شماره جاری: دوره 51، شماره 1، علوم و صنایع غذایی، بهار 1399، صفحه 171-234 

مقاله پژوهشی

1. تولید فیتونیوزوم به عنوان سیستم لیپیدی جدید برای ریزپوشانی عصاره ساقه انگور

صفحه 183-193

شیوا بیلانکوهی؛ بابک قنبرزاده؛ امیر پورفرزاد؛ حامد همیشه کار؛ موسی رسولی