شبیه‌سازی المان محدود صدمات دینامیکی سیب بر اساس داده‌های آزمون ضربه پاندول و اعتبارسنجی آن‌ با میکروسکوپ الکترونی روبشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

چکیده: میوه سیب در طی فرآیندهای پس از برداشت تحت تاثیر بارهای ضربه‌ای متعددی قرار می‌گیرد که منجر به آسیب و کوفتگی مـی‌گردد. این مطالعه با هدف شبیه‌سازی نیروها و تحلیل صدمات ایجاد شده در سیب رقم رد دلیشز بر اثر اعمال بارهای ضربه‌ای، به منظور ارائه راهکارهایی برای طراحی فرآیندها و تجهیزات مناسب انجام شد. برای رسیدن به این هدف خواص فیزیکی و مکانیکی سیب در سه بخش پوست، گوشت و هسته تعیین گردید. در شبیه‌سازی المان محدود برای دو بخش گوشت و هسته مدل ماده ویسکوالاستیک و برای بخش پوست مدل ماده الاستیک-پلاستیک، در نرم افزار آباکوس تعریف شد. در بخش بارگذاری شبیه‌سازی، پارامترهای مورد نیاز به صورت دینامیکی تعریف شد و نتایج آزمون ضربه پاندول به دو روش نیرو-زمان و سرعت-زمان در 3 سطح ضربه وارد نرم افزار شد و نتایج دو روش شبیه‌سازی با هم مقایسه شد. حجم آسیب با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی تعیین شد. نتایج نشان داد، حداکثر نیروی مجاز در بارگذاری دینامیکی معادل 20 نیوتن می‌باشد و در روش شبیه­سازی بر اساس داده‌های نیرو-زمان، حجم کوفتگی 9/5 درصد با نتایج آزمون تجربی و مقدار نیروی برخورد خروجی نرم افزار 76/4 درصد نسبت به آزمون پاندول اختلاف دارد. در روش شبیه­سازی بر اساس داده‌های سرعت-زمان، حجم کوفتگی 97/15 درصد و مقدار نیروی برخورد 63/13 درصد نسبت به آزمون پاندول اختلاف دارد. بنابراین، روش شبیه‌سازی بر اساس داده‌های نیرو-زمان برآورد بهتری نسبت به شبیه‌سازی  بر اساس داده‌های سرعت-زمان ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finite Element Simulation of Dynamic Apple Damage Based on Pendulum Impact Test Data and Its Validation by Scanning Electron Microscopy

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Chavoshi 1
  • Ebrahim Ahmadi 1
  • ali alavi nia 2
  • rahman seifi 2
1 Department of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Abstract: Apple fruit is subjected to multiple impact loads during postharvest processes, which leads to injury and bruising. The aim of this study was to simulate the forces and analyze the damage caused to the Red Delicious apple cultivar due to the impact loads, in order to provide solutions for designing appropriate processes and machines. To achieve this goal, the physical and mechanical properties of apples in three parts of skin, flesh and core were determined. In the finite element simulation was defined for the two parts of the flesh and core of the viscoelastic material model and for the skin part of the elastoplastic material model in ABAQUS software. In the loading section of the simulation, the required parameters were defined dynamically and the results of the pendulum impact test were entered into the software in two methods of force-time and velocity-time in 3 impact levels. The results of the two simulation methods were compared. Damage volume was determined using electron microscope images. The results showed that the maximum allowable force in dynamic loading is equal to 20 N and in the simulation method based on force-time data, the bruise volume was 5.9% different from the results of the experimental test and the amount of software output force was 4.76% different from the pendulum test. In the simulation method based on velocity-time data, the bruise volume is 15.97% and the impact force is 13.63% different from the pendulum test. Therefore, the simulation method based on force-time data provides a better estimate than the simulation based on speed-time data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red Delicious
  • Viscoelastic
  • Finite Element Simulation
  • Pendulum Impact Test
  • Bruise Volume
Abedi, Gh., & Ahmadi, E. (2014). Impact and fruit properties affect ‘red delicious’ apple susceptibility to bruising, International Journal of Fruit Science, 5: 1-17.
Ahmadi, E., Ghassemzadeh, H.R., Sadeghi, M., Moghaddam, M. & Zarifneshat, S. (2010). The effect of impact and fruit properties on the bruising of peach. Journal of Food Engineering, 97: 110–117. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2009.09.024.
Alamar, M.C., Vanstreels, E., Oey, M.L., Molto, E. & Nicolai, B.M. (2008). Micromechanical behavior of apple tissue in tensile and compression tests: storage conditions and cultivar effect. Journal of Food Engineering, 86: 324-333. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2007.10.012.
ASAE standard (2012). Compression Test of Food Materials of Convex Shape. ASAE, S368.4 DEC2000.
ASTM D4440 (2015).  Standard Test Method for Plastics: Dynamic Mechanical Properties Melt Rheology.
ASTM Standard (2015). Standard Test Method for Wound Closure Strength of Tissue Adhesives and Sealants, ASTM F2458- 05.
Barikloo, H., & Ahmadi, E. (2013). Dynamic Properties of Golden Delicious and Red Delicious Apple under Normal Contact Force Model. Journal of Texture Studies, 44. 409-417.
 10.1111/jtxs.12028.  https://doi.org/10.1111/jtxs.12028.
Berger, L.R.R., Stamford, N.P., Willadino, L.G., Laranjeira, D., De Lima, M.A.B., Malheiros, S.M.M., De Oliveira, W.J. & Stamford, T.C.M. (2016). Cowpea resistance induced against fusariumoxysporum f. sp. tracheiphilum by crustaceous chitosan and by biomass and chitosan obtained from cunninghamellaelegans. Biology Control, 92: 45-54. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2015.09.006.
Celik, H. K., Rennie, A. E. W., & Akinci, I. (2011). Deformation behavior simulation of an apple under drop case by finite element method. Journal of Food Engineering, 104(2): 293-298. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2010.12.020.
Celik, H. K.,Ustun, H., Erkan, M., Rennie,A. & Akinci, I. (2021).  Effects of bruising of ‘Pink Lady’ apple under impact loading in drop test on firmness, colour and gas exchange of fruit during long term storage, Postharvest Biology and Technology, 179, 2021, 111561, ISSN 0925-5214. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2021.111561.
Dintwa, E., Van Zeebroeck, V., Ramon, H., Tijskens, E., (2008). Finite element analysis of the dynamic collision of apple fruit. Postharvest Biol Technol, 49, 260–276.
Fu, H., Du, W., Yang, J., Weizu, Zhizhi Wu,Z. & Zhou Yang, Z. (2023). Bruise measurement of fresh market apples caused by repeated impacts using a pendulum method. Postharvest Biology and Technology, Volume 195, 2023, 112143. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2022.112143.
Kabas, O., Celik, H., Ozmerzi, A., & Akinci, I. (2008). Drop test simulation of a sample tomato with finite element method. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88(9): 1537-1541.https://doi.org/10.1002/jsfa.3246.
Karcz, J., Bernas, T., Nowak, A., Talik, E., & Woznica, A. (2012). Application of lyophilization to prepare the nitrifying bacterial biofilm for imaging with scanning electron microscopy. Scanning, 34: 26-36. DOI: 10.1002/sca.20275.
Kim, G. W., Do, G. S., Bae, Y., & Sagara, Y. (2008). Analysis of mechanical properties of whole apple using finite element method based on three dimensional real geometries. Food Science and Technology Research, 14(4): 329-341. Doi: 10.3136/fstr.14.329.
Lewis, R., Yoxall,  A., Marshall, M. B., & Canty, L. A. (2008). Characterizing pressure and bruising in apple fruit. Wear, 264: 37-46. https://doi.org/10.1016/j.wear.2007.01.038.
Lewis, R., Yoxall, A., Canty, L.A., & Reina Romo, E. (2007). Development of engineering design tools to help reduce apple bruising. Journal of Food Engineering, 83: 356-365.
Lingxin, B., Chengkun C., Guangrui H., Jianguo Z., Adilet S. & Jun C. (2021). Investigating the dynamic behavior of an apple branch-stem-fruit model using experimental and simulation analysis. Computers and Electronics in Agriculture, 186, 2021, 106224.  https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106224.
Lu, F., Ishikawa, Y., Kitazawa, H. & Satake, T. (2010). Measurement of impact pressure and bruising of apple fruit using pressure-sensitive film technique. Journal of Food Engineering, 96: 614-620. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2009.09.009.
Nikara, S., Ahmadi, E., & Alavinia, A. (2018). Scanning electron microscopy study of microstructure damage and micromechanical behavior of potato tissue by impact during storage. Journal of Food Process Engineering, 41 (6): 1-12. https://doi.org/10.1111/jfpe.12831.
Nikara, S., Ahmadi, E., & Alavinia, A. (2020). Finite element simulation of the micromechanical changes of the tissue and cells of potato response to impact test during storage by scanning electron microscopy. Postharvest Biology and Technology, 164: 111-153. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2020.111153.
Opara, U. L., Pankaj B. Pathare, P. B. (2014). Bruise damage measurement and analysis of fresh horticultural produce—A review. Postharvest Biology and Technology, Volume 91, 2014, Pages 9-24, ISSN 0925-5214,  https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.12.009.
Pathan, A. K., Bond, J., & Gaskin, R. E. (2010). Sample preparation for SEM of plant surfaces. Materials Today, 12: 32-43. https://doi.org/10.1016/S1369-7021(10)70143-7.
Qasemi baghbandrani, B., Qasemi, A., Hemmat, A., & Habibi Rad, A. (2015). Viscoelastic modeling of apples under quasi-static loading using finite element method to investigate the causes of bruising in it. Journal of Agricultural Machinery, 5 (2): 312-302. (In Persian).
Rashvand, M., Altieri, G., Genovese, F., Li, Z. & Di Renzo, G. C. (2022). Numerical simulation as a tool for predicting mechanical damage in fresh fruit. Postharvest Biology and Technology, 187, 2022, 111875. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2022.111875.
Sadrnia, H., Rajabipour, A., Jafari, A., Javadi, A., Mostofi, Y., Kafashan, J., Dintwa, E., & Baerdemaeker, J. De. (2008). Internal bruising prediction in watermelon compression using nonlinear models. Journal of Food Engineering, 86: 272-280. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2007.10.007.
Sadrnia, H., Emadi, B., Rajabipour, A., & Baerdemaeker, J. De. (2011). Computer simulation of local bruising of apple fruit of Red Delicious cultivar. Iranian Journal of Biosystem Engineering, 42: 69-78. (In Persian)
Seyedabadi, E., Khojastehpour, M., & Sadrnia, H. (2015). Prediction of Internal Bruising in Cantaloupe by Nonlinear Fem Model Using Abaqus Software. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 46(1), 47-55. (In Persian). Doi: 10.22059/IJBSE.2015.54336.
Singh, F., Katiyar, V.K., & Singh, B.P. (2014). Analytical study of turgor pressure in apple and potato tissues. Postharvest Biology and Technology, 89: 44-48.
Toivonen, P. M. A., Hampson, C., Stan, S., Mckenzie, D., & Hocking, R. (2007). Factors affecting severity of bruises and Degree of apparent bruise recovery in a yellow-skinned apple. Postharvest Biology and Technology, 45: 276-280. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2007.01.018.
Van Zeebroeck, M., (2006). The discrete element method (DEM) to simulate fruit impact damage during transport and handling. PhD Thesis no. 643. Faculties Bio-ingenieurswetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2006.02.007.
 Xudong, X., Zhanhong, x., Chennan, y., Qiaojun, z., & Jianneng c. (2021).Finite Element Analysis and Experiment of the Bruise Behavior of Carrot under Impact Loading. Agriculture, 11, 471-482. https://doi.org/10.3390/agriculture11060471.