. M. (2017). Vinasse biogas for energy generation in Brazil: An assessment of economic feasibility, energy potential and avoided CO2 emissions. Journal of Cleaner Production, 151, 271-260.
Boboescu, I. Z., Gherman, V. D., Mirel, I., Pap, B., Tengölics, R., Rákhely, G., Kovács, K. L., Kondorosi, É., & Maróti, G. (2014). Simultaneous biohydrogen production and wastewater treatment based on the selective enrichment of the fermentation ecosystem. International Iournal of Hydrogen Energy, 39(3), 1502-1510.
Bundhoo, M. Z., Mohee, R., & Hassan, M. A. (2015). Effects of pre-treatment technologies on dark fermentative biohydrogen production: A review. Journal of Environmental Management, 157, 20-48.
Bundhoo, Z. M. (2019). Potential of bio-hydrogen production from dark fermentation of crop residues: A review. International Journal of Hydrogen Energy, 44(32), 17362-17364.
Carrillo-Reyes, J., Buitrón, G., Moreno-Andrade, I., Tapia-Rodríguez, A. C., Palomo-Briones, R., Razo-Flores, E., Aguilar-Juárez, O., Arreola-Vargas, J., Bernet, N., & Braga, A. F. M. (2020). Standardized protocol for determination of biohydrogen potential. Methods X, 7, 100754.
Chaganti, S.R., Lalman, J.A., & Heath, D.D.(2012). 16 S rRNA gene based analysis of the microbial diversity and hydrogen production in three mixed anaerobic cultures. International Journal of Hydrogen Energy, 37(11), 9002-9017.
Chang, S., Li, J. Z., & Liu, F. (2011). Evaluation of different pretreatment methods for preparing hydrogen-producing seed inocula from waste activated sludge. Journal of Renewable Energy, 36(5), 1517-1522.
Da Silva, A. N., Macêdo, W. V., Sakamoto, I. K., Pereyra, D. d. L. A. D., Mendes, C. O., Maintinguer, S. I., Caffaro Filho, R. A., Damianovic, M. H. Z., Varesche, M. B. A., & De Amorim, E. L. C. (2019). Biohydrogen production from dairy industry wastewater in an anaerobic fluidized-bed reactor. Journal of Biomass and Bioenergy, 120, 257-264.
Federation, W. E. & Association, A. (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association (APHA). Washington, DC, USA.
Food and Agriculture Organization. (2019). FAOSTAT statistical database. Retrived July 6, 2021, from https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL.
Fu, S. F., Xu, X. H., Dai, M., Yuan, X. Z., & Guo, R. B. (2017). Hydrogen and methane production from vinasse using two-stage anaerobic digestion. Journal of Process Safety and Environmental Protection, 107, 81-86.
Gadhe, A., Sonawane, S. S., & Varma, M. N. (2014). Kinetic analysis of biohydrogen production from complex dairy wastewater under optimized condition. International Journal of Hydrogen Energy, 39(3), 13006-13014.
García-Depraect, O., Rene, E. R., Diaz-Cruces, V. F., & León-Becerril, E. (2019). Effect of process parameters on enhanced biohydrogen production from tequila vinasse via the lactate-acetate pathway. Journal of Bioresource Technology, 273, 618-626.
Guo, W. Q., Ren, N. Q., Wang, X. J., Xiang, W. S., Meng, Z. H., Ding, J., Qu, Y. Y., & Zhang, L. S. (2008). Biohydrogen production from ethanol-type fermentation of molasses in an expanded granular sludge bed (EGSB) reactor. International Journal of Hydrogen Energy, 33(19), 4981-4988.
Hoarau, J., Caro, Y., Grondin, I., & Petit, T. (2018). Sugarcane vinasse processing: Toward a status shift from waste to valuable resource. A review. Journal of Water Process Engineering, 24, 11-25.
Hu, B. & Chen, S. (2007). Pretreatment of methanogenic granules for immobilized hydrogen fermentation. International Journal of Hydrogen Energy, 32(15), 3266-3273.
Hwang, M.H., Jang, N.J., Hyun, S.H., & Kim, I.S. (2004). Anaerobic bio-hydrogen production from ethanol fermentation: the role of pH. Journal of Biotechnology, 111(3), 297-309.
Janke, L., Leite, A.F., Batista, K., Silva, W., Nikolausz, M., Nelles, M., & Stinner, W. (2016). Enhancing biogas production from vinasse in sugarcane biorefineries: effects of urea and trace elements supplementation on process performance and stability. Journal of Bioresource Technology, 217, 10-20.
Júnior, A. D. N. F., Etchebehere, C., & Zaiat, M. (2015). Mesophilic hydrogen production in acidogenic packed-bed reactors (APBR) using raw sugarcane vinasse as substrate: Influence of support materials. Journal of Anaerobe, 34, 94-105.
Luo, G., Karakashev, D., Xie, L., Zhou, Q., & Angelidaki, I. (2011). Long‐term effect of inoculum pretreatment on fermentative hydrogen production by repeated batch cultivations: Homoacetogenesis and methanogenesis as competitors to hydrogen production. Journal of Biotechnology and Bioengineering, 108(8), 1816-1827.
Luo, G., Xie, L., Zou, Z., Wang, W., & Zhou, Q. (2010). Evaluation of pretreatment methods on mixed inoculum for both batch and continuous thermophilic biohydrogen production from cassava stillage. Journal of Bioresource Technology, 101 (3), 959-964.
Mishra, P., Thakur, S., Mahapatra, D. M. Ab., Wahid, Z., Liu, H., & Singh, L. (2018). Impacts of nano-metal oxides on hydrogen production in anaerobic digestion of palm oil mill effluent–A novel approach. International Journal of Hydrogen Energy, 43(5), 2666-2676.
Mohammadi, P., Ibrahim, S., Annuar, M. S. M., & Law, S. (2011). Effects of different pretreatment methods on anaerobic mixed microflora for hydrogen production and COD reduction from palm oil mill effluent. Journal of Cleaner Production, 19(14), 1654-1658.
Mohan, S. V. (2009). Harnessing of biohydrogen from wastewater treatment using mixed fermentative consortia: process evaluation towards optimization. International Journal of Hydrogen Energy, 34(17), 7460-7474.
Monlau, F., Barakat, A., Trably, E., Dumas, C., Steyer, J. P., & Carrère, H. (2013). Lignocellulosic materials into biohydrogen and biomethane: impact of structural features and pretreatment. Journal of Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 43(3), 260-322.
Nath, K., Muthukumar, M., Kumar, A., & Das, D. (2008). Kinetics of two-stage fermentation process for the production of hydrogen. International Journal of Hydrogen Energy, 33(4), 1195-1203.
Náthia-Neves, G., De Alencar Neves, T., Berni, M., Dragone, G., Mussatto, S. I., & Forster-Carneiro, T. (2018). Start-up phase of a two-stage anaerobic co-digestion process: hydrogen and methane production from food waste and vinasse from ethanol industry. Journal of Biofuel Research, 5(2), 813-820.
Pereira, I. Z., Dos Santos, I. F. S., Barros, R. M., E Silva,  H. L. d. C., Tiago Filho, G. L., & E Silva, A. P. M. (2020). Vinasse biogas energy and economic analysis in the state of São Paulo, Brazil. Journal of Cleaner Production, 260, 118-121.
Rafieenia, R., Lavagnolo, M. C., & Pivato, A. (2018). Pre-treatment technologies for dark fermentative hydrogen production: current advances and future directions. Journal of Waste Management, 71, 734-748.
Razi alcohol company website. (2021). Comodity detail vinass. Retrieved July 6, 2021, from http://www.ya-razi.com.(In Farsi).
Rego, G. C., Ferreira, T. B., Ramos, L. R., De Menezes, C. A., Soares, L. A., Sakamoto, I. K., Varesche, M. B. A., & Silva, E. L. (2020). Bioconversion of pretreated sugarcane vinasse into hydrogen: new perspectives to solve one of the greatest issues of the sugarcane biorefinery. Journal of Biomass Conversion and Biorefinery, 1-15.
Sánchez, F. E., Fuess, L. T., Cavalcante, G. S., Adorno, M. Â. T., & Zaiat, M. (2021). Value-added soluble metabolite production from sugarcane vinasse within the carboxylate platform: An application of the anaerobic biorefinery beyond biogas production. Journal of Fuel, 286 (1), 119378.
Santos, S. C., Rosa, P. R. F., Sakamoto, I. K., Varesche, M. B. A., & Silva, E. L. (2014b). Organic loading rate impact on biohydrogen production and microbial communities at anaerobic fluidized thermophilic bed reactors treating sugarcane stillage. Journal of Bioresource Technology, 159, 55-63.
Silva Neto, J. V. & Gallo, W. L. (2021). Potential impacts of vinasse biogas replacing fossil oil for power generation, natural gas, and increasing sugarcane energy in Brazil. Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews, 135, 110281.
Singh, L. & Wahid, Z. A. (2015). Methods for enhancing bio-hydrogen production from biological process: A review. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 21, 70-80.
Sivagurunathan, P., Kumar, G., Bakonyi, P., Kim, S. H., Kobayashi, T., Xu, K. Q., Lakner, G., Tóth, G., Nemestóthy, N., & Bélafi-Bakó, K. (2016). A critical review on issues and overcoming strategies for the enhancement of dark fermentative hydrogen production in continuous systems. International Journal of Hydrogen Energy, 41(6), 3820-3836.
Soares, J. F., Confortin, T. C., Todero, I., Mayer, F. D., & Mazutti, M. A. (2020). Dark fermentative biohydrogen production from lignocellulosic biomass: Technological challenges and future prospects. Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews, 117, 109484.
Sridevi, K., Sivaraman, E., & Mullai, P. (2014). Back propagation neural network modelling of biodegradation and fermentative biohydrogen production using distillery wastewater in a hybrid upflow anaerobic sludge blanket reactor. Journal of Bioresource Technology, 165, 233-240.
Sydney, E. B., Larroche, C., Novak, A. C., Nouaille, R., Sarma, S. J., Brar, S. K., Letti, L. A. J., Soccol, V. T., & Soccol, C. R. (2014). Economic process to produce biohydrogen and volatile fatty acids by a mixed culture using vinasse from sugarcane ethanol industry as nutrient source. Journal of Bioresource Technology, 159, 380-386.
Tena, M., Luque, B., Perez, M., & Solera, R. (2020). Enhanced hydrogen production from sewage sludge by cofermentation with wine vinasse. International Journal of Hydrogen Energy, 45(32), 15977-15984.
Tena, M., Perez, M., & Solera, R. (2021). Effect of hydraulic retention time on hydrogen production from sewage sludge and wine vinasse in a thermophilic acidogenic CSTR: A promising approach for hydrogen production within the biorefinery concept. International Journal of Hydrogen Energy, 46(11), 7810-7820.
Trchounian, K., Sawers, R. G., & Trchounian, A. (2017). Improving biohydrogen productivity by microbial dark-and photo-fermentations: Novel data and future approaches. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80, 1201-1216.
Urbaniec, K. & Bakker, R. R. (2015). Biomass residues as raw material for dark hydrogen fermentation–A review. International Journal of Hydrogen Energy, 40(9), 3648-3658.
Usman, T. M., Banu, J. R., Gunasekaran, M., & Kumar, G. (2019). Biohydrogen production from industrial wastewater: An overview. Journal of Bioresource Technology Reports, 7, 100287.
Viana, M., Dams, R., Pinheiro, B., Leitão, R., Santaella, S., & Dos Santos, A. (2019). The source of inoculum and the method of methanogenesis inhibition can affect biological hydrogen production from crude glycerol. Journal of Bioenergy Research, 12(3), 742-733.
Wang, J. & Wan, W. (2008). Comparison of different pretreatment methods for enriching hydrogen-producing bacteria from digested sludge. International Journal of Hydrogen Energy, 33(12), 2934-2941.
Zheng, Y., Zhao, J., Xu, F., & Li, Y. (2014). Pretreatment of lignocellulosic biomass for enhanced biogas production. Journal of Progress In Energy and Combustion Science, 42, 35-53.