دوره و شماره: دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-108 
شبیه‌سازی گام به گام هاضم بی‌هوازی لجن فاضلاب شهری با هم‌زنی نوماتیکی

صفحه 91-108

10.22059/ijbse.2022.328388.665428

داود باولی بهمئی؛ یحیی عجب شیرچی؛ شمس اله عبداله پور؛ سامان آبدانان مهدی زاده