نویسنده = رضا اسماعیل زاده کناری
بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره هیدرو‌‌الکلی دانه، گوشت میوه و پوست کدو‌حلوایی

دوره 51، شماره 3، آذر 1399، صفحه 663-672

10.22059/ijbse.2019.263611.665084

مریم رمرودی؛ سیدکمال کاظمی تبار؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ حمید نجفی زرینی


بررسی خاصیت ضد اکسایشی فنول آزاد و باند شده عصاره پوست کیوی و خصوصیات نانوکپسول های آن

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 211-222

10.22059/ijbse.2019.289771.665226

نازیلا مبصری؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ راضیه رضوی