دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 215-326 

مقاله پژوهشی

طیف‌سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک برای تعیین حجم آب میوه انار

صفحه 215-229

10.22059/ijbse.2022.332781.665456

محمد جمالی فرد؛ سید مهدی نصیری؛ علی محمد شیرزادی فر؛ علیرضا شهسوار


تحلیل ارتباط علّی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ

صفحه 231-248

10.22059/ijbse.2022.335980.665465

عباداله جهان آبادی؛ سید نعمت اله موسوی؛ محمدهاشم موسوی حقیقی؛ محمدرضا اسلامی