تأثیر میزان رطوبت شلتوک، دور کوبنده و نرخ تغذیه بر ضایعات کیفی شلتوک در خرمن‌کوب جریان محوری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه رامین اهواز

2 کارشناس ارشد، دانشگاه رامین اهواز

3 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

4 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد خرمن‌کوب جریان محوری متداول در استان گیلان انجام شد. در این تحقیق، اثر متغیرهای مستقل شامل دور کوبنده، رطوبت شلتوک و نرخ تغذیه بر صدمات مکانیکی وارد بر دانه در قالب کرت‌های دو بار خرد شده و بر پایه طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. اثرات دور کوبنده و محتوای رطوبت شلتوک بر ضایعات کیفی بسیار معنی‌دار بود. با افزایش دور کوبنده از 550 به 850 دور در دقیقه میانگین درصد دانه‌های ترک خورده در سطح رطوبتی20% و نرخ تغذیه 20 کیلوگرم در دقیقه بین 13/6 تا 56/8% تغییر خواهد کرد. این تغییرات برای محتوای رطوبت شلتوک 16% و نرخ تغذیه 12 کیلوگرم در دقیقه بین80/8 تا 07/18% است. با افزایش دور کوبنده در دو سطح رطوبت و نرخ تغذیه، درصد شلتوک شکسته و پوست کنده به ترتیب از 71/0 به 17/1% و از82/0 به 45/1% افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Paddy Moisture Content, Drum Speed and Feed Rate on the Qualitative Losses in a Paddy Axial Flow -Thresher

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khodabakhshipoor 1
  • Mohammad Reza Alizadeh 2
  • Mohammad Sadegh Bolouki 3
  • Ali Ghasemi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Since threshing is one of the most sensitive rice post-harvest processing operations, this study was conducted to evaluate the threshing performance in axial - flow paddy thresher. Independent variables consisted of: drum speed at five levels (550, 650, 750 and 850 rpm), equivalent to peripheral velocities of: 14.67, 17.35, 20.01 and 22.37 m/s, respectively, paddy moisture content at two levels (16 and 20% w.b.) plus feed rate at two levels of: 12 and 20 kg/min. Dependent variables were: cracked, broken, and husked grains. The experiment was conducted as a split-split plot one based upon a Completely Randomized Design of three replications. With an increase in drum speed from 550 to 850 rpm, the mean cracked grain loss increased from 6.137 to 8.557% at 20% moisture content and 20 kg/min of feed rate. The loss increased from 8.797 to 18.077% at 16% moisture content and 12 kg/min of feed rate. With an increase in drum speed from 550 rpm to 850 rpm the broken and dehulled grain quantities changed from 0.713 to 1.173% and from 0.823% to 1.447% respectively. The trend indicates the necessity of threshing in higher seed moisture contents, higher drum speeds as well as feed rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Axial-flow
  • Broken and husked grain
  • Cracked grain loss
  • rice
  • Threshing